USNESENÍ

z 2. zasedání rady obce Světlá Hora

konané dne 2. 12. 2002 v 16.00 hod. v kanceláři starosty obce

 

R - 6/2/2002 - Rada obce bere na vědomí:

1.1. - směrnici o oběhu účetních dokladů č.j. R101-V5/NP/02/13-B

1.2. - připomínky mgr. Sekaniny k přípravě výstavby ZŠ ve Světlé Hoře a stanoviska S-projektu Zlín č.j. R101-V5/2069/02/23-B

1.3. - dopis ing. Jiřího Jiskry, Bruntál ze dne 5.11.2002 a postupuje dále ZO

1.4. - ukončení pronájmu nebytových prostor na st. parc. č. 183 v k.ú. Suchá Rudná k 31.12.2002

 

R - 7/2/2002 - Rada obce schvaluje:

2.1. - ověřovatele zápisu p Josefa Krajčoviče

2.2. - program 2. zasedání rady obce

2.3. - rozpočtová pravidla Obce Světlá Hora pro zřízené organizace č.j. R101-V5/NP/02/14-B

2.4. - plán práce rady obce na rok 2003 č.j. R101-V5/NP/02/19-B

 

R -  8/2/2002 - Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit:

3.1. - plán práce zastupitelstva obce na rok 2003 - čj. R101-V5/NP/02/18-B

3.2. - zřizovací listinu příspěvkové organizace Sportovní a kulturní zařízení Světlá Hora č.j. R101-V5/NP/02/15-B

3.3. - p. Markovou Michaelu jako předsedu OsV Podlesí a členy OsV p. Strakošovou Bedřišku a slečnu Ciprovou Danu

3.4. - p. Panáče Vratislava jako předsedu OsV Dětřichovice a členy OsV p. Gardoně Dominika, Šatánka Jiřího, p. Juruškovou Antonii a sl. Ludvíkovou Jaroslavu

3.5. - p. Kopincovou Alenu jako předsedkyni OsV Suchá Rudná - Stará Voda a členy OsV p. Coufala Petra, Kotačku Františka, p. Parimuchovou Irenu a Michálkovou Marii

3.6. - nákup hasičských vozidel CAS 24 4x4 a dopravního vozidla formou splátkového kalendáře na dobu 5 let

3.7. - stanovení termínu t.j. 1.1.2003 převedení sociálních služeb na společnost Služby Světlá Hora o.p.s. (rozšíření činnosti) a tím doplnění usnesení č.u. 161/41/2002-2.8. ze dne 25.2.2002

 

R - 9/2/2002 - Rada obce ukládá:

4.1. - vyjít v jednání s majiteli buňky (stávající obchod) v Suché Rudné a osadním výborem o možnosti otevření obchodu s potravinami v Suché Rudné od 1.1.2003

O: p. Hrubý, místostarosta                                                                T: 12.12.2002

 

 

 

 

.................................................                                               .......................................................

Rostislav Harazin                                                             Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                            místostarosta obce