USNESENÍ

z 4. zasedání rady obce Světlá Hora

konané dne 13. 1. 2003 v 16.00 hod v kanceláři místostarosty obce

 

R - 15/4/2003 - Rada obce bere na vědomí:

1.1.  - kontrolu plnění usnesení

1.2.  - stížnost p. Blaženy Ševčíkové a p. Heleny Mertové, bytem Dětřichovice na opravu mostku k RD č.p. 14, 16, 17, oprava bude zařazena dle možnosti do rozpočtu

1.3.  - žádosti pana Romana Záchy, Oborná 109, manželů Bezových, Světlá Hora 349 a pana Štefana Kormana, Světlá Hora 375 na prodej části parcely 995/8 a 995/10 s tím, že s žadateli budou projednány podmínky prodeje a přiřazení čísla žádosti (informovat žadatele v 3/03)

1.4.  - dopis ing. Jiřího Jiskry. El. Krásnohorské 19, Bruntál ze dne 5.11.2002

1.5.  - žádost pana PharmDr. Vladimíra Vašíře, Vaškova 4, Krnov na prodej pozemku parc. č. 191/2 v k.ú. Podlesí do doby převodu pozemku od PF ČR do vlastnictví obce

1.6.  - vyjádření osadních výborů - Podlesí, Dětřichovice, Suchá Rudná - Stará Voda k návrhům autobusových zastávek a veřejných ploch v okolních obcích

1.7.  - žádost pana faráře Dlouhého na oparvu hromosvodu na kapli v Podlesí s výzváním o doložení revizní zprávy

 

R - 16/4/2003 - Rada obce schvaluje:

2.1. - ověřovatele zápisu p. Ivanu Ostrčilíkovou 

2.2. - program 4. zasedání rady obce vyjma bodu 4, který se překládá na příští řádné zasedání rady

2.3. - pracovní zařazení zaměstnanců obce Světlá Hora platné pro rok 2003

2.4. - mimořádné zasedání rady obce na 27.1.2003 s programem jednání rozpočet obce a rozpočet Služeb Světlá Hora o.p.s. na rok 2003

2.5. - mimořádné zasedání zastupitelstva obce na 10.2.2003 s programem jednání rozpočet obce a rozpočet Služeb Světlá Hora o.p.s. na rok 2003

2.6. - pana Radka Kvasničku jako dalšího oddávajícího

2.7. - prodloužení nájemní smlouvy paní Gabrily Čeperové v bytě na zařízení TJ Světlá Hora č.p. 422 do 30.6.2003

2.8. - nájemní smlouvu slečně Urbánkové, pracovnice Stáje Wrbna s.r.o. v bytě na zařízení TJ Světlá Hora č.p. 422 do 30.6.2003

 

R -  17/4/2003 - Rada obce vydává:

3.1.  - nařízení obce Světlá Hora č. 1/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

 

R - 18/4/2003 - Rada obce ukládá:

4.1. - zahájení nákupu sociálně potřebným občanům ze Suché Rudné  prostřednictvím Služeb Světlá Hora o.p.s. a zapojit OsV Suchá Rudná, aby předložili návrhy na řešení problému

O: L. Hrubý, místostarosta                                                     T: 20.1.2003

4.2.- informovat pravidelně radu obce o čerpání mzdových nákladů včetně poskytování odměn zaměstnancům obce a případných snižování osobního příplatku u jednotlivých zaměstnanců

O: L. Hrubý, místostarosta                                                     T: 30.6. a 31.12.2003

4.3. - projednat s p. Vojtíškem možnost schválení jako dalšího oddávajícího

O: L. Hrubý, místostarosta                                                     T: 31.1.2003 

4.4. - provést místní šetření s odborníkem - vodohospodářem za účelem zpracování odborného posudku ohledně odvodnění pozemků občanů ve Staré Vodě vytékající z našeho pozemku pod bývalou skládkou u Andělské Hory.

O: L. Hrubý, místostarosta                                                     T: 15.2.2003

4.5. - svolat místní šetření k prodeji pozemku parc. č. 52/1 v k.ú. Suchá Rudná manželům Kubínovým

O: R. Kvasnička, předseda komise                                      T: 31.1.2003

4.6. - svolat místní šetření k prodeji pozemku parc. č. 102 v k.ú. Stará Voda panu Petru Andrýsovi

O: R. Kvasnička, předseda komise                                      T: 31.1.2003

4.7. - svolat místní šetření za účelem prodeje pozemku parc. č. 590/1 v k.ú. Suchá Rudná včetně studny - zjištění, kdo dále využívá zmíněnou studnu nacházející se na pozemku a zahájit jednání s žadatelem o koupi do spoluvlastnictví případně prodeje s břemenem)

O: R. Kvasnička, předseda komise                                     T: 31.1.2003

4.8. - zahájit jednání s manžely Kutlákovými o možnosti odprodání parcely sloužící jako přístupová cesta k rodinnému domu manželů Mokrášových.

O: R. Kvasnička, předseda komise                                     T: 31.1.2003

 

R - 19/4/2003 - Rada obce doporučuje zastupitelstvu ke schválení:

5.1. - prodej pozemku parc. č. 57 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách o výměře 1187 m2  dle schválených regulích manželům Giblovým, Stará Voda 106 tj. 5,- Kč za 1 m2

5.2. - prodej pozemku parc. č. 1569/11 v k.ú. Světlá ve Slezsku paní Renátě Svobodové, Stará Voda č.p. 9 za podmínek výstavby ubytovacího a rekreačního zařízení se zahájením výstavby do 2 let od změny územního plánu a úhradou nákladů spojených se změnou územního plánu

5.3. - prodej pozemku par.č. 28/1 o výměře 1605 m2 a 28/4 o výměře 99 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku manželům Kolbovým, Květná 17, Bruntál za podmínky vytýčení a vyměření pozemků po stávající komunikaci vedoucí k trafostanici a zahrádkám. Při zaměřování a dělení pozemků nutná účast zástupce Obce Světlá Hora.

5.4. - prodej pozemku parc. č. 194 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách o výměře 1137 m2 na výstavbu rekreačního domku paní Libuši Koplíkové, Světlá Hora 348

5.5. - odkoupení komunikace parc.č. 2173 v k.ú. Stará Rudná - Podlesí od Obce Rudná pod Pradědem za symbolickou cenu 1,- Kč

5.6. - vybudování nové dvousloupové trafostanice o výkonu 630 kVA k posílení objemu elektrické energie v obci za spoluúčasti obce cca 40 % s prověřením možnosti výstavby zděné trafostanice

5.7. - koupě budovy č.p. 333 ve Světlé Hoře („Bramorový hotel") za cenu 300.000,- Kč za předpokladu, že budou finanční prostředky

5.8. - prodej pozemku parc.č. 34/5 a části pozemku parc.č. 590/1 za předpokladu vytýčení geometrického plánu za přítomnosti pracovníka obce, kde musí zůstat průjezdná komunikace 3 m + 2 m ochranné pásmo včetně potoka

 

R - 20/4/2003 - Rada obce doporučuje zastupitelstvu zamítnout:

6.1. - prodej pozemku parc.č. 107/1 (prodej byl schválen panu Milanu Matuškovi) a parc.č. 102 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách panu Micalu Sidlárovi, Čelakovského 24, Bruntál

 

R - 21/4/2003 - Rada obce doporučuje zastupitelstvu revokovat:

7.1. - usnesení č. 188/45/2002-2.13. ze dne 16.9.2002

 

 

 

.................................................                                               .......................................................

Rostislav Harazin                                                             Lukáš Hrubý              

starosta obce                                                                             místostarosta obce