USNESENÍ

z 6. zasedání rady obce Světlá Hora

konané dne 10. 2. 2003 v 15.00 hod v kanceláři místostarosty obce

 

R - 26/6/2003 - Rada obce bere na vědomí:

1.1  - určení zapisovatelky p. Veroniky Popovičové

1.2  - zprávu bytové komise

1.3. - zprávu komise VP a IZS č. 1 a č. 2

1.4. - zprávu o stavebních akcích na rok 2003

1.5. - průběžnou zprávu o stavu hospodaření Služeb Světlá Hora o.p.s.

1.6. -  žádost p. Bronislava Ondruška, Staré Město - bude projednáno po převodu od PF ČR

1.7. - žádost pana Ing. Josefa Klímy, Světlá Hora - bude projednáno po převodu od PF ČR

1.8. - zprávu o stavu prodeje akcií

1.9. - zprávu o provedené kontrole plnění usnesení z minulého zasedání rady obce

 

R -27/6/2003 - Rada obce schvaluje:

2.1. - ověřovatele zápisu p.  Josefa Krajčoviče

2.2. - program 6. zasedání rady obce

2.3. - pověření pana Václava Vojtíška, člena ZO, oddáváním

2.4. - návrh na doplnění Operačního plánu zimní údržby OsV Podlesí - odst. komunikace pouze plužené - Mk II. Pořadí prodloužit úsek Podlesí - stará cesta Stavař - Martečková:  na Stavař - kostel

2.5. - žádost pana Petra Sohra Dětřichovice 23 o rozšíření Operačního plánu zimní údržby  o příjezdovou komunikaci parc. č. 1443/1 v k.ú. Dětřichovice k RD č. 23.

2.6. - žádost p. Jiřího Šrubaře Horní 1, Bruntál o rovnoměrné rozmístění veřejného osvětlení v části Stará Voda

 

R - 28/6/2003 - Rada obce doporučuje zastupitelstvu ke schválení:

 

3.1. - finanční rozpočet Obce Světlá Hora na rok 2003

3.2. - finanční rozpočet Služeb Světlá Hora o.p.s.  na rok 2003

3.3. - žádost m. Bortlových , Stupkova 2, Olomouc o prodej pozemku parc. Č. 189 v k.ú. Stará Voda o výměře 209 komunikace a části pozemku parc. č. 195, 508/1, 185/1 v k.ú. Stará Voda o výměře 41,1 m2.

3.4. - žádost Josefa Janoty, Světlá Hora o prodej pozemku č. 570/2 o výměře 3130 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

3.5. - žádost p. Aloise Kocmana, Křižanovice 211 o prodej části pozemku č. 235/1 v k.ú. Suchá Rudná  za podmínky rovnoměrného rozdělení, za účasti zástupce obce

3.6. - žádost p. Žídka a Mgr. Válkové, Podroužkova 1676 Ostrava o prodej pozemku č. 235/1 v k.ú. Suchá Rudná, za podmínky rovnoměrného rozdělení za účasti pracovníka obce

3.7. - žádost paní Věry Pallové, Dětřichovice 10  o prodej pozemku č. 737 v k.ú. Dětřichovice do výměry 800 m 2 za cenu 3,- Kč/m2, za účasti pracovníka obce

3.8. - žádost pm. Michálkových , Těšínská 321, Ostrava o prodej pozemků č. 102/1 v k.ú. Podlesí, za podmínek vytýčení pozemku od stávající cesty do obecních lesů, za účasti pracovníka obce

3.9. - žádost p. Miroslava Slezáka o prodej pozemku č. 158/1 v k.ú. Podlesí o výměře 2534 m2

3.10. - žádost m. Marešových, Světlá 403 na prodej části pozemku č. 48/1 a části pozemku č. 45/1v v k.ú. Světlá ve Slezsku - za podmínek vytýčení parcely

3.11. - žádost p. Věry Tomkové Světlá 292 o prodej pozemku č. 448/1, 448/2, 455/1, 456ú1, 459, 460, 532 v k.ú. Světlá ve Slezskuo výměře 14 103 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem

3.12. - návrh na změnu a doplnění přílohy č. 3 - OZV č. 11/2002 o systému shromažďování, sběru přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů o doplnění kontejneru na odpad ve spodní části Dětřichovic

3.13. - návrh na odkoupení budovy bývalých státních statků za cenu max. 250 000,- Kč

3.14. - žádost SmP a.s. o prodej pozemku na výstavbu regulační stanice . Parcely č. 216/2 nebo 1580/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku - dle výběru SmP a.s.

3.15. - žádost manželů Haplových, Světlá 350 na úpravu místní komunikace u RD č.p. 320

3.16. - žádost pana M. Stavaře o prodej pozemku č. 41 v k.ú. Podlesí

3.17. - žádost Romana Záchy, Oborná 109, o prodej částí pozemků č. 338/1 a 336/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku

3.18. - změnu usnesení č. 134/35/2001- 2.16: v usnesení se stará adresa  nahrazuje novou adresou trvalého bydliště:

č. 134/35/2001 - 2.16. - prodej pozemku parc. č. 216/4 a část pozemku parc. č. 216/2 v k.ú. Světlá ve Slezsku panu Františkovi Plesníkovi, Josefa Lady 8, Bruntál, s věcným břemenem na plynovodní potrubí.

3.19. - žádost pana Miloslava Konečného o prodej pozemku č. 235/1 v k.ú.  Suchá Rudná za podmínky, rocnoměrného rozdělení mezi všechny žadatele, za účasti pracovníka obce

 

R - 29/6/2003 - Rada obce odkládá:

 

4.1 - žádost Služeb Světlá Hora o.p.s. o vyjádření ke stavebním úpravám KSZ, do vyřešní výstavby ZŠ

 

 

R- 30/6/2003 - Rada obce ukládá:

 

5.1 - svolat místní šetření M. Čížová, M. Sidlár, m. Andrýsovi, za účelem vyřešení problematiky - prodej pozemku.

O: R. Kvasnička

 5.2. - hledat v rámci rozpočtu Obce Světlá Hora možnosti úspornějších řešení výdajových položek

O: místostarosta

 

R- 31/6/2003 - Rada obce doporučuje zastupitelstvu zamítnout:

 

6.1. - žádost p. Františka Koňaříka, Podlesí 3, o prodej pozemku č. 218/10 v k.ú. Podlesí z důvodu změny UP na stavební pozemky. Ponechat nájemní smlouvu.

 

 

R - 32/6/2003 - Rada obce ruší:

 

7.1. - žádost pana Romana Záchy č.j. 251/553/A1012/02 - V, ze dne 7.11.2002

 

R - 33/6/2003 - Rada obce zamítá:

 

8.1. - žádost p. J. Janoty o zaplacení ceny za pozemek formou splátek

 

 

 

.................................................                       .......................................................

Rostislav Harazin                                                                              Lukáš Hrubý  

starosta obce                                                                               místostarosta