U S N E S E N Í

ze 8. zasedání rady obce Světlá Hora,

 konané dne 14.04.2003 v 15.00 hod.

R - 40/8/2003 Rada obce bere na vědomí:

 

1.1. - zprávy osadních výborů Dětřichovice ze dne 14.1.2003 a  Suchá Rudná ze dne

17.3.2003

1.2. - provedenou kontrolu usnesení ze 7. zasedání RO ze dne 10.03.2003

1.3. - zprávu starosty obce ke kontrole usnesení č. R 39/7/2003

1.4. - zprávu z Komise výstavby a životního prostředí, služeb a bytového hospodářství

1.5. - podanou zprávu o stavu dluhu Agrokolu jatka Světlá ze dne 25.11.2002

 

R - 41/8/2003 Rada obce doporučuje  zastupitelstvu obce ke schválení:

 

2.1. - pozastavení plnění usnesení č. 135/35/2001 2.19 na prodej pozemku parc. č. 734/2 v

k.ú. Stará Rudná manželům Konopkovým, Podlesí 4, 793 31 Světlá Hora.

2.2. - prodej  zbytku pozemku poz. parc. č. 590/1 v k.ú Suchá Rudná na které je obecní studna

manželům Kubínovým, Suchá Rudná č. 43, 793 31 Světlá Hora za odhadní cenu s věcným

břemenem pro manžele Plankovi, Rolnická 34, 747 05 Opava

2.3. - prodej části pozemku 52/1 orná půda  v k. ú. Suchá Rudná manželům

Kubínovým, Suchá Rudná č. 43, 793 31 Světlá Hora, jen jako přístupovou komunikaci.

2.4. - prodej pozemku poz. parc. č. 102 louka o výměře 1243 m2 v k.ú. Stará Voda panu Petru

Andrýsovi, Stará Voda 106, 793 31 Světlá Hora.

2.5. - prodej pozemku poz. parc. č. 135/2 louka - o výměře 1164 m2  v k. ú. Suchá Rudná, 

manželům Nyklovým, Světlá 373, 793 31 Světlá Hora

2.6. - prodej pozemků poz. parc. č. 13/1, 13/8, 13/9 trvalý travní porost o celkové výměře

1556 m2 v k. ú. Stará Voda manželům JUDr. Jarmile Handlové a JUDr. Liboru Handlovi,

Staré Město 151, 792 01 Bruntál za předpokladu vytýčení pozemků za účasti pracovníka obce.

2.7. - prodej části pozemku poz. parc. č. 679 v k. ú. Podlesí pod Pr.  manželům Frenzelovým,

K celnici 10, 747 73 Vávrovice, za předpokladu vytýčení pozemku a  rozdělení geometrickým

plánem dělení parcely za účasti pracovníka obce.

2.8. - prodej pozemku poz. parc. č. 693 ostatní plocha o výměře 409 m2. v k. ú. Podlesí pod

Pr.,manželům Burešovým, Podlesí 30, 793 31 Světlá Hora.

2.9. - prodej části pozemku poz. parc. č. 49/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku panu Zdeňkovi

Břuchaňskému, Železná 10, 793 26 Vrbno pod Pradědem za předpokladu vytýčení pozemků a

rozdělení geometrickým plánem dělení parcely za účasti pracovníka obce.

2.10. - prodej pozemku poz. parc. č. 395/2 zahrada o výměře 268 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku

paní Libuši Krejcárkové, Hlavní 703, 708 00 Ostrava - Poruba.

2.11. - prodej pozemku st. parc. č. 141 o výměře 302 m2 zastavěná plocha v k.ú. Světlá v

e Slezsku a o část pozemku poz. parc. č. 400 - ostatní plocha o výměře 308 m2 v k. ú. Světlá

ve Slezsku panu Josefovi Dubnovi, Světlá 303, 793 31 Světlá Hora, za podmínky vytýčení

pozemků a rozdělení geometrickým plánem za účasti pracovníka obce.

2.12. - prodej pozemku st. parc. č. 101 - zastavěná plocha o výměře 122 m2 v k.ú. Světlá ve

Slezsku, manželům Jurmanovým, Světlá 284, 793 31 Světlá Hora.

2.13. - prodej pozemku poz. parc. č. 995/4 louka o výměře 71 m2. v k.ú. Světlá ve Slezsku,

manželům Szukalským, Světlá č. 374, 793 31 Světlá Hora, za podmínky vytýčení pozemku.

2.14. - prodej pozemku poz. parc. č. 400 ostatní plocha o výměře asi 308 m2 v k.ú. Světlá ve

-1-

Slezsku, manželům Gureckým, Světlá 301, 793 31 Světlá Hora, za podmínky vytýčení

pozemků a rozdělení geometrickým plánem za účasti pracovníka obce.

2.15. - prodej pozemku poz. parc. č. 74/6 louka o výměře 296 mv k.ú. Světlá ve Slezsku, 

manželům Macurovým, Světlá 372, 793 31 Světlá Hora za podmínky vytýčení pozemku za

účasti pracovníka obce.

2.16. - prodej pozemku poz. parc. č. 392/2 ostatní plocha o výměře 320 m2 v k. ú. Světlá ve

Slezsku manželům Ladislavovi a Růženě Podluckým, Světlá 300, 793 31 Světlá Hora za

podmínky vytýčení pozemku za účasti pracovníka obce.

2.17. - prodej části poz. parc. č. 68/1 ostatní plocha v k. ú. Světlá ve Slezsku, manželům

Chromiakovým, Světlá 380, 793 31 Světlá Hora za podmínky vytýčení pozemku a rozdělení

geometrickým plánem.

2.18. - pozastavení prodeje pozemku poz. parc. č. 705/6 ostatní plocha o výměře 229 m2 v

k. ú. Světlá ve Slezsku panu Oldřichovi Godíkovi, Světlá 397, 793 31 Světlá Hora, z důvodu

nesplácení pohledávek Obci.

2.19. - prodej pozemku poz. parc. č. 112/4 - zahrada o výměře 49 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku

manželům Kubalákovým, Světlá 351, 793 31 Světlá Hora, za podmínky vytýčení pozemku, za

účasti pracovníka obce.

2.20. - prodej domu č.338 ve Světlé Hoře paní Emilie Rapčenkové, Světlá 338, 793 31

Světlá Hora a doplacení kupní ceny se zproštěním 10 ti leté podmínky vyplývající z

kupní smlouvy.

2.21. - položení obrubníků kolem rodinného domu Světlá č. p. 384, manželů Hynkových, po

dostavbě kanalizace ve Světlé.

2.22. - uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č.j. BR/3i/02/Ši se Správou

silnic Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Bruntál, týkající se pozemku parc. č. 1818

v k.ú. Světlá ve Slezsku

2.23. - schválit  p. Mgr. Libuši Štýbnarovou a p. Václava Květkovského, za nové  členy

kontrolního výboru

 

R - 43/8/2003 Rada obce schvaluje

 

3.1. - program jednání rady obce

3.2. - zapisovatelku p. Veroniku Popovičovou

3.3. - ověřovatele zápisu: p. Josefa Krajčoviče

3.4. - přijetí dotace ve výši 100.000,- Kč na výdaje na zabezpečení pohotovosti členů SDH

obce Světlá Hora a na výdaje za mzdy člena SDH obce konající službu v jednotce, jako svoje

hlavní zaměstnání a schvaluje uzavření předložené smlouvy

3.5. - plán výjezdových zasedání rady obce Světlá Hora

3.6. - zřízení komise: Redakční rada Zpravodaje a místního rozhlasu ve složení:

předseda komise:        Rostislav Harazin - starosta obce

členové komise:            Zdeněk Hudec - TJ Světlá Hora

                                    Pavlína Petříková - SDH Světlá Hora

                                    Ivana Ostrčilíková - Komise sociální, zdravotní, školství, kultury a pro                                        občanské záležitosti

                                    Mgr. Leoš Sekanina - ZŠ Andělská Hora

3.7. - dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Světlá Hora ze

dne 31.10.2002.

3.8. -  postup ve vymáhání neplacení splátkového kalendáře Agrokolu Světlá s.r.o. Světlá 331, 793 31 Světlá Hora soudní cestou.

3.9. - zastupování v právní věci Agrokolu panem Mgr. Jaroslavem Ličmanem, Sladovnická

13, 79201 Bruntál.

-2-

3.10 - pozvání manželů Konopkových a Maňáskových, Tupesy 54, okr. Uherské Hradiště na

společné jednání k vyřešení přístupu k RD manželům Maňáskovým v Podlesí.

3.11. -  zařazením pana Milana Příhody, Jesenická ul. 57,792 01 Bruntál, do seznamu

uchazečů o byt.

3.12. - záměr  na  pronájem pozemků poz. parc. č. 802/1, 320/2, 1010, 1020,1105, 1260/5,

1498/1, 1500/1,1524/11, vše v k. ú. Světlá ve Slezsku, pozemků parc. č. 330/1, 330/2, 331,

358/2, 473/4 vše v k. ú. Suchá Rudná, pozemků parc. č.5/2, 12, 21, 288, 289, 295, 332, 409,

437/2, 443/4, 445, 637 vše v k. ú. Stará Voda, pozemků parc. č.58, 63, 71, 97/2, 104/1, 104/2,

542/1, 548,vše v k. ú. Podlesí pod Pradědem a pozemky  565/11, 586, 588, 592, 609, 610,

612, 613, 620, 649, 686, 710/4, 710/5, 1342/1 vše v k. ú. Dětřichovice paní Martině

Zálešákové, Rudná pod Pr. 197, 793 35 Rudná pod Pradědem za ceny schválené

zastupitelstvem obce č. usnesení147/38/2001. 2.16.

3.13. - pronájem bytu na kabinách TJ Světlá Hora paní Ritě Kučerové, Andělská Hora 208,

793 32 Andělská Hora, na dobu jednoho roku.

3.14. -  pronájem nebytového prostoru České poště s. p. Obvod Šumperk, Gen. Svobody 13,

787 94 Šumperk, prostor bývalé prodejny textilu ve Světlé Hoře č. p. 340 st. parc. č. 156 v

k. ú. Světlá ve Slezsku.

3.15. -  prodej 13-ti bytů č. 344/1, 347/8, 379/2, 379/12, 405/5, 405/8, 405/9, 405/10, 406/1,

406/2, 406/3, 406/7, 412/10, (na základě usnesení ZO ze dne 22.4.2002 č. us. 167/42/2002-

2.16. - týkající se schválení prodeje bytů do osobního vlastnictví, za jednotlivé ceny ve III.

etapě privatizace bytů)

3.16 -  prodej bytu po p. Enochové - Světlá č.p. 405, Světlá Hora paní Josefě Andrýsové, Stará Voda 106, Světlá Hora, na základě usnesení ZO č. 167/42/2002 - 2.16. - týkající se schválení prodeje bytů do osobního vlastnictví za jednotlivé ceny ve III. etapě privatizace bytů.

3.17. - snížení ceny všech nyní prodávaných bytů na 60% z odhadní ceny bytů

3.18. - prodej bytu Světlá č.p. 379 byt č. 9 v obci Světlá Hora o velikosti 3+1panu Zdeňkovi

Haplovi, Světlá 350, 793 31 Světlá Hora, na základě usnesení ZO č. 167/42/2002 - 2.16 -

týkající se schválení prodeje bytů do osobního vlastnictví za jednotlivé ceny ve III. etapě

privatizace bytů.

3.18. -  prodej bytu č. 9 na adrese Světlá Hora, část Světlá 407, Mgr. Věře Saganové, (na základě usnesení č. 14/4/2003 - 1.34), ale změnit podmínky prodeje bytu: prodat za cenu 60% z odhadní ceny a formou: 50% částky uhradit v hotovosti a dalších 50% formou měsíčních splátek na 10 let.

 

R - 44/8/2003 - Rada obce odkládá na další zasedání rady obce

 

4.1. - prodej pozemku poz. parc. č. 370 - louka o výměře 162 m2 a část poz. parc. č. 67,

ostatní plocha vše v k. ú Podlesí pod Pradědem paní Daně Ciprové ,Podlesí 33, Světlá Hora

 

R - 45/8/2003 - Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí:

 

5.1. - provedenou kontrolu usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

 

R - 46/8/2003 - Rada obce  jmenuje:

 

6.1. - pana Zdeňka Hudce, Světlá 263, Světlá Hora, ředitelem příspěvkové organizace Sportovní a kulturní zařízení Světlá Hora.

 

 

 

-3-

R - 47/8/2003 - Rada obce ukládá:

 

7.1. - jmenovaný ředitel příspěvkové organizace:

 

 

1. předloží ke schválení následující dokumentaci:

- organizační řád příspěvkové organizace

- pracovní řád

 

- účetní osnovu a způsob vedení ekonomiky a oběhu dokladů

- návrh rozpočtu na II. pol. 2003

T: 30.05.2003

 

2. převezme na základě protokolu od organizace „Služby Světlá Hora o.p.s. majetek:

- sportovní areál včetně vybavení a strojního zařízení

- dětské hřiště

- místní rozhlas

- Kulturní středisko, včetně restauračních místností

 

Předání proběhne za účasti pracovníků obce. Obec protokolárně předá majetek obce do správy příspěvkové organizace.

T: 30.6.2003

 

3. zabezpečí zpracování provozního řádu pro využití sportovních zařízení včetně zasedacích místností pro zájmové organizace v obci a mládeže.

T: 30.06.2003

 

4. s vedením TJ Světlá Hora a s ředitelem ZŠ v Andělské Hoře uzavře dlouhodobou dohodu a vzájemné spolupráci. Dohoda vymezí, co kdo bude organizovat a zabezpečovat a co kdo bude financovat.

T: 30.06.2003

 

5. zajistí vyřízení živnostenských listů na doplňkovou činnost, včetně bankovního účtu,

T: 30.06.2003

 

R - 48/8/2003 - Rada obce pověřuje

 

8.1. - místostarostu a starostu personálním zajištěním pracovních skupin pro zpracování Programu rozvoje obce do příštího zasedání rady obce.

 

 

.....................................................                                           ....................................................

Rostislav Harazin                                                                        Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                           místostarosta