U S N E S E N Í

z 9. zasedání rady obce Světlá Hora,

 konané dne 12.05.2003 v 16.00 hod.

 

R - 49/9/2003 Rada obce bere na vědomí:

1.1 - zprávu o činnosti komise OVP a IZS

1.2. - zprávu o činnosti rady obce, přípravu zasedání ZO a návrh usnesení pro ZO

1.3. - seznam platných OZV Obce Světlá Hora , nařízení a řádů Obce Světlá Hora

 

R - 50/9/2003 Rada obce doporučuje  zastupitelstvu obce ke schválení:

2.1. - nové očíslování OZV Obce

2.2. - předkupní právo na prodej níže uvedených pozemků  k 1. 11.2003:

část pozemku poz. parc. č. 802/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku,

pozemky poz. parc. 320/2, 1010, 1020,1105, 1260/5, 1498/1, 1500/1, 1524/11, vše v k. ú. Světlá ve Slezsku,

pozemky poz. parc. č. 330/1, 330/2, 331, 358/2, 473/4 vše v k. ú. Suchá Rudná,

pozemky poz. parc. č.5/2, 12, 21, 288, 289, 295, 332, 409, 437/2, 443/4, 445, 637 vše v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách,

pozemky poz. parc. č.58, 63, 71, 97/2, 104/1, 104/2, 542/1, 548,vše v k. ú. Podlesí pod Pradědem,

pozemky poz. parc. č. 565/11, 586, 588, 592, 609, 610, 612, 613, 620, 649, 686, 710/4, 710/5, 1342/1 vše v k. ú. Dětřichovice.

2.3. - návrh změn v zakládací listině společnosti Služby Světlá Hora o.p.s.

2.4. - další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva tj. Rostislavu Harazinovi, Ivaně

Ostrčilíkové, Radku Kvasničkovi, Josefu Krajčovičovi, Čestmíru Olehlovi, a Václavu

Vojtíškovi

2.5. - věcný náklad v celkové výši 161.627.40 Kč, který uhradí Obec Světlá Hora Školní jídelně Andělská Hora a z částky 161.627,40 Kč věcný náklad pro 1 žáka činí 9,90 Kč dle odebraných obědů o celkovém počtu 16 326.

2.6. - prodej části pozemku parc. č. 201/1 v k.ú Světlá ve Slezsku, manželům Klímovým

    Světlá 327, Světlá Hora, po převodu z PFČR.

2.7. - vydání OZV č. 1/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platných pro rok 2003, dle §

84 odst. 2 písmena i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

 

R - 51/9/2003 Rada obce schvaluje

3.1. - způsob hlasování samostatně o každém bodu zvlášť

3.2. - zapisovatelku p. Veroniku Popovičovou

3.3. - ověřovatele zápisu p. Radka Kvasničku

3.4. - členění a vedoucí jednotlivých pracovních skupin Obce Světlá Hora, po provedených změnách:

pracovní skupina pro územní rozvoj - Zdeněk Hudec

pracovní skupina pro životní prostředí - Rostislav Harazin

pracovní skupina pro lidské zdroje - Mgr. Leoš Sekanina

pracovní skupina pro dopravu a technická infrastruktura  - Josef Krajčovič

pracovní skupina pro hospodářský rozvoj - Helena Maňáková

pracovní skupina pro řízení a správu obce - Lukáš Hrubý

 

-1-

3.5. - pronájem pozemků Martině Zálešákové, Rudná pod. Pradědem 197, 793 35 Rudná pod Pradědem:

část pozemku poz. parc. č. 802/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku,

pozemky poz. parc.  320/2, 1010, 1020,1105, 1260/5, 1498/1, 1500/1, 1524/11, vše v k. ú. Světlá ve Slezsku

pozemky poz. parc. č. 330/1, 330/2, 331, 358/2, 473/4 vše v k. ú. Suchá Rudná,

pozemky poz. parc. č.5/2, 12, 21, 288, 289, 295, 332, 409, 437/2, 443/4, 445, 637 vše v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách,

pozemky poz. parc. č.58, 63, 71, 97/2, 104/1, 104/2, 542/1, 548,vše v k. ú. Podlesí pod Pradědem a

pozemky poz. parc. č. 565/11, 586, 588, 592, 609, 610, 612, 613, 620, 649, 686, 710/4, 710/5, 1342/1 vše v k. ú. Dětřichovice.

3.6. - finanční příspěvek Klubu Klubíčko II v Bruntále na rekondiční pobyt dětí, vyžadujících zvláštní péči u moře, v červnu 2003, ve výši 1000,- Kč.

3.7. - pronájem provozovny obchodu a pohostinství s bytem v Dětřichovicích č.p. 15 a pronájem rybníka panu Vladimíru Šatánkovi, Školní 339, Jesenice, za následujících podmínek:

1. Rybníky pronajmout za nájemné stanovené OZV obce s podmínkou

dokončení staveb a jejich provozováním do jednoho roku od podpisu smlouvy.

2. Provozovnu obchodu s potravinami a pohostinství s podmínkou zachování prodeje potravin, nájem odročen na jeden rok, poté nájem pouze symbolický.

3. Byt - pronajmout jako služební s vazbou na provozování prodejny potravin, nájemné platit ihned a v plné výši.

 

R - 54/9/2003 - Rada obce ukládá:

 

4.1. - vedoucím pracovních skupin zabezpečit potřebný počet členů pracovních skupin, tj. minimálně 3 členů ve skupině, včetně vedoucího skupiny.

T: 10.06.2003

4.2. - místostarostovi prověřit doplňkovou činnost hostinskou a obchodní v příspěvkové organizaci Sportovní a kulturní zařízení Světlá Hora.

T: 26.05.2003

 

R - 55/9/2003 - Rada obce ruší:

 

5.1.- bod č. 4 z jednání rady ze dne 13.1.2003, kterým vydala nařízení obce č. 1/2003

 

R- 56/9/2003 - Rada obce vydává:

 

6.1. - Nařízení Obce Světlá Hora č. 2/2003 ve smyslu § 102 odstavce 2, písmena d), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, Obce Světlé Hory, kterým se ruší nařízení č. 1/2003 po č. usnesení R-17/4/2003 ze dne 13.12003, kterým se stanovil místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platných pro rok 2003.

 

 

.....................................................                                           ....................................................

Rostislav Harazin                                                                        Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                           místostarosta