Usnesení

35. schůze Rady obce Světlá Hora
konané dne 12. 11. 2009


R 196/35/2009 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 35. schůze Rady obce Světlá Hora Mgr. Ivanu Ostrčilíkovou
1.2. program 35. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 12. 11. 2009
1.3. pronájem části pozemku parc.č. 208/1 ostatní plocha - sportovní rekreační plocha o výměře 180 m2 z celkové výměry 1 224 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku Mgr. Leoši Sekaninovi, Světlá 327, 793 31 Světlá Hora, za cenu 1,- Kč/m2/ 1 rok
1.4. pronájem části pozemku parc.č. 1543/2 ostatní plocha-neplodná půda o výměře 150 m2 z celkové výměry 4 031 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Jiřímu Kvasničkovi, Světlá 345, 793 31 Světlá Hora, za cenu 1,- Kč/m2/ 1 rok
1.5. pronájem části pozemku parc.č. 75/4 travní porost o výměře 259 m2 z celkové výměry 552 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Janu Tesařovi, Světlá 388, 793 31 Světlá Hora, za cenu 1,- Kč/m2/ 1 rok
1.6. pronájem části pozemku parc.č. 75/4 travní porost o výměře 107 m2 z celkové výměry 552 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Ing. Jiřímu Ostrčilovi, Světlá 402, 793 31 Světlá Hora, za cenu 1,- Kč/m2/ 1 rok
1.7. pronájem části pozemku parc.č. 75/4 travní porost o výměře 186 m2 z celkové výměry 552 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku panu Františku Lukovskému, Světlá 389, 793 31 Světlá Hora za cenu 1,- Kč/m2/ 1 rok
1.8. pronájem části pozemku parc.č. 142/2 travní porost o výměře 150 m2 z celkové výměry 1 117 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku paní Miladě Patakiové, Světlá 345, 793 31 Světlá Hora za cenu 1,- Kč/m2/ 1 rok
1.9. pronájem části nebytových prostor (stará kotelna) Světlá 405, 793 31 Světlá Hora o výměře podlahové plochy 90 m2, Františku Lukovskému, Světlá 389, Světlá Hora 793 31 Světlá Hora, na dobu určitou od 12.11. 2009 do 30. 4. 2010, za cenu 130,- Kč/m2/1 rok
1.10. záměr na pronájem nebytových prostor - restaurace, kuželny a sálu, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora na pozemku st. parc. č. 431, zastavěná plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku, od 1. 1. 2010
1.11. nájemní smlouvu na byt č. 5, Světlá 327, 793 31 Světlá Hora, Vladimíru Výmolovi ml., Pionýrská 1, 792 01 Bruntál, od 12. 11. 2009
1.12. smlouvu o vstupu a záboru uzavřenou mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, týkající se rekonstrukce komunikace č. II/450 Rudná p. Pradědem - Hvězda km 6,36 - 12,63
1.13. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 4. 500,- Kč na uznatelné výdaje spojené s činností JSDH, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora
1.14. prominutí pohledávky (poplatek ze psů) ve výši 400,- Kč za rok 2008 - 2009, Janu Kalužovi, Hroznová 10, 602 00 Brno, z důvodu chybného vedení v evidenci
1.15. prominutí pohledávky (poplatek ze psů) ve výši 2. 000,- Kč za rok 2008 - 2009, Milanu Příhodovi, Světlá 309, 793 31 Světlá Hora, z důvodu chybného vedení v evidenci
1.16. prominutí pohledávky (poplatek ze psů) ve výši 200,- Kč za rok 2009 Zdeňce Peřinkové, Bílovická 600/12, 746 01 Opava, z důvodu z důvodu chybného vedení v evidenci
1.17. prominutí pohledávky (poplatek ze psů) ve výši 1. 040,- Kč za rok 2002 - 2005, Karlu Bocanovi, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, z důvodu nevymahatelnosti pohledávky
1.18. prominutí pohledávky (poplatek ze psů) ve výši 1. 800,- K č za rok 2002 - 2007, Milanu Vávrovi, Světlá 405, 793 31 Světlá Hora, z důvodu nevymahatelnosti pohledávky
1.19. prominutí pohledávky (poplatek ze psů) ve výši 5,- Kč za rok 2007, Františku Kotačkovi, Stará Voda 107, 793 31 Světlá Hora, z důvodu nesrovnalosti mezi předpisem v DDP a úhradou
1.20. prominutí pohledávky (poplatek ze psů) ve výši 5,- Kč za rok 2007, Josefu Šumšalovi, Světlá 255, 793 31 Světlá Hora, z důvodu nesrovnalosti mezi předpisem v DDP a úhradou
1.21. prominutí pohledávky ( poplatek ze psů) ve výši 5,- Kč za rok 2006, Oldřichu Vachovi, Světlá 235, 793 31 Světlá Hora, z důvodu nesrovnalosti mezi předpisem v DDP a úhradou
1.22. prominutí pohledávky (poplatek ze psů) ve výši 5,- Kč za rok 2006, Ladislavu Gureckému, Světlá 301, 793 31 Světlá Hora, z důvodu nesrovnalosti mezi předpisem v DDP a úhradou
1.23. prominutí pohledávky (poplatek ze psů) ve výši 5,- Kč za rok 2007, Janu Kalašovi, Světlá 418, 793 31 Světlá Hora, z důvodu nesrovnalosti mezi předpisem v DDP a úhradou
1.24. prominutí pohledávky (poplatek ze psů) ve výši 5,- Kč za rok 2007, Leo Rozsypalovi st., Světlá 237, 793 31 Světlá Hora, z důvodu nesrovnalosti mezi předpisem v DDP a úhradou
1.25. prominutí pohledávky (poplatek ze psů) ve výši 5,- Kč za rok 2006, Marii Chromiakové, Světlá 380, 793 31 Světlá Hora, z důvodu nesrovnalosti mezi předpisem v DDP a úhradou
1.26. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 15/09 uzavřenou mezi ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora
1.27. rozpočtové opatření č. 6/2009 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2009
1.28. směrnici pro provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2009
1.29. záměr na pronájem části pozemku parc. č. 208/1 ostatní plocha o výměře 310 m2 z celkové výměry 1 224 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku
1.30. smlouvu o poskytování odborné pomoci v lesnictví uzavřenou mezi Ing. Jaroslavem Lengsfeldem, Suchá Rudná 76, 793 31 Světlá Hora a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora
1.31. smlouvu o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře uzavřenou mezi Ing. Oldřichem Matulou, Cihlová 5/257, 793 42 Janovice u Rýmařova a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora
1.32. dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi TJ Světlá Hora, Světlá 422, 793 31 Světlá Hora a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora
1.33. záměr na pronájem nebytových prostor Světlá 433, 793 31 Světlá Hora o výměře podlahové plochy 14, 1 m2
1.34. dohodu o uznání dluhu a splátkách uzavřenou mezi Gheorghem Gazsakem, Světlá 340, 793 31 Světlá Hora a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

R 197/35/2009 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení ze 34. schůze rady obce konané dne 10. 9. 2009
2.2. výpověď z nájmu nebytových prostor - restaurace a kuželny, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, podanou Jarmilou Kukučkovou, Hálkova 2, 792 01 Bruntál, ke dni 31. 12. 2009, za podmínky finančního vyrovnání za rekonstrukci restaurace (zaplaceného nájmu do roku 2016) ve výši 130. 000,- Kč a odkoupení drobného inventáře a vestavěného nábytku
2.3. ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5, Světlá 327, 793 31 Světlá Hora manželi Zdeňkou a Zdeňkem Haplovými, Světlá 327, 793 31 Světlá Hora, ke dni 31. 10. 2009
2.4. dopis manželů Vladimíra a Zdenky Králových, A 3202 Hofstetten Friedhofstr. 14 ze dne 25. 10. 2009
2.5. záměr realizace fotovoltaické elektrárny na střeše bytových domů Světlá 350 a 352, 793 31 Světlá Hora, majiteli těchto bytových domů Radkem Menšíkem a Dimitrisem Georgiadisem
2.5. příkaz starosty obce č. 1 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků ke 31. 12. 2009
2.6. zápis z jednání komise sociální, zdravotní, školství a kultury ze dne 19. 10. 2009
2.7. závěry vzešlé z pracovní schůzky k provozu MŠ ve Světlé Hoře v době prázdnin konané dne 12. 10. 2009

R 198/35/2009 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

3.1. majetkové vyrovnání s manželi Vladimírem a Zdenkou Královými, A 3002 Hofstetten Friedhofstr. 14, formou vykoupení části pozemku parc.č . 1524/18 TTP o výměře 1. 071 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku
3.2. rozpočet obce Světlá Hora na rok 2010
- v příjmové části ve výši 14 783 300,- Kč
- ve výdajové části ve výši 13 109 300,- Kč
- přebytek 1 674 000,- Kč
- financování ve výši - 1 674 000,- Kč
3.3. doporučení pro zřizovatele MŠ ve Světlé Hoře (Město Andělská Hora) ponechat minimální počet prokazatelně přihlášených dětí - žáků MŠ ve Světlé Hoře, při kterém se bude zajišťovat prázdninový provoz na 10 dětí
3.4. opravu usnesení zastupitelstva obce Z 104/19/2009 (1.9.) prodej pozemku parc.č. 694 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1 813 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem Ing. Ladislavu Konopkovi a Bc. Ivaně Konopkové, Podlesí 4, 793 31 Světlá Hora za cenu dle znaleckého posudku
3.5. prodej pozemků parc.č. 1118 ostatní plocha o výměře 144 m2, parc.č 1119 ost. plocha o výměře 324 m2, parc.č. 1504 ost.plocha o výměře 432 m2 parc.č. 1116 lesní pozemek o výměře 918 m2 vše v k.ú. Malá Moravka, pozemků parc.č 462 ost. plocha o výměře 259 m2, parc.č 50 ost.plocha o výměře 317 m2, parc.č. 669 ost. plocha o výměře 1093 m2, parc.č 48 ost.plocha o výměře 1114 m2, parc.č. 38 ost. plocha o výměře 97 m2, parc.č. 39 ost. plocha o výměře 43 m2, parc.č. 43/2 ost. plocha o výměře 57 m2 parc.č. 198 TTP o výměře 108m2 vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem a parc.č. 1535 ost. plocha o výměře 884 m2 v k.ú. Dětřichovice za cenu dle znaleckého posudku Hydrospolu spol. s r.o., Staré Město 58, PSČ 793 33
3.6. prodej pozemků parc.č. 464 ostatní plocha o výměře 780 m2 , parc.č. 457/5 ostatní plocha o výměře 932 m2 a parc.č.458 o výměře 173 m2 vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem za cenu dle znaleckého posudku firmě JANTAR s.r.o., Opletalova 29/8, 792 01 Bruntál
3.7. prodej pozemku parc. č. 1358 zahrada o výměře 349 m2, pozemku parc.č. 1360/1 travní porost o výměře 27 m2 a pozemku parc.č. 1475/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 536 m2 vše v k.ú. Dětřichovice za cenu 20,-Kč/m2, Petru Bradovi, Na Desátém 31/1686, 702 00 Ostrava-město
3.8. prodej části pozemku parc. č. 205/8 ostatní plocha-neplodná půda o celkové výměře 70 m2 a části pozemku parc.č. 210/1 ostatní plocha-neplodná půda o celkové výměře 218 m2 vše v k.ú. Dětřichovice za cenu 20,-Kč/m2, Svatavě Byrtusové, Jugoslávská 18a, 700 30 Ostrava 3
3.9. prodej pozemku parc.č 1356 travní porost o celkové výměře 399 m2 v k.ú. Dětřichovice za cenu 20,-Kč/m2 manželům Pavlu a Žofii Jarošovým, Na Nábřeží 1, 792 01 Bruntál
3.10. prodej části pozemku parc. č. 189/1 ostatní plocha-neplodná půda o celkové výměře cca 623 m2 z celkové výměry 5 775 m2 a pozemku parc.č. 1816/8 ostatní plocha-ostatní komunikace o celkové výměře 331 m2 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku za cenu 20,-Kč/m2, Boženě Novákové, Světlá 276, 793 31 Světlá Hora
3.11. prodej pozemku st. parc. č. 20/1 zastavěná plocha o výměře 1 356 m2 a pozemku st. parc.č. 20/2 zastavěná plocha o celkové výměře 426 m2 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku manželům Romanu a Blance Záchovým, Světlá 430, 793 31 Světlá Hora, po zaměření cesty přes uvedené pozemky pro zachování přístupu k zahrádkářské osadě
3.12. záměr na prodej pozemků parc. č. 61/3 travní porost o výměře 1 368 m2, parc.č. 61/1 travní porost o výměře 1 464 m2, parc.č. 68/1 travní porost o výměře 1 407 m2, parc.č. 655 ostatní plocha o výměře 401 m2, parc.č. 62 travní porost o výměře 270 m2 vše v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách. a parc.č. 1415 travní porost o výměře 1637 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Prodej uvedených pozemků je součástí změny č. 6 Územního plánu obce Světlá Hora
3.13. záměr na prodej pozemku parc. č. 213/2 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 599 m2 v k.ú. Suchá Rudná
3.14. záměr na prodej pozemku parc. č. 1476 ostatní plocha o výměře 286 m2 v k.ú. Dětřichovice
3.15. záměr na prodej pozemku parc. č. 227/1 ostatní plocha- neplodná půda o výměře 1 301 m2 v k.ú. Suchá Rudná
3.16. záměr na prodej části pozemku parc. č. 1816/1 ostatní plocha o výměře 600 m2 z celkové výměry 2 639 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku
3.17. záměr na prodej pozemku st. parc. č. 467 zbořeniště o výměře 23 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

R 199/35/2009 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE NESCHVÁLIT

4.1. prodej pozemku parc. č. 41/1 zahrada o výměře 452 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, manželům Bohuslavě Szukalské a Ladislavu Szukalskému, Světlá 371, 793 31 Světlá Hora z důvodu návrhu na odprodej paní Břuchanské. Jedná se o pozemek určený na výstavbu a ne k zahrádkářské činnosti

R 200/35/2009 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE VYDAT

5.1. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

R 201/35/2009 RADA OBCE REVOKUJE

6.1. usnesení R 169/30/2009 (1.5.) ze dne 21. 5. 2009

R 202/35/2009 RADA OBCE POVĚŘUJE

7.1. starostu zajištěním odstranění závad a nedostatků v MŠ ve Světlé Hoře
T: 30. 11. 2009
7. 2. starostu podpisem smlouvy o poskytování odborné pomoci v lesnictví uzavřenou mezi Ing. Jaroslavem Lengsfeldem, Suchá Rudná 76, 793 31 Světlá Hora a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora
7.3. starostu podpisem smlouvy o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře uzavřenou mezi Ing. Oldřichem Matulou, Cihlová 5/257, 793 42 Janovice u Rýmařova a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

R 203/35/2009 RADA OBCE UKLÁDÁ

8.1. starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení místa knihovnice/knihovníka na období leden 2010 - prosinec 2012, do kterého se může přihlásit jakákoliv osoba starší 18 let s podmínkou předložení vlastní představy o fungování a činnosti obecní knihovny v tomto období T: 5. 12. 2009

Usnesení obsahuje 5 stran.

 

 

 

.

............................                                                             ...................................
Václav Vojtíšek                                                                          Jozef Zajac
starosta                                                                               člen rady obce