Usnesení

36. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 3. 12. 2009

R  204/36/2009 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 36. schůze Rady obce Světlá Hora Ing. Ladislava Konopku

1.2. program 36. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 3. 12. 2009

1.3. nákup kuchyňské linky v hodnotě 26. 292,- Kč, jako součást vybavení bytu č. 5, Světlá 327, 793 31 Světlá Hora

1.4. omezený provoz obce a obecního úřadu v době od 22. 12. - 31. 12. 2009

1.5. financování zpracování projektu do výše 20. 000, - Kč týkající se obnovy na poz. parc.č. 755 ostatní plocha - neplodná půda o celkové výměře 1 374 m2, pozemku parc.č. 747/1 ostatní plocha - neplodná půda o celkové výměře 3 169 m2 a pozemku parc.č. 1532 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře celkové výměře 403 m2, vše v k.ú. Dětřichovice    

 R  205/36/2009 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

 

2.1. kontrolu plnění usnesení ze 35. schůze rady obce konané dne 12. 11. 2009

2.2. oznámení VaK Bruntál o změně  ceny pitné vody v obci, kdy bude nově účtována částka

32, 96 Kč /m3(včetně DPH), s účinností od 1. 1. 2010

2.3. oznámení SmVaK Ostrava o změně ceny stočného v obci, kdy bude nově účtována částka 27, 18 Kč/m3 (včetně DPH),  s účinností od 1. 1. 2010

2.4. ústní zprávu starosty o postupu  ve věci odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Vladimírem Šatánkem, Školní 339, Jesenice

 

R  206/36/2009 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE VYDAT

 3.1. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místních poplatcích

Usnesení obsahuje 1 stranu.

 

 ...........................                                                        ...................................

Václav Vojtíšek                                                                     Jozef Zajac

      starosta                                                                         člen rady obce