Usnesení

39. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 21. 1. 2010

R  211/39/2010 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 39. schůze Rady obce Světlá Hora Jozefa Zajace

1.2. program 39. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 21. 1. 2010

1.3. záměr na pronájem nebytových prostor Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, o celkové ploše 16, 20 m2

1.4. záměr na pronájem nebytových prostor Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, o celkové ploše 45 m2

1.5. zajištění rozvodů pro internetové připojení v DPS Světlá 433, 793 31 Světlá Hora,  firmou MX-NET Telekomunikace s.r.o., Zahradní 1455/1, Bruntál

1.6. pořízení projektové dokumentace týkající se zateplení budov Světlá 374 a Světlá 416, Světlá Hora  

1.7. ceny za stánková místa pro konání 19. ročníku Dostihového dne 10. 7. 2010 takto:

  • záloha za  jedno stánkové místo (cca 3 x 2 m)                         200,- Kč
  • doplatek na místě za jedno stánkové místo (cca 3 x 2m)                      150,- Kč
  • buňka                                                                                             2. 000,- Kč

1.8. smlouvu o nájmu nebytových prostor (restaurace, sálu a kuželny), Světlá 374, 793 31 Světlá Hora uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Lubošem Piškem, Dětřichovice 15, 79 31 Světlá Hora, od 1. 2. 2010 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce

 R 212/39/2010 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

 2.2. kontrolu plnění usnesení ze 36. schůze rady obce konané dne 3. 12. 2009, 37. schůze rady obce konané dne 10. 12. 2009 a 38. schůze rady obce konané dne 31. 12. 2009

2.3. vyúčtování Setkání seniorů 2009, konané dne 11. 12. 2009

2.4. informace k projednání obsazení bytu č. 16 v DPS, Světlá 433, 793 31 Světlá Hora

2.5. informaci o pořádání „Masopustní zábavy" Obcí Světlá Hora a SDH Světlá Hora dne

12. 2. 2010

2.6. rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd o schválení financování projektu „Tvořivé ruce neznají hranice", výše grantu činí 11. 106 €

R 213/39/2010 RADA OBCE  DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

 3.1. rozpočtové opatření č. 1/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010

R 214/39/2010 RADA OBCE  ODKLÁDÁ

4.1. projednání návrhu nové smlouvy se SmVak a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, do doby  než bude ze strany SmVak předloženo vyúčtování o provozování vodního díla kanalizace a ČOV v obci Světlá Hora za rok 2009

R 215/39/2010 RADA OBCE  UKLÁDÁ

5.1. starostovi projednat se zástupci  Veolia Transport návrhy možných změn v jízdních řádech autobusových linek týkajících se dopravy občanů Světlé Hory, včetně místních částí

                                                                                                          T: 21. 2 2010

Usnesení obsahuje 2 strany.

 ............................                                                             ...................................

   Václav Vojtíšek                                                                Mgr. Libuše Štýbnarová

         starosta                                                                              místostarosta