Usnesení

40. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 18. 2. 2010

R  216/40/2010 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 40. schůze Rady obce Světlá Hora Mgr. Ivanu Ostrčilíkovou

1.2. program 40. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 18. 2. 2010

1.3. dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 7012040-09 uzavřené dne 23. 1 . 2009, mezi Veolia Transport Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

1.4. prominutí pohledávky (poplatek ze psů)  ve výši 10,- Kč za rok 2006 - 2007, Josefu Dubnovi, Světlá 433, 793 31 Světlá Hora, z důvodu, že u této pohledávky by byl náklad na vymáhání vyšší než vymožená částka

1.5. prominutí pohledávky (poplatek ze psů)  ve výši 5,- Kč za rok 2006, Josefu Janotovi st., Světlá 291,793 31 Světlá Hora, z důvodu, že u této pohledávky by byl náklad na vymáhání vyšší než vymožená částka

1.6. prominutí pohledávky (poplatek ze psů)  ve výši 10,- Kč za rok 2006 - 2007, Břetislavu Kalašovi, Světlá 376, 793 31 Světlá Hora, z důvodu, že u této pohledávky by byl náklad na vymáhání vyšší než vymožená částka

1.7. prominutí pohledávky (poplatek ze psů)  ve výši 5,- Kč za rok 2007, Bernardu Gocalovi, Dětřichovice 7, 793 31 Světlá Hora, z důvodu, že u této pohledávky by byl náklad na vymáhání vyšší než vymožená částka

1.8. prominutí pohledávky (poplatek ze psů)  ve výši 5,- Kč za rok 2006, Jiřímu Grundovi, Světlá 248, 793 31 Světlá Hora, z důvodu, že u této pohledávky by byl náklad na vymáhání vyšší než vymožená částka

1.9. prominutí pohledávky (poplatek ze psů)  ve výši 5,- Kč za rok 2006, Josefu Klímovi, Světlá 270, 93 31 Světlá Hora, z důvodu, že u této pohledávky by byl náklad na vymáhání vyšší než vymožená částka

1.10. prominutí pohledávky (poplatek ze psů)  ve výši 10,- Kč za rok 2006 - 2007, Vratislavu Panáčovi, Dětřichovice 26, 793 31 Světlá Hora, z důvodu, že u této pohledávky by byl náklad na vymáhání vyšší než vymožená částka

1.11. prominutí pohledávky (poplatek ze psů)  ve výši 5,- Kč za rok 2006, Janu Vítkovi, Stará Voda 86, 793 31 Světlá Hora, z důvodu, že u této pohledávky by byl náklad na vymáhání vyšší než vymožená částka

1.12. prominutí pohledávky (poplatek ze psů)  ve výši 10,- Kč za rok 2006 - 2007, Jindřichu Černobilovi, Dětřichovice 9, 793 31 Světlá Hora, z důvodu, že u této pohledávky by byl náklad na vymáhání vyšší než vymožená částka

1.13. prominutí pohledávky (poplatek ze psů)  ve výši 10,- Kč za rok 2006 - 2007, Františku Čagánkovi, Suchá Rudná 603, 793 31 Světlá Hora, z důvodu, že u této pohledávky by byl náklad na vymáhání vyšší než vymožená částka

1.14. pronájem nebytových prostor Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, o celkové ploše 16, 20 m2, Valtraud Janušové, Světlá 263, 793 31 Světlá Hora , za cenu 99,- Kč/m2/1 rok

1.15. pronájem nebytových prostor Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, o celkové ploše 66 m2, Jarmile Kukučkové, Hálkova 2, 792 01 Bruntál, za cenu 99,- Kč/m2/ 1 rok

1.16. Spisový řád Obce a Obecního úřadu Světlá Hora, s platností od 1. 3. 2010

1.17. Skartační plán Obce a Obecního úřadu Světlá Hora, s platností od 1. 3. 2010

1.18. Organizační řád obecního úřadu Světlá Hora, s platností od 1. 3. 2010

1.19. nájemní smlouvu na byt č. 16  v Domě s pečovatelskou službou, Světlá 433, 793 31 Světlá Hora  Růženě Zemančíkové, Dětřichovice 37, 793 31 Světlá Hora

1.20. pronájem části pozemku parc. č. 208/1 ostatní plocha o výměře 310 m2 z celkové výměry 1 224 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, za cenu 1,-Kč/m2/rok Mgr. Leoši Sekaninovi, Světlá 327, 793 31 Světlá Hora

1.20. záměr na pronájem části   pozemku parc. č. 177/4 ostatní plocha   o výměře 474  m2 z celkové výměry 2 079 m2, části  pozemku parc.č.179/1 ostatní plocha o výměře 68 m2 z celkové výměry 173 m2 a části pozemku parc.č. 2028/2 vodní plocha o výměře 42 m2 z celkové výměry 287 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.21. nákup 2 ks PC pro potřeby Obce Světlá Hora

1.22. smlouvu o nájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře) Světlá 327, 793 31 Světlá Hora o výměře 61, 30 m2, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a MUDr. Jiřím Albrechtem, Bruntálská 167, 793 51 Břidličná, bezúplatně, pouze s  platbou služeb spojených s užíváním nebytových prostor

 R  217/40/2010 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

 2.1. kontrolu plnění usnesení ze 39. schůze rady obce konané dne 21. 1. 2010

2.2. písemný souhlas o povolení výjezdu ze soukromého pozemku na obecní pozemek parc.č. 2079/1 ostatní plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku Přemyslu Hájkovi, Světlá 344, 793 31 Světlá Hora

2.3. stížnost manželů Hlaváčkových, Suchá Rudná 54, Světlá Hora, na provádění zimní údržby u jejich RD

R  218/40/2010 RADA OBCE  DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

 3.1. prodej  pozemku parc. č. 213/2 ostatní plocha - neplodná půda  o výměře 599 m2 v k.ú. Suchá Rudná za cenu 30,-Kč/m2, Ing. Evě Mazouchové, Jungmannova 25, 792 01 Bruntál

3.2. prodej  pozemku parc. č. 1476 ostatní plocha   o výměře 286 m2 v k.ú. Dětřichovice za cenu 30,-Kč/m2, Miloslavu Valchařovi, Jugoslávská 18 c, 700 30 Ostrava -Zábřeh

3.3. prodej pozemku parc. č. 227/1 ostatní plocha - neplodná půda  o výměře 1 301 m2 v k.ú. Suchá Rudná za cenu 30,-Kč/m2, Karlu Šotkovi, Příčná 8, 746 01 Opava

3.4. prodej části  pozemku parc. č. 1816/1 ostatní plocha o výměře 600 m2 z celkové výměry 2 639 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku za cenu 30,-Kč/m2, Petru Václavíkovi a Věře Horváthové, Světlá 344, 793 31 Světlá Hora

3.5. prodej   pozemku st. parc. č. 467 zbořeniště  o výměře 23 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku za cenu 30,-Kč/m2, Martinu Vavákovi, Světlá 378, 793 31 Světlá Hora

3.6.  záměr  na prodej    pozemku parc. č. 470/1 ostatní plocha o výměře 505 m2 v k.ú. Suchá Rudná

3.7. záměr  na prodej  pozemku parc. č. 115/1 ostatní plocha o výměře 1 239 m2   v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

3.8. záměr na prodej    pozemku parc. č. 224/1 travní porost o výměře 829 m2   v k.ú. Suchá Rudná

R  219/40/2010 RADA OBCE  DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE ODLOŽIT

 4.1. vyhlášení záměru  na prodej části pozemku parc. č. 995/8 ostatní plocha o výměře 1 008 m2 z celkové výměry 9 149 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku, do doby zpracování nového Územního plánu obce

4.2. projednání žádosti o odkoupení  budovy (bývalá konírna) na pozemku parc. č. 39/1 zastavěná plocha o výměře 4 506 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku z důvodu, že výše uvedený objekt je součástí sběrného dvora a z důvodu vyřešení provozu sběrného dvora v závislosti na nově tvořený ÚP

4.3. vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 761 ostatní plocha - sportovní a rekreační plocha o výměře 1 000 m2 z celkové výměry 5 105 m2  v k.ú. Dětřichovice

4.4. vyhlášení záměru na prodej  části  pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 215 m2 z celkové výměry 5 356 m2 v k.ú. Suchá Rudná

4.5. vyhlášení záměru na prodej  části  pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 5 356 m2 v k.ú. Suchá Rudná

4.6. vyhlášení záměru na prodej  části  pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 150 m2  z celkové výměry 5 356 m2 v k.ú. Suchá Rudná

4.7. vyhlášení záměru na prodej  části  pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 80 m2  z celkové výměry 5 356 m2 v k.ú. Suchá Rudná

4.8. projednání žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1100/1 travní porost o výměře cca 1 500 m2 z celkové výměry 7 691 m2 v k.ú. Dětřichovice a neprojednávat až do převodu pozemku z PF ČR na obec

 R  220/40/210 RADA OBCE NESCHVALUJE

5.1. žádost o změnu smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 1543/2 v  k.ú. Světlá ve Slezsku o výměře 360 m2, uzavřenou mezi Blankou Rončákovou, Světlá 411, 793 31 Světlá Hora a Obcí Světlá Hora, Světlá 793 31 Světlá Hora, z doby neurčité na dobu určitou a doporučuje schválit prodej pozemku po rozměření jednotlivých parcel

5.2. pronájem pozemku st. parc. č. 20/1 zastavěná plocha o výměře 1 356 m2 a pozemku st. parc.č. 20/2 zastavěná plocha o celkové výměře 426 m2 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku z důvodu, že již bylo požádáno o koupi pozemků a z důvodu zbudování cesty přes uvedené pozemky k zahrádkářské osadě, která je podmínkou pro prodej jednotlivým nájemcům od Pozemkového fondu

R  221/40/2010 RADA OBCE  ODKLÁDÁ

6.1. vyhlášení záměru na pronájem části   pozemku parc. č. 1543/2 ostatní plocha o výměře 500 m2 z celkové výměry 4 301 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku

R  222/40/2010 RADA OBCE  UKLÁDÁ

7.1. členům rady obce Ing. Ladislavu Konopkovi a Jozefu Zajacovi, prověřit situaci ohledně zimní údržby u RD manželů Hlaváčkových, Suchá Rudná 54, Světlá Hora, jak je uvedeno v jejich  stížnosti ze dne 16. 2. 2010

 Usnesení obsahuje 2 strany.

 

 ............................                                                        ...................................

    Václav Vojtíšek                                                                Mgr. Libuše Štýbnarová

           starosta                                                                              místostarosta