Usnesení

41. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 18. 3. 2010

 

R  223/41/2010 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 41. schůze Rady obce Světlá Hora Ing. Ladislava Konopku

1.2. program 41. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 18. 3. 2010

1.3. smlouvu o nájmu a provozování vodního díla ČOV Světlá Hora, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava

 R  224/41/2010 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

 2.1. kontrolu plnění usnesení ze 40. schůze rady obce konané dne 18. 2. 2010

2.2. informaci o soudních sporech společnosti VaK Bruntál, tř. Práce 42, 792 01 Bruntál

k 11. 2. 2010

2.3. dopis manželů Radana a Petry Mičkových, Dětřichovice 16, Světlá Hora, k prodeji pozemku parc.č. 761 v k.ú. Dětřichovice

2.4. zápis ze zasedání územní komise ze dne 5. 3. 2010

2.5. žádost manž. Radka a Sidonie Hlaváčkových, Suchá Rudná 54, Světlá Hora, týkající se dořešení situace ohledně odběru vody ze studny pro RD manž. Hlaváčkových, RD manž. Michálkových a rekr. objekt Vladimíra Šenka

2.6. informaci o nabídce firmy Alsico Velký Újezd, týkající se regulace nákladů na veřejné osvětlení v obci

2.7. vyúčtování Masopusní zábavy konané dne 12. 2. 2010

 R  225/41/2010 RADA OBCE  DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

3.1. záměr na prodej pozemku parc.č. 761 ostatní plocha - sportovní a rekreační plocha  o výměře 5 105 m2 v k.ú. Dětřichovice

 R 226/41/2010 RADA OBCE ODKLÁDÁ

 4.1. projednání návrhů pozemků do nového Územního plánu obce Světlá Hora

 R 227/41/2010 RADA OBCE NESCHVALUJE

 5.1. občanskou půjčku Ivanu Karáskovi, Světlá 377, Světlá Hora

5.2. povolení výměny oken a dveří v bytě č. 5, Světlá 327, Vladimíru Výmolovi, Světlá 327, Světlá Hora

 

Usnesení obsahuje 1 stranu.

 

.............................                                                        ...................................

   Václav Vojtíšek                                                                Mgr. Libuše Štýbnarová

          starosta                                                                              místostarosta