Usnesení

43. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 19. 5. 2010

R  232/43/2010 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 43. schůze Rady obce Světlá Hora Jozefa Zajace

1.2. program 42. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 19. 5. 2010

1.3. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro SDH Světlá Hora ve výši 200. 000,- Kč, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

1.4. prominutí pohledávky ve výši 5. 969,- Kč (za TS 2008) a pohledávky ve výši 6.134,- Kč (za TS 2009), Štefanu Barčíkovi (+2009), Světlá 433, 793 31 Světlá Hora, z důvodu nevymahatelnosti pohledávky - zastavení dědického řízení pro nedostatek majetku 

1.5. smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, včetně jeho příslušenství a právu vstupu a vjezdu na pozemky uvedené v této smlouvě v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, uzavřenou mezi SMP Net s.r.o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, zastoupenou na základě plné moci společností RWE GasNet s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

1.6. vyjádření kladného zájmu Obce Světlá Hora podílet se na projektu „Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje" a uzavření partnerské smlouvy s Moravskoslezským krajem týkající se realizace a provozu

1.7. bezúplatný převod přetlakového ventilátoru PAPIN 600 (inv. číslo 3089, rok pořízení 1998, pořizovací cena 79. 900,- Kč) pro potřeby JSDH Světlá Hora, uzavřenou mezi Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

1.8. rozpočtové opatření č. 2/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010

1.9. záměr na pronájem pozemku parc. č. 1564/5 travní porost o výměře 13 051  m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.10. záměr na pronájem pozemku parc.č. 592 ostatní plocha o výměře 547 m2  v k.ú. Suchá Rudná

1.11. rekonstrukci veřejného osvětlení a chodníku Světlá Hora, Světlá, v úseku „ Rychta - obchod Rončáková" s uložením el. vedení do země a doporučuje vyzvat ČEZ Distribuci a.s., aby  při předpokládané rekonstrukci el. vedení v roce 2011 ve jmenovaném úseku byly kabely el. vedení  uloženy také do země

1.12. vyřazení nepoužívané části knihovního fondu dle seznamu ze dne 3. 5. 2010 (915 knihovních jednotek) z obecní knihovny ve Světlé Hoře

 

 R  233/43/2010 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

 2.1. kontrolu plnění usnesení ze 42. schůze rady obce konané dne 22. 4. 2010

2.2. informaci starosty o přípravě výběrového řízení na realizaci akce rekonstrukce místní komunikace v Podlesí

R  234/43/2010 RADA OBCE  DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

3.1. prodej pozemků parc.č. 464 ostatní plocha o výměře 780 m2 , parc.č. 457/5 ostatní plocha o výměře 932 m2 a  parc.č.458 o výměře 173 m2 vše  v k.ú. Podlesí pod Pradědem, firmě Srubovka s.r.o., Malá Morávka 24, 793 36 Malá Morávka, za cenu dle znaleckého posudku

3.2. inventarizaci majetku a závazků obce Světlá Hora za rok 2009

3.3. vyřazení drobného dlouhodobého majetku obce Světlá Hora,  dle přiloženého seznamu

3.4. bezúplatný převod majetku obce Světlá Hora na SDH Světlá Hora, dle přiloženého seznamu

3.5. vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 1564/5 travní porost  o výměře 13 051 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, po schváleném rozparcelování

3.6. vyhlášení záměru na prodej   pozemku parc.č. 102/9 zahrada  o výměře 194 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem

3.7. vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 1279/7 ostatní plocha o výměře 130  m2   v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku

 

R  235/43/2010 RADA OBCE ODKLÁDÁ

 4.1. projednání žádosti o odkoupení části pozemku cca 200 m2  až do převodu  parc.č. 1100/1 travní porost o výměře 7 691 m2 v k.ú. Dětřichovice z PF ČR na obec Světlá Hora

 

R  236/43/2010 RADA OBCE  DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE REVOKOVAT

 5.1. usnesení č. Z 111/20/2009 ze dne 14. 12. 2009 (1.7.)

R  237/43/2010 RADA OBCE  DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE NESCHVÁLIT

6.1. vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č. 154/1 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 33 m2 z celkové výměry 171 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, z důvodu probíhajícího zaměření daného obecního pozemku a vyřešení přístupu k ostatním nemovitostem  

6.2. vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č. 590/5 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 680  m2 z celkové výměry 5 274 m2  v k.ú. Suchá Rudná

6.3. vyhlášení záměru prodej  části  pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 85 m2  z celkové výměry 5 356 m2 v k.ú. Suchá Rudná

 

 Usnesení obsahuje 2 strany.

 ............................                                                          ...................................

   Václav Vojtíšek                                                           Mgr. Libuše Štýbnarová

       starosta                                                                              místostarosta