Usnesení

44. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 16. 6. 2010

R  238/44/2010 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 44. schůze Rady obce Světlá Hora ing. Ladislava Konopku

1.2. program 44. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 16. 6. 2010

1.3. smlouvu o bezúplatném převodu vozidla Škoda Felicia kombi LXI EFF653F, v hodnotě dle znaleckého posudku 21. 900,- Kč, uzavřenou mezi Okresním soudem v Bruntále, Partyzánská 1453/11, 792 01 Bruntál a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

1.4. ceník služeb Obce Světlá Hora platný od 1. 6. 2010, včetně 20% DPH

1.5. mandátní smlouvu týkající se ekonomického poradenství v oblasti DPH, uzavřenou mezi firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík a.s., náměstí Osvobození 277/18, 789 01 Zábřeh a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

1.6. pronájem pozemku parc.č 592 ostatní plocha o výměře 547 m2 v k. ú. Suchá Rudná, Ing. Vladanu Šafarčíkovi, Za humny č. 4A, 747 05 Opava, za cenu 1,- Kč/m2/1rok

1.7. pronájem pozemku parc.č. 1564/5 travní porost o výměře 13 051 m 2v k.ú. Světlá ve Slezsku, Dostihovému centru Světlá Hora a.s., Světlá 407, 793 31 Světlá Hora, za smluvní cenu 4. 000,- Kč/1 rok

1.8. úhradu provedení nátěru střechy na kapli Nejsvětější Trojice v Suché Rudné ve výši 19. 775,- Kč a úhradu stavebního materiálu na opravu interiéru této kaple do výše 5. 000,- Kč

1.9. pronájem mobilní buňky u rybníka ve Světlé Hoře na poz. parc.č. 164/2 k.ú. Světlá ve Slezsku, Ivanu Mozolovi, Světlá 410, Světlá Hora, za cenu 1. 000,- Kč/ 1 rok

1.10. organizační směrnici č. 4/2010 k zajištění naplnění zákona o DPH

R  239/44/2010 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení ze 43. schůze rady obce konané dne 19. 5. 2010

2.2. postup příprav 19. ročníku Dostihového dne ve Světlé Hoře, který se bude konat 10. 7. 2010

2.3. informaci o oddělení lesních pozemků v k.ú. Podlesí pod Pradědem geometrickým plánem

2.4. převodový můstek k 1. 1. 2010 týkající se účetnictví Obce Světlá Hora,  na základě zákona č. 563/1992 Sb. (o účetnictví) a vyhlášky č. 410/2009 Sb.

 

R  240/44/2010 RADA OBCE ODKLÁDÁ 

 3.1. projednání žádostí o koupi částí pozemku parc.č. 590/5 k. ú. Suchá Rudná, z důvodu zkompletování a zakreslení údajů ze všech podaných žádostí

3.2. projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 761 v k.ú. Dětřichovice, manž. Radana a Petry Mičkových, Dětřichovice  16, 793 31 Světlá Hora, do příští schůze rady obce

 

R  241/44/2010 RADA OBCE NESCHVALUJE

4.1. pronájem pozemku parc.č. 1564/5 travní porost o výměře 13 051 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, firmě Jantar s.r.o., Opletalova 8, 792 01 Bruntál

4.2. opravu místní komunikace parc. č. 1515/17 v k.ú. Dětřichovice, z důvodu nutnosti komplexního řešení opravy této komunikace

R  242/44/2010 RADA OBCE POVĚŘUJE

5.1. územní komisi provedením průzkumu názoru občanů Dětřichovic ohledně vrácení rybníka v Dětřichovicích do majetku obce

 R  243/44/2010 RADA OBCE UKLÁDÁ

6.1. starostovi zjistit možnosti získání finančního příspěvku nebo dotace na nová vrata u hasičské zbrojnice ve Světlé Hoře                                                             T: 19. 7. 2010

 

 Usnesení obsahuje 2 strany.

 

.............................                                                           ...................................

  Václav Vojtíšek                                                               Mgr. Libuše Štýbnarová

       starosta                                                                              místostarosta