Usnesení

46. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 23. 8. 2010

R  248/46/2010 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 46. schůze Rady obce Světlá Hora Mgr. Ivanu Ostrčilíkovou

1.2. program 46. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 23. 8. 2010

1.3. pronájem bytu č. 4, Světlá 422, Světlá Hora na pozemku parc.č. 584 k.ú. Světlá ve Slezsku, o celkové ploše 38, 15m2, Mgr. Janě Gřeškové, U Kašny 11, 746 01 Opava, po dobu jejího pracovního poměru na Základní škole a mateřské škole Andělská Hora, okr. Bruntál

1.4. nákup 4 kusů ultrazvukových měřičů tepla WZ ultra S II pro Obec Světlou Horu (pro domy Světlá č. p. 374 a Světlá č. p. 422) od firmy Techem spol. s r.o., Služeb 5, 108 00 Praha 10 - Malešice, v částce 14. 981,80,- Kč bez DPH/ 1 kus

1.5. prominutí pohledávky (poplatek za komunální odpad) ve výši 32,- Kč za leden 2007 Vladimíru Bambasovi, Krásný Les - Damice 28, 363 01 Ostrov nad Ohří, z důvodu, že u této pohledávky by byl náklad na vymáhání vyšší než vymožená částka.

1.6. prominutí pohledávky (za vyúčtování TS 2008 v domě Světlá 422, Světlá Hora) ve výši  1. 373,- Kč, Heleně Hanzelkové, Jesenická 22, 792 01 Bruntál, z důvodu nemožnosti dohledání zda byla jako nájemce informována TJ Světlá Hora o zvýšení nájemného v roce 2008.

1.7. prodej palivového dřeva z obecního lesa, samovýrobou, za cenu 200,- Kč/m3

R  249/46/2010 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení ze 45. schůze rady obce konané dne 19. 7. 2010

2.2. návrh na odvolání velitele Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Světlá Hora Zdeňka Hapla, Světlá 327, Světlá Hora, starostou obce, na základě jeho vzdání se této funkce

2.3. návrh na jmenování velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Světlá Hora Františka Lukovského ml., Světlá 389, Světlá Hora, starostou obce

2.4. žádost Rostislava Harazina, člena ZO a kontrolního výboru, o písemné stanovisko ke kontrole účetních dokladů Obce Světlá Hora, doručenou dne 30. 7. 2010

2.5. Směrnici č. 1/2010 Obce Světlá Hora - Směrnici časového rozlišení § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

2.6. Směrnici č. 2/2010 obce Světlá Hora - Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky k § 45 - 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS 701

2.7. informace k volbám do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 15. a 16. října 2010, v případě konání druhého kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 22. a 23. října 2010

 R  250/46/2010 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

 3.1. změnu dodavatele plynu a elektřiny pro Obec Světlou Hora od firmy CENTROPOL ENERGY a.s.. Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem (výroba, prodej a distribuce el. energie, tepla a prodeje zemního plynu)

3.2. prodej pozemku parc. č. 813 vodní plocha (rybník) o výměře 1 195 m2 v k. ú. Dětřichovice za cenu 69. 700,- Kč (dle znaleckého posudku č. 738-32/2010 ze dne 18. 4. 2010), poz. parc.č. 809/1 zahrada o výměře 553 m2 v k.ú. Dětřichovice,  za cenu 30,- Kč/m2, poz. parc. č. 814/1 trvalý travní porost o výměře 5 671 m2 v k.ú. Dětřichovice  za 30,- Kč/m2 a poz. parc.č. 809/5 zahrada o výměře 46 m2 v k.ú. Dětřichovice za cenu 30,- Kč/m2 Jiřímu Šatánkovi, Dětřichovice 6, 793 31 Světlá Hora (celková cena všech uvedených parcel činí 257. 800,- Kč)

3.3. záměr na prodej pozemku parc.č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 5 149 m2 v k.ú. Suchá Rudná

 R  251/46/2010 RADA OBCE NESCHVALUJE

4.1. stavební uzávěru na pozemcích parc.č. 1, parc.č č. 334/1, parc.č. 340/3, parc.č. 610, parc.č. 613/1, vše v k.ú. Suchá Rudná, stavební uzávěra nebyly schválena v územně plánovací dokumentaci obce nebo v jiném rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území, nemůže ztížit, omezit nebo zakázat stavební činnost ve vymezeném území neboť zde podle Územního plánu obce není plánována

4.2. pronájem bytu č. 4, Světlá 422, Světlá Hora na pozemku parc.č. 584 k.ú. Světlá ve Slezsku, o celkové ploše 38, 15m2, Jaroslavu Černobílovi, Světlá 405, Světlá Hora

4.3. pronájem bytu č. 4, Světlá 422, Světlá Hora na pozemku parc.č. 584 k.ú. Světlá ve Slezsku, o celkové ploše 38, 15m2, Kristýně Brídzíkové, Světlá 251, Světlá Hora

4.4. pronájem bytu č. 4, Světlá 422, Světlá Hora na pozemku parc.č. 584 k.ú. Světlá ve Slezsku, o celkové ploše 38, 15m2, Janě Hoškové, Světlá 352, Světlá Hora

4.5. pronájem bytu č. 4, Světlá 422, Světlá Hora na pozemku parc.č. 584 k.ú. Světlá ve Slezsku,  Martině Brídzíkové, Světlá 351, Světlá Hora

 

Usnesení obsahuje 2 strany.

 

 .............................                                                        ...................................

    Václav Vojtíšek                                                              Mgr. Libuše Štýbnarová

         starosta                                                                              místostarosta