Usnesení

47. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 22. 9. 2010

R  252/47/2010 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 47. schůze Rady obce Světlá Hora Mgr. Libuši Štýbnarovou

1.2. program 47. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 22. 9. 2010

1.3. prominutí pohledávky (poplatek za komunální odpad) ve výši 500,- Kč za rok 2009 a 500,- Kč za rok 2010, Renatě Klimentové, Družební 1606/7, 792 01 Bruntál a vyřazení z evidence DDP, z důvodu nevymahatelnosti (rekreační objekt není zkolaudován a není mu přiděleno číslo evidenční)

1.4. prominutí pohledávky (za služby NP - pronájem budovy Světlá č. p. 332, Světlá Hora) ve výši 433,- Kč, Jaroslavu Němcovi, Světlá 332, 793 31 Světlá Hora, z důvodu chybného vedení v evidenci DDP po prodeji budovy Světlá č.p. 332, Světlá Hora v květnu 2006

1.5. pronájem mobilní buňky u rybníka ve Světlé Hoře na poz. parc.č. 164/2 k.ú. Světlá ve Slezsku, Ivaně Mozolové, Světlá 410, 793 31 Světlá Hora, za cenu 1. 000,- Kč /1 rok  

1.6. umístění přenosného stánku na pozemku parc.č. 164/2 ostatní plocha - zeleň o výměře 3 406 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Ivaně Mozolové, Světlá 410, 793 31 Světlá Hora

1.7. záměr na pronájem části  pozemku parc.č. 1543/2 ostatní plocha o výměře cca 300 m2 z celkové výměry 4 031 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.8. záměr na pronájem části  pozemku parc.č. 1543/2 ostatní plocha o výměře cca 400 m2 z celkové výměry 4 031 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.9. rekonstrukci chodníku Světlá Hora, Světlá (proti prodejně potravin pí Rončákové) a výměnu oken a vstupních dveří na domě Světlá 355, Světlá Hora

1.10. protokol o provedení revize knihovního fondu obecní knihovny ve Světlé Hoře ze dne

1. 7. 2010, včetně seznamu nenalezených knih

1.11. doplnění podmínek pro placenou inzerci ve Zpravodaji:

  • pozvánky na akce pořádané zájmovými organizacemi, sdruženími, charitativními organizacemi apod. - bezplatné zveřejnění
  • pozvánky na akce pořádané podnikateli, podnikatelskými subjekty - zpoplatněno dle platného ceníku
  • jubilanti (poslední strana Zpravodaje) - bezplatně
  • vlastní blahopřání jubilantům (např. dětmi, rodinou apod.) - zpoplatněno dle platného ceníku

 

R  253/47/2010 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení ze 46. schůze rady obce konané dne 23. 8. 2010

R  254/47/2010 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

 3.1. vyhlášení záměru na prodej   pozemku parc.č. 295/3 zahrada  o výměře 205 m2, v k.ú. Světlá ve Slezsku

3.2. vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 607/1 ostatní plocha - jiná plocha  o výměře 674 m2  a  pozemku parc.č. 647/4 ostatní plocha - neplodná půda  o výměře 57 m2, vše v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

3.3. vyhlášení záměru na prodej pozemků parc. č. 19/2 trvalý travní porost  o výměře 514 m2 a části pozemku parc. č. 27 trvalý travní porost o výměře 150 m2 z celkové výměry 440 m2 vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem.

3.4. směnu části pozemku parc.č. 590/5 (obecní pozemek) a části poz. parc.č. 83/1 (pozemek p. Josefa Michálka) vše v k.ú. Suchá Rudná, po rozměření GP

3.5 vyhlášení záměru na  prodej pozemku parc.č. 115/3 zahrada o výměře 403 m2, v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

R  255/47/2010 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE NESCHVÁLIT

4.1. žádost Ing. Miloslava Havlici, Vaníčkova 41, 746 01 Opava, na prodej pozemku  parc.č. 19/4 travní porost o výměře 74 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem, z důvodu, že na hranici pozemku se nachází studna, která zásobuje pitnou vodou nemovitosti pí Hradecké a p.  Havlici

4.2. žádost Ing. Miloslava Havlici, Vaníčkova 41, 746 01 Opava, na prodej části pozemku parc.č. 24/2 o výměře cca 300 m2 z celkové výměry 10 963 m2 a poz. parc.č. 268/2 o výměře cca 300 m2 z celkové výměry 6 468 m2, vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem, z důvodu, že prodej naruší celistvost uvedených pozemků a částečně znemožní přístup na pozemky, na hranici pozemku parc.č. 24/2 se nachází studna s pitnou vodou pro nemovitosti pí. Hradecké a p. Havlici

4.3. vyhlášení záměru na prodej  části  pozemku 1376 travní porost  o výměře cca 300 m2 z celkové výměry 1 180 m2  v k.ú. Dětřichovice

4.4. žádost Simony Rösslerové, Podlesí 26, 793 31 Světlá Hora, o koupi pozemku parc.č. 19/2 trvalý travní porost o výměře 514 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem, z důvodu, že pozemek se nachází přímo za nemovitostí p. Havlici, který také o odkoupení požádal a parc.č. 19/4 trvalý travní porost o výměře 74 m2 z důvodu, že na hranici tohoto pozemku se nachází studna, která zásobuje pitnou vodou nemovitosti pí Hradecké a p. Havlici

R 256/47/2010 RADA OBCE REVOKUJE

5.1. usnesení č. 238/44/2010 (1.9.) ze dne 16. 6. 2010 ve znění: „Rada obce schvaluje pronájem mobilní buňky u rybníka ve Světlé Hoře na poz. parc.č. 164/2 k.ú. Světlá ve Slezsku, Ivanu Mozolovi, Světlá 410, Světlá Hora, za cenu 1. 000,- Kč/ 1 rok"

 R 257/47/2010 RADA OBCE UKLÁDÁ

 6.1. starostovi projednat se zástupci České pošty s. p. změnu provozních hodin pro veřejnost na poště ve Světlé Hoře  

 Usnesení obsahuje 2 strany.

 

.............................                                                        ...................................

    Václav Vojtíšek                                                          Mgr. Libuše Štýbnarová

       starosta                                                                              místostarosta