Usnesení

48. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 25. 10. 2010

R  258/48/2010 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 48. schůze Rady obce Světlá Hora Jozefa Zajace

1.2. program 48. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 25. 10. 2010

1.3. pronájem části  pozemku parc.č. 1543/2 ostatní plocha o výměře cca 300 m2 z celkové výměry 4 031 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Markétě Kolmačkové a Vratislavu Meluchovi, Světlá 347, 793 31 Světlá Hora, za cenu 1,- Kč/m2/ 1 rok

1.4. pronájem části  pozemku parc.č. 1543/2 ostatní plocha o výměře cca 400 m2 z celkové výměry 4 031 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Jiřímu Kvasničkovi, Světlá 345, 793 31 Světlá Hora, za cenu 1,- Kč/m2/ 1 rok

1.5. smlouvu o nájmu nebytových prostor - objekt plynové kotelny Světlá 405, Světlá Hora uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Radkem Kvasničkou, Světlá 258, 793 31 Světlá Hora, za účelem provozování kotelny k vytápění bytových jednotek Světlá 405, 406, 407, 409, 410, 411, a 412

1.6. smlouvu o právu umístit a provést stavbu uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Společenstvím vlastníků Světlá Hora, Světlá 362, 363, 793 31 Světlá Hora, týkající se umístění zastřešení vstupů bytových domů Světlá č.p. 362 a 363, Světlá Hora

1.7. prominutí pohledávky (pronájem pozemků parc.č. 386/1 , 393/1, 481, 440, 443  a 469/2 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku) ve výši 7. 639,50,- Kč za leden - září 2006, Janě Janotové, Světlá 291, 793 31 Světlá Hora, z důvodu prodeje uvedených pozemků v červnu 2006

1.8. prominutí pohledávky (poplatek za komunální odpad) ve výši 1. 000,- Kč, za rok 2005 a 2006, Leanderu Lazarczykovi, původně bytem Dostojevského 1480/33, 746 01 Opava, z důvodu nevymahatelnosti - současné místo trvalého pobytu není známo

1.9. prominutí pohledávky (poplatek za komunální odpad) ve výši 220,- Kč za rok 2008, Ludmile Boháčové, původně bytem Světlá 410, 793 31 Světlá Hora z důvodu nevymahatelnosti - úmrtí poplatníka v roce 2008

1.10. prominutí pohledávky (poplatek za komunální odpad) ve výši 1. 704,- Kč Kč za rok 2006 - 2010, Ivanu Uhríkovi, Podlesí 16, 793 31 Světlá Hora, z důvodu nevymahatelnosti (v obci je hlášen jen na přechodný pobyt cizince a  v obci se delší dobu nezdržuje)

1.11. zimní operační plán obce Světlá Hora 2010 - 2011

1.12. úhradu pohoštění ve výši  1.000,- Kč pro zástupce partnerské obce Polska Cerekiew na akci „Polský den" konanou ve Světlé Hoře dne 23. 10. 2010

1.13. úhradu dopravy dětí mikrobusem do Polska na sportovní akce (28. 10. 2010 sálová kopaná a 17. 11. 2010 košíková)

1.14. náklady na dostih Obce Světlá Hora ve výši 45. 000,- Kč na 19. ročníku Dostihového dne ve Světlé Hoře konaného 10. 7. 2010

1.15. úhradu nákladů do výše 3.000,- Kč na doplnění hasičské výstroje pro SDH Suchá Rudná

 

R  259/48/2010 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení ze 46. schůze rady obce konané dne 23. 8. 2010

R  260/48/2010 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

 3.1. úplatný převod pozemku stav. parc.č. 301/1 zastavěná plocha nádvoří o výměře 6 722 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, které je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husitská 1024/11a, Praha 3,  do vlastnictví Obce Světlá Hora, Světlá 374, Světlá Hora

 

 Usnesení obsahuje 2 strany.

 

 

.............................                                                        ...................................

Václav Vojtíšek                                                             Mgr. Libuše Štýbnarová

    starosta                                                                              místostarosta