Usnesení

1. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 22. 11. 2010

R  1/1/2010 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu z 1. schůze Rady obce Světlá Hora Mgr. Ivanu Ostrčilíkovou

1.2. program 1. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 22. 11. 2010

1.3. záměr na pronájem nebytových prostor (stará kotelna) Světlá 405, 793 31 Světlá Hora,  o celkové ploše 90 m2

1.4. záměr na pronájem nebytových prostor - restaurace, kuželny, sálu a příslušenství, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, na pozemku st. parc. č. 431 zastavěná plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku, o celkové ploše 1 211, 90 m2

1.5. směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2010

1.6. Směrnici č. 2/2010 Obce Světlá Hora - Směrnici časového rozlišení § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

1.7. Směrnici č. 3/2010 obce Světlá Hora - Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky k § 45 - 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS 701

1.8. předání cenností po zemřelém Rudolfu Meierovi jeho dceři (v případě jejího nezájmu o převzetí budou tyto cennosti prodány a získaná částka použita na úhradu nákladů spojených s pohřbem zemřelého)

1.9. prodej starších elektrospotřebičů - lednice, pračka, malý televizor, mikrovlnná trouba a DVD (po zemřelém Rudolfu Meierovi) za cenu 2. 000,- Kč

1.10. prominutí pohledávky (poplatek za komunální odpad) ve výši 220,- Kč za rok 2010, Rudolfu Meierovi, Světlá 352, Světlá Hora - úmrtí poplatníka v roce 2010 (zastavení dědického řízení pro nedostatek majetku)

1.11. záměr na pronájem části pozemku parc.č. 2064/1 TTP v k.ú. Světlá ve Slezsku o výměře cca 2000 m2 z celkové výměry 16 640 m2

1.12. přípravu podmínek pro poptávkové řízení na nákup malotraktoru

 

R  2/1/2010 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení ze 48. schůze rady obce konané dne 25. 10. 2010

2.2. příkaz starosty č. 1 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků ke 31. 12. 2010

 

R  3/1/2010 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

 3.1. rozpočtové opatření č. 5/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010

3.2. rozpočtové opatření č. 6/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010

                                                

R  4/1/2010 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE VYDAT

 4.1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4.2. Obecně závaznou vyhlášku  č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí pole jiné právního předpisu

4.3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze psů

4.4. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

4.5. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

4.6. Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

4.7. Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku ze vstupného

4.8. Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se měnila obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne14. 1. 2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

R 5/1/2010 RADA OBCE REVOKUJE

5.1. usnesení č. R 249/46/2010 - 2.5. a R 249/46/2010 - 2.6 z důvodu chybného znění usnesení

 

R 6/1/2010 RADA OBCE VYDÁVÁ

6.1. Jednací řád Rady obce Světlá Hora, s účinností od 23. 11. 2010

R 7/1/2010 RADA OBCE ZŘIZUJE

7.1. pro volební období 2010 - 2014 komisi sociální, zdravotní, školství, kultury, sportu a redakční rady Zpravodaje

7.2. pro volební období 2010 - 2014 komisi výstavby, životního prostředí, služeb a bytového hospodářství

7.3. pro volební období 2010 - 2014 územní komisi

R  8/1/2010 RADA OBCE JMENUJE

 8.1. předsedu komise sociální, zdravotní, školství, kultury, sportu a redakční rady Zpravodaje Mgr. Leoše Sekaninu, Světlá 327, Světlá Hora

8.2. předsedu komise výstavby, životního prostředí, služeb a bytového hospodářství Petra Patakiho, Světlá 432, Světlá Hora

8.3. předsedu územní komise Ing. Jaroslava Lengsfelda, Suchá Rudná 76, Světlá Hora

 

 Usnesení obsahuje 2 strany.

 

.............................                                                        ...................................

Václav Vojtíšek                                                              Mgr. Libuše Štýbnarová

    starosta                                                                              místostarosta