Usnesení

3. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 24. 1. 2011

R  12/3/2011 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 3. schůze Rady obce Světlá Hora Ing. Jaroslava Lengsfelda

1.2. program 3. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 24. 1. 2011

1.3.dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 00296392/SONP/BR/K/2010/D1 uzavřenou mezi obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava

1.4. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na obecním pozemku parc.č. 98/2 ostatní plocha v k.ú. Suchá Rudná, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a společností ENPRO Energo a.s., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí

1.5. pronájem části pozemku parc.č. 2064/1 trvalý travní porost o výměře 2 000 m2 z celkové výměry 16 640 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, společnosti Sinomag s. r. o., Světlá 334, 793 31 Světlá Hora, za cenu 1,- Kč/m2/1 rok

1.6. záměr na pronájem mobilní buňky u rybníka, nacházející se na poz. parc.č. 164/2  ostatní plocha, k.ú. Světlá ve Slezsku

1.7. dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování regionálních služeb uzavřené mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Městskou knihovnou Bruntál, Brožíkova 4, 792 01 Bruntál, na nákup knihovního fondu v roce 2011 bude poskytnuta částka ve výši 5. 000,- Kč

1.8. dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 7012040-09 uzavřené mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Veolia Transport Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, týkající se příspěvku na úhradu ztrátovosti autobusové přepravy

 

 R  13/3/2011 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení ze 2. schůze rady obce konané dne 30. 12. 2010

2.2.  námitky k usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Světlá Hora konaného dne 13. 12. 2010, podané členem zastupitelstva obce p. Aloisem Šimčíkem

 

R 14/3/2011 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

3.1. rozpočet obce Světlá Hora na rok 2011

- v příjmové části ve výši                                    18 372 852,- Kč

- ve výdajové části ve výši                                  16 700 852,- Kč

- přebytek                                                            1 672 000,- Kč

- financování                                                       -1 672 000,- Kč

 

R  15/3/2011 RADA OBCE REVOKUJE

 4.1. usnesení č. R 252/47/2010 (1.5.) ze dne 22. 9. 2010 o pronájmu mobilní buňky u rybníka ve Světlé Hoře Ivaně Mozové, Světlá 410, Světlá Hora, z důvodu neplatnosti přijatého usnesení (nebyl řádně vyhlášen záměr na pronájem)

 

R 16/3/2011 RADA OBCE ODKLÁDÁ

5.1. projednání pronájmu nebytových prostor Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, Jarmile Kukučkové, Hálkova 2, 792 01 Bruntál

R 17/3/2011 RADA OBCE NESCHVALUJE

6.1. žádost Josefa Hulína, Světlá 433, Světlá Hora, o výjimku z domovního řádu Domu s pečovatelskou službou, Světlá 433, Světlá Hora (článku III, odst. 5) týkající se držení psa v bytě a trvá na jeho dodržování

 

 Usnesení obsahuje 2 strany.

 

 ............................                                                        ...................................

    Václav Vojtíšek                                                        Mgr. Libuše Štýbnarová

      starosta                                                                            místostarosta