Usnesení

4. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 28. 2. 2011

R  18/4/2011 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 4. schůze Rady obce Světlá Hora Petra Patakiho

1.2. program 4. schůze rady obce konané dne 28. 2. 2011

1.3. pronájem nebytových prostor (kancelář) v přízemí domu Světlá 374, Světlá Hora o výměře 17, 70 m2, stav. parcela 431 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Jarmile Kukučkové, Hálkova 2, 792 01 Bruntál, za cenu 99, - Kč Kč/m2/ 1 rok

1.4. odkoupení 10 ks stolů (1 kus za 100,- Kč) a 20 ks židlí (1 kus za 160,- Kč) za celkovou cenu 4. 200,- Kč, od Jarmily Kukučkové, Hálkova 2, 792 01 Bruntál, pro potřeby Obce Světlá Hora

1.5. pronájem mobilní buňky (WC) u rybníka ve Světlé Hoře na poz. parc.č. 164/2 k.ú. Světlá ve Slezsku, Ivaně Mozolové, Světlá 410, 793 31 Světlá Hora, za cenu 1. 000,- Kč/1 rok

1.6. záměr na pronájem  pozemků parc.č. 747/1 ostatní plocha - neplodná půda o výměře

3 169 m2 , parc.č. 1532 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 403 m2, parc.č. 744 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 129 m2 a parc.č. 755 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 1 374 m2, vše v k.ú. Dětřichovice

1.7. záměr na pronájem  pozemků parc.č. 843/5 trvalý travní porost  o výměře 27 865 m2 a parc.č. 771/2 trvalý travní porost o výměře 20 892 m2, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.8. záměr na  pronájem pozemků parc.č. 128/2 ostatní plocha - hřbitov, urnový háj  o výměře 1 626 m2 a parc.č. 727 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 50 m2, vše v k.ú. Suchá Rudná

1.9. prověření možnosti jiného připojení (způsob vedení kabelu) stavby sítě elektronických komunikací přes objekt Světlá č.p. 374, který provede firma MX-NET Telekomunikace s.r.o., Zahradní 1, 792 01 Bruntál

1.10. záměr na pronájem nebytového prostoru (jedné garáže) nacházející se v prostoru dvora u objektu „Rychta" Světlá 332,  Světlá Hora na pozemku st. parc.č. 39/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku, o celkové výměře podlahové plochy 18 m2

 

 R  19/4/2011 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. informace zástupce firmy Centropol Energy o možnostech změny dodavatele energií (elektřina, plyn) pro Obec Světlou Horu

2.2. kontrolu plnění usnesení ze 3. schůze rady obce konané dne 24. 1. 2011

2.3. ukončení nájmu nebytových prostor vestibulu o výměře 45 m2, bývalý výčep o výměře

9, 25 m2, kuchyňka o výměře 6 m2, WC muži a WC ženy o celkové výměře 15 m2 a chodba o výměře 6 m2 v přízemí domu Světlá 374, Světlá Hora, který dosud užívala Jarmila Kukučková, Hálkova 2, 792 01 Bruntál, jako prodejnu použitého oblečení, a to k datu počátku nového nájmu nebytových prostor (kancelář - Světlá 374, Světlá Hora o výměře 17, 70 m2)

2.4. zápis z jednání Komise sociální, zdravotní, školství, kultury, sportu a redakční rady Zpravodaje konané dne 21. 2. 2011

2.5. zaevidování žádosti Jiřího a Jitky Bereznaninových, Stará Rudná 190, 793 31 Rudná pod Pradědem,  na prodej části stavební parcely  na  pozemku 1564/5 travní porost z celkové výměry 13 051 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

2.6. zaevidování žádosti Jakuba Pelikána, Světlá 361, 793 31 Světlá Hora, na prodej části stavební parcely  na  pozemku 1564/5 travní porost  z celkové výměry 13 051 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

2.7. zaevidování žádosti Tomáše Bláhy, Světlá 406, 793 31 Světlá Hora,  na prodej části stavební parcely na  pozemku 1564/5 travní porost  z celkové výměry 13 051 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku 

2.8. zaevidování žádosti Elišky Drechslerové, Pionýrská 7, 792 01 Bruntál, na prodej části stavební parcely na pozemku parc.č. 1564/5 travní porost z celkové výměry 13 051 m2 a na pozemku parc.č. 1565 travní porost o celkové výměře 5 103 m2, vše  v k.ú. Světlá ve Slezsku

2.9. sdělení, že na základě vydaného rozhodnutí obecního úřadu č.j.OÚSH/3687/2010, které nabylo právní moci dne 23. 12. 2010 se nejedná o veřejně přístupné účelové komunikace.

2. 10. rozhodnutí vlastníka (obce Světlá Hora), že  poz. par.č. 609, 610, 613/1 v k.ú. Suchá Rudná, na které byla vydána opatření k dopravnímu napojení č. j. OÚSH/HP/2572/2007 ze dne  7. 11. 2007 a č.j. OÚSH/Ku/2790/2007 ze dne 26. 11. 2007 jsou neplatná, pro neprojednání v orgánech obce

 

R 20/4/2011 RADA OBCE SOUHLASÍ

 3.1. se zveřejněním petice „Kmetiněvské výzvy" starosty obce Kmetiněvsi Luďka Kvapila, týkající se změny stávajícího zákona (snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 14 let),  s tím, že k petici je možno se připojit svým podpisem do podpisového archu na Obci Světlá Hora

3.2 se změnou využití veřejně přístupných účelových komunikací na poz. parc.č.609, 610 a 613/1 ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Suchá Rudná na neveřejně přístupné účelové komunikace

R 21/4/2011 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

4.1. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2011 ve výši 90. 000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Help-in o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál

4.2. prodej pozemku parc.č. 295/3 zahrada  o výměře 205 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku za cenu 30,-Kč/m2, Milanu Berezňaninovi, Světlá 370, 793 31 Světlá Hora

4.3. prodej   pozemků parc.č. 607/1 ostatní plocha - jiná plocha  o výměře 674 m2  a  parc.č. 647/4 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 57 m2 vše v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách za cenu 30,-Kč/m2, Jiřímu a Mileně Studeným, Klostermannova 8, 783 01 Olomouc

4.4. prodej  pozemku parc.č. 115/3 zahrada o výměře 403 m2   v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách za cenu 30,-Kč/m2 panu Martinu Malému, Stará Voda 126, 793 31 Světlá Hora

4.5. prodej  pozemku parc.č. 1279/7 ostatní plocha o výměře 130  m2   v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku za cenu 30,-Kč/m2 panu Radomíru Caletkovi, Andělská Hora 514, 793 32 Andělská Hora

4.6. prodej  pozemku parc.č. 102/9 zahrada  o výměře 194 m2  v k.ú. Podlesí pod Pradědem za cenu 30,-Kč/m2, Mečislavu Schmidtovi, Fibichova 1, 792 01 Bruntál

 

R  22/4/2011 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE ODLOŽIT

5.1. žádost Pavla Dudka, Staré Město 103, 793 33 Staré Město  o prodej stavební parcely o výměře cca 3 000 m2  z pozemku parc. č. 1100/1 trvalý travní porost  o výměře 7 691 m2  v k.ú. Dětřichovice až do převodu uvedeného pozemku z PF ČR do vlastnictví obce

 

R  23/4/2011 RADA OBCE JMENUJE

6.1. člena územní komise MUDr. Radana Míčka, Dětřichovice 16, Světlá Hora

6.2.členku územní komise Danu Ciprovou, Podlesí 33, Světlá Hora

6.3. člena územní komise Petra Coufala, Stará Voda 88, Světlá Hora

6.4. členku územní komise Věru Hačundovou, Suchá Rudná 77, Světlá Hora

6.5. členku komise výstavby, ŽP, služeb a bytového hospodářství Lenku Pelikánovou, Světlá 368, Světlá Hora

R 24/4/2011 RADA OBCE ODKLÁDÁ

7.1. projednání návrhu na prodej pozemků parc.č.19/2 trvalý travní porost o výměře 514 m2,  části parc.č. 27 trvalý travní porost o výměře cca 150 m2 z celkové plochy 440 m2 a st.parc.č. 66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem za cenu 30,-Kč/m2 Ing. Miloslavu Havlicovi, Vaníčkova 41, 746 01 Opava, do příští schůze rady obce

7.2. projednání návrhu na prodej části pozemku parc.č. 154/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 33 m2 z celkové výměry 171 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku za cenu 30,- Kč/m2 RNDr. Heleně Hanzelkové, Jesenická 22, 792 01 Bruntál, do příští schůze rady obce

7.3. projednání návrhu na  prodej   pozemků parc.č. 709/2 trvalý travní porost  o výměře 7 479 m2 a parc.č. 1536/2 ostatní komunikace o výměře 464 m2 vše v k.ú. Dětřichovice firmě Hydrospol spol. s r.o., Staré Město 58, 793 33 Staré Město, do příští schůze rady obce

7.4. projednání vyhlášení záměru na prodej části pozemků parc. č. 1565 travní porost o výměře 5 103 m2 a poz. parc.č. 1564/2 trvalý travní porost o výměře 1 313 m2, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku

R  25/4/2011 RADA OBCE NESCHVALUJE

8.1. finanční příspěvek z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2011 pro Římskokatolickou farnost Andělská Hora ve Slezsku, Malá Morávka 31, 793 36 Malá Morávka

 

R  26/4/2011 RADA OBCE POVĚŘUJE

 9.1. starostu přípravou výběrového řízení na změnu dodavatele elektřiny pro Obec Světlou Horu

 

Usnesení obsahuje 3 strany.

 

.............................                                                            ...................................

  Václav Vojtíšek                                                              Mgr. Libuše Štýbnarová

        starosta                                                                              místostarosta