Usnesení

 5. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 21. 3. 2011

R  27/5/2011 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu z  5. schůze Rady obce Světlá Hora Ing. Jaroslava Lengsfelda

1.2. program 5. schůze rady obce konané dne 21. 3. 2011

1.3. pronájem nebytového prostoru (garáž) nacházející se v prostorách dvora u objektu „Rychta" Světlá 332,  Světlá Hora na pozemku st. parc.č. 39/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku, o celkové výměře podlahové plochy 18 m2, Mgr. Ivaně Ostrčilíkové, Světlá 379, 793 31 Světlá Hora, za cenu 99,- Kč/m2/ 1 rok

1.4. umístění směrové tabule o rozměrech 80 x 150 cm na vnější straně zdi garáží u objektu „Rychta" Světlá 332, Světlá Hora, firmě Sinomag s.r.o. , Světlá 415, Světlá Hora, od 1. 4. 2011, za cenu stanovenou Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.5. nájemní smlouvu na  byt č. 16 (2 + kk) v Domě s pečovatelskou službou, Světlá č. p. 433, 793 31 Světlá Hora, manž. Juraji a Evženii Daridovým, Světlá 238, 793 31 Světlá Hora

1.6. rozpočtové opatření č. 1/2011 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2011

1.7. nákup 1 ks motorové pily a 1ks křovinořezu pro potřeby Obce Světlá Hora

1.8. nákup žacího a sběracího zařízení k obecnímu malotraktoru John Deere

R  28/5/2011 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení ze 4. schůze rady obce konané dne 28. 2. 2011

2.3. vyúčtování smlouvy na dopravní obslužnost - vykázání skutečné ztráty za provozování autobusové dopravy v roce 2010 od Veolia Transport  Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

2.4. seznámení se s podaným rozkladem k rušení železniční tratě Bruntál - Malá Morávka

2.5. seznámení se se zápisem ze zasedání Osadního výboru Dětřichovice ze dne 9. 3. 2011

 

 R 29/5/2011 RADA OBCE SOUHLASÍ

3.1. s připojením se obce Světlá Hora k tzv. Osoblažské výzvě, podporované starosty obcí a měst okresu Bruntál a Sdružením místních samospráv, za důstojnost venkovských samospráv v Moravskoslezském kraji

3.2. s připojením se obce Světlá Hora k Výzvě Města Chlumec nad Cidlinou se žádostí na vládu a Parlament ČR, aby byly od roku 2012 účelově navýšeny příjmy obcí s počtem obyvatel od 1. 000 do 10. 000 obyvatel

 

R 30/5/2011 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

4.1. statut sociálního fondu Obce Světlá Hora na období 2011 - 2013

4.2. rozpočet sociálního fondu Obce Světlá Hora na rok 2011

4.3. prodej části pozemku parc.č. 154/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca

33 m2 z celkové výměry 171 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku za cenu 30,- Kč/m2, RNDr. Heleně Hanzelkové, Jesenická 22, 792 01 Bruntál

4.4. prodej pozemku parc.č. 709/2 trvalý travní porost o výměře 7 479 m2 v k.ú. Dětřichovice, firmě Hydrospol spol. s r.o., Staré Město 58, 793 33 Staré Město, za cenu dle znaleckého posudku

4.5. inventarizaci majetku a závazků obce Světlá Hora za rok 2010

4.6. vyřazení majetku obce Světlá Hora dle přiloženého seznamu

 

R 31/5/2011 RADA OBCE ODKLÁDÁ

5.1. schválení nájemní smlouvy na byt č. 4 v Domě s pečovatelskou službou, Světlá 433, 793 31 Světlá Hora, do příští schůze rady obce

R 32/5/2011 RADA OBCE POVĚŘUJE

6.1. starostu přípravou výběrového řízení na nákup žacího a sběracího zařízení k obecnímu malotraktoru John Deere

Usnesení obsahuje 2 strany.

 

.............................                                                        ...................................

 Václav Vojtíšek                                                          Mgr. Libuše Štýbnarová

      starosta                                                                          místostarosta