Usnesení

6. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 18. 4. 2011

R  33/6/2011 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze  6. schůze Rady obce Světlá Hora Mgr. Ivanu Ostrčilíkovou

1.2. program 6. schůze rady obce konané dne 18. 4. 2011

1.3. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro SDH Světlá Hora ve výši 100. 000,- Kč, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

1.4. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro SDH Světlá Hora ve výši 50. 000,- Kč, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

1.5. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na investiční akci „Rekonstrukce zdravotního střediska ve Světlé Hoře" ve výši 600. 000,- Kč z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011" uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

1.6. pronájem  pozemků parc.č. 747/1 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 3 169 m2, poz. parc.č. 1532 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 403 m2, poz. parc.č. 744 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 129 m2 a části poz. parc.č. 755 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 994 m2 z celkové výměry 1374 m2, vše v k.ú. Dětřichovice, Sdružení přátel Dětřichovic o.s., Dětřichovice 4, 793 31 Světlá Hora, bezúplatně, na dobu určitou (3 roky) s výpovědní lhůtou 3 měsíce

1.7. pronájem části pozemku parc.č. 755 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 380 m 2 z celkové výměry 1 374 m2 v k. ú. Dětřichovice, MUDr. Radanu Míčkovi, Dětřichovice 16, 793 31 Světlá Hora, za cenu 1 Kč/m2/1rok , na dobu určitou (3 roky) s výpovědní lhůtou 3 měsíce

1.8. pronájem  pozemků parc.č. 843/5 trvalý travní porost  o výměře 27 865 m2 a parc.č. 771/2 trvalý travní porost o výměře 20 892 m2, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku, firmě FA - BIO, spol. s r.o., společnost pro alternativní zemědělství s ručením omezeným, Světlá 435, 793 31 Světlá Hora, za cenu 0,10 Kč/m2/1 rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou vždy do 30. 9. kalendářního roku

1.9. pronájem pozemků parc.č. 128/2 ostatní plocha - hřbitov, urnový háj  o výměře 1 626 m2 za cenu 0,50 Kč /m2/1 rok  a parc.č. 727 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 50 m2, za cenu 1 Kč/m2/1rok,  vše v k.ú. Suchá Rudná, společnosti SKI ANNABERG s.r.o., Andělská Hora 143, 793 32 Andělská Hora, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců

1.10. nájemní smlouvu na  byt č. 3 (1 + 1) Světlá č. p. 355, 793 31 Světlá Hora, Terezii Petříkové, Světlá 350, 793 31 Světlá Hora

1.11. nájemní smlouvu na  byt č. 4 (1 + kk)  v Domě s pečovatelskou službou, Světlá č. p. 433, Světlá Hora, Anně Dobošové, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Jaroslavu Filovi, Světlá 344, 793 31 Světlá Hora, na dobu určitou (1 měsíc)

1.12. nájemní smlouvu na  byt č. 19  (1 + kk) v Domě s pečovatelskou službou, Světlá č. p. 433, Světlá Hora, Vlastě Birošové, Světlá 363, Světlá Hora

1.13. složení členů hodnotící komise u veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost u akce „Stavební úpravy a údržba společenského domu (Světlá 374), vč. úprav vnějších zpevněných ploch, parkoviště a dešťové kanalizace", a to Václava Vojtíška, Jiřího Skácela, Ing. Jaroslava Lengsfelda, Petra Patakiho a Jozefa Zajace

1.14. žádost Zdeňka Hudce, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora o prodloužení splatnosti dlužné částky za doplatek topné sezóny a nájemné

1.15. pracovní cestu starosty Václava Vojtíška na XII. sněm Svazu měst a obcí ČR konaný ve dnech 26. a 27. 5. 2011 ve Zlíně

1.16. smlouvu o výpůjčce 5 ks počítačů PC VENIS-CEL RADEONXSE, uzavřenou mezi Základní školou, Cihelní 6, 792 01 Bruntál a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, na dobu neurčitou

1.17. zřízení termínovaného vkladu na 3 měsíce ve výši 2. 500 000,- Kč u Volksbank CZ

 

R  34/6/2011 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení z 5. schůze rady obce konané dne 21. 3. 2011

2.3. zápis z komise sociální, zdravotní, školství, kultury, sportu a redakční rady Zpravodaje konané dne 11. 4. 2011

 

R  35/6/2011 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

 3.1. prodej pozemků parc.č.19/2 trvalý travní porost o výměře 514 m2,  části parc.č. 27 trvalý travní porost o výměře cca 150 m2 z celkové plochy 440 m2 a st. parc. č. 66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem za cenu 30,- Kč/m2 Ing. Miloslavu Havlicovi, Vaníčkova 41, 746 01 Opava

3.2. rozpočtové opatření č. 2/2011 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2011

3.3. závěrečný účet obce Světlá Hora za rok 2010

3.4. souhlas s celoročním hospodařením obce Světlá Hora za rok 2010, s výhradou

3.5. navržená nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Světlá Hora za rok 2010

R  36/6/2011 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE REVOKOVAT

4.1. usnesení č. Z 6/2/2010 bod 1.11. ze dne 13. 12. 2010, z důvodu odstoupení manželů Záchových od prodeje pozemku st. parc.č. 20/1 a 2090 v k.ú. Světlá ve Slezsku z důvodu vysoké ceny a vysokých nákladů na terénní úpravy

 

 R  37/6/20011 RADA OBCE SOUHLASÍ

5.1. s pokračováním jednání Obce Světlá Hora se společností Wrbna Racing a.s. a týkající se další vzájemné spolupráce a využití objektů v dostihovém areálu ve Světlé Hoře (koliba)

 

R  38/6/2011 RADA OBCE POVĚŘUJE

6.1. starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro SDH Světlá Hora ve výši 100. 000,- Kč, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

6.2.starostu Václava Vojtíška podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro SDH Světlá Hora ve výši 50. 000,- Kč, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

6.3.starostu Václava Vojtíška podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na investiční akci „Rekonstrukce zdravotního střediska ve Světlé Hoře" ve výši 600. 000,- Kč z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011" uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

 

Usnesení obsahuje 3 strany.

 

.............................                                                        ...................................

  Václav Vojtíšek                                                          Mgr. Libuše Štýbnarová

       starosta                                                                              místostarosta