Usnesení

7. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 23. 5. 2011

 

R  39/7/2011 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze  7. schůze Rady obce Světlá Hora Petra Patakiho

1.2. program 7. schůze rady obce konané dne 23. 5. 2011

1.3. záměr na pronájem bytu č. 4 Světlá 327, 793 31 Světlá Hora, o výměře 106 m2 na poz. st. 127/1 k. ú. Světlá ve Slezsku

1.4. ukončení nájmu části nebytových prostor objektu Světlá 374, Světlá Hora (sál s jevištěm, kuželna, vč. strojního zařízení, bufet a šatny), Zdeňkou Csizmárovou, Světlá 374, Světlá Hora

1.5. záměr na pronájem nebytových prostor objektu Světlá 374, 793 31 Světlá Hora na poz. st. parc.č. 431 zastavěná plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku, a to kuželny, vč. strojního zařízení o rozloze 408 m2, bufetu o rozloze 66 m2 a šaten se sprchami o rozloze 68 m2

1.6. záměr na pronájem nebytových prostor objektu Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, na poz. st. parc.č. 431 zastavěná plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku, a to sálu s jevištěm o rozloze 420 m2

1.7. opravu pánských WC u restaurace v objektu Světlá 374, Světlá Hora

1.8. nákup serveru pro potřeby Obce Světlá Hora a nákup PC pro vybavení obecní knihovny (5 monitorů, software)

1.9. změnu dodavatele elektrické energie pro Obec Světlou Horu - firmu Centropol Energy a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem

1.10. pořadí stavebních akcí k realizaci v roce 2011  v obci Světlá Hora:

- projekt na opravu budovy Světlá 374, Světlá Hora

- odvodnění komunikace v Dětřichovicích

- oprava mostu v Suché Rudné - směr Vokřápovi

- oprava Světlá 327, Světlá Hora- zdravotní středisko      

- oprava  Světlá 355, Světlá Hora (střecha)

1.11. mimořádnou jednorázovou odměnu pro knihovnici obecní knihovny Alenu Jedličkovou ve výši 3.000,- Kč

 

R  40/7/2011 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení ze 6. schůze rady obce konané dne 18. 4. 2011

2.2. ústní zprávu starosty k pokračování jednání ohledně zřízení Národního parku Jeseníky

2.3. žádost Boženy Ševčíkové, Světlá 350, Světlá Hora, o zřízení autobusové zastávky na horním konci obce Světlá

2.4. informaci o vydání stanoviska Obce Světlá Hora ke stavbě vrtané studny na poz. parc.č. 761/2 v k.ú. Dětřichovice, stanoviska ke stavbě vrtané studny na poz. parc.č. 1573/2 v k.ú. Světlá Hora a stanoviska k umístění přípojky NN na poz. parc.č. 170 v k.ú. Dětřichovice

2.5. dopis hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase k financování dopravní obslužnosti drážní dopravou v Moravskoslezském kraji

R 41/7/2011 RADA OBCE SOUHLASÍ

3.1. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby č.j. VUP/40829-11/712-2011/zla  („stánek pro rychlé Občerstvení Světlá Hora" umístěný na poz. parc.č. 164/2 k.ú. Světlá ve Slezsku) mezi Městským úřadem Bruntál, odborem výstavby a územního plánování, Nádražní 20, 792 01 Bruntál a Ivanou Mozolovou, Světlá 410, 793 31 Světlá Hora

R  42/7/2011 RADA OBCE NESCHVALUJE

 4.1. dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla ze dne 12. 10. 2010 č. 00296392/SONP/BR/K/2011/D2 uzavřený mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava,  z důvodu nesouhlasu s body f) - h) čl. VII. a bodu 1 čl. X. v navrhovaném dodatku ke smlouvě

4.2. žádost Zdeňky Csizmárové, Světlá 374, Světlá Hora o možnost přestavby vstupních dveří do restaurace v objektu Světlá 374, Světlá Hora

4.3. zapojení obce Světlá Hora do budování cyklostezky v rozsahu navrhovaném Sdružením obcí Vrbenska

 

R  43/7/2011 RADA OBCE POVĚŘUJE

 5.1. starostu Václava Vojtíška jednáním se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava,  ve věci dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla ze 12. 10. 2010 č. 00296392/SONP/BR/K/2011/D2

5.2. starostu Václava Vojtíška jednáním s firmou Centropol Energy a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, o uzavření smlouvy na dodavatele elektrické energie pro Obec Světlou Horu

 

 Usnesení obsahuje 2 strany.

 

 .............................                                                        ...................................

   Václav Vojtíšek                                                           Mgr. Libuše Štýbnarová

       starosta                                                                              místostarosta