Usnesení

8. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 13. 6. 2011

R  44/8/2011 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu z  8. schůze Rady obce Světlá Hora Ing. Jaroslava Lengsfelda

1.2. program 8. schůze rady obce konané dne 13. 6. 2011

1.3. prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Světlá 422, Světlá Hora, Lukáši Kopcovi, Světlá 422, 793 31 Světlá Hora, na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011

1.4. prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Světlá 422, Světlá Hora, Ladislavu Štiakovi, Světlá 422, 793 31 Světlá Hora, na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012

1.5. prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Světlá 422, Světlá Hora, Mgr. Janě Gřeškové, Světlá 422, 793 31 Světlá Hora, na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012

1.6. prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Světlá 422, Světlá Hora, Tomáši Grosmanovi, Světlá 422, 793 31 Světlá Hora, na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012

1.7. rozparcelování pozemku parc. č. 1100/1 v k.ú. Dětřichovice na 5 samostatných stavebních parcel o výměře cca 1 200 -1 300 m2  u středních pozemků a cca 1 400 -1 500 m2 u krajních pozemků s tím, že vstup na jednotlivé pozemky bude zabezpečen z obecní komunikace parc.č. 1515/17 a částečně pozemku parc.č. 1094 vše v k.ú. Dětřichovice

1.8. smlouvu o zřízení věcného břemene na dotčených pozemcích ve vlastnictví obce parc.č. 77/1, parc.č. 1126/14 a parc.č. 1816/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku a to k jejich částem vymezeným v geometrickém plánu č. 434-166/2009 ze dne 30. 12. 2009, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín IV-Podmohly, Teplická 874/8 405 02 Děčín, zastoupenou firmou EmB - Elektromontáže Bruntál s.r.o., Krnovská 1020/16, 792 01 Bruntál

1.9. smlouvu o zřízení věcného břemene na dotčeném pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 141/1 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách, a to k její části vymezené v geometrickém plánu č. 203 - 243/2009 ze dne 3. 12. 2009, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmohly, Teplická 874/8 405 02 Děčín, zastoupenou firmou EmB - Elektromontáže Bruntál s.r.o., Krnovská 1020/16, 792 01 Bruntál

1.10. program a organizační zajištění 20. ročníku Dostihového dne ve Světlé Hoře konaného dne 9. 7. 2011

1.11.úhradu nákladů za služby spojené s užíváním nebytových prostor -  ordinace praktického lékaře MUDr. Jiřího Albrechta ve Světlé Hoře v roce 2010 ve výši 9. 720,- Kč

1.12. oslovení účastníků Centrálního depozitáře z důvodu uzavření smlouvy o získávání informací z evidencí Centrálního depozitáře cenných papírů

1.13. poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč pro Základní školu a mateřskou školu Andělská Hora na zakoupení cen do Velké sběrové soutěže

 

R  45/8/2011 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení ze 7. schůze rady obce konané dne 23. 5. 2011

2.2.žádost Slezské univerzity v Opavě, fakulty veřejných politik o vyplnění dotazníků k projektu „Zastupitelé v obcích Moravskoslezského kraje, analýza postojů, názorů a cílů zastupitelů v obcích do tří tisíc obyvatel" členy Zastupitelstva obce Světlá Hora

R  46/8/2011 RADA OBCE SOUHLASÍ

3.1. se zachováním ordinace praktického lékaře MUDr. Jiřího Albrechta ve Světlé Hoře

3.2. se vstupem na pozemek a s  umístěním stavby STL plynové přípojky na poz. parc.č. 156/13 k.ú. Světlá ve Slezsku pro nově budovanou plynovou kotelnu v bytovém domě Světlá 346, 348, Světlá Hora

3.3. s dodatečným povolením stavby „Krajinotvorná vodní nádrž v Suché Rudné" na poz. parc.č. 296/1 v k. ú. Suchá Rudná" na levém břehu vodního toku Zlatý potok

R  47/8/2011 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

4.1. prodej pozemku parc.č. 709/2 trvalý travní porost  o výměře 7 479 m2 v k.ú. Dětřichovice firmě Hydrospol spol. s r.o., Staré Město 58, 793 33 Staré Město, za cenu dle znaleckého posudku

4.2. prodej  pozemků st. parc.č. 20/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 552 m2 a parc.č. 2090 ostatní plocha - jiná plocha  o výměře 203 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku, Václavu Bolfovi, Světlá 360, 793 31 Světlá Hora, za cenu 40,-Kč/m2 za st. parc.č.  o výměře 1 552 m2 a za cenu  30,- Kč/m2 za parc.č. 2090 o výměře 203 m2

4.3. záměr na prodej pozemku parc. č. 1100/1 trvalý travní porost o výměře 6 744 m2   v k.ú. Dětřichovice

4.4. záměr na prodej pozemku parc. č. 156/19 zahrada o výměře 116 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

4.5. rozpočtové opatření č. 3/2011 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2011

4.6. budoucí smlouvu o financování projektu s názvem „Společně napříč generacemi"

(reg. č. CZ.3.22/3.3.07/11.02316) z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd

R 48/8/2011 RADA OBCE NESOUHLASÍ

5.1. se stavbou ČEZ Distribuce a.s. - připojení stávajícího objektu, haly na pozemku st. parc.č. 518 v k.ú Světlá ve Slezsku, k distribuční síti NN vedené přes obecní pozemky parc.č. 995/8 a 995/10 v k.ú. Světlá ve Slezsku, obec Světlá Hora z důvodu, že objekt haly je v současnosti napojen na distribuční síť NN, obec doporučuje provést napojení jiným způsobem ze zastavěného území obce, zřízením nové přípojky by došlo ke znehodnocení pozemků, parc.č. 995/8 a 995/10, plánovaných k výstavbě rodinných domků

 

R 49/8/2011 RADA OBCE UKLÁDÁ

6.1. starostovi projednat úhradu ve výši 9. 720,- Kč za služby spojené s užíváním nebytových prostor -  ordinace praktického lékaře ve Světlé Hoře v roce 2010 s MUDr. Jiřím Albrechtem

 

Usnesení obsahuje 2 strany.

 

.............................                                                        ...................................

  Václav Vojtíšek                                                          Mgr. Libuše Štýbnarová

    starosta                                                                              místostarosta