Usnesení

9. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 18. 7. 2011

R  50/9/2011 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu z 9. schůze Rady obce Světlá Hora Petra Pataki

1.2. program 9. schůze rady obce konané dne 18. 7. 2011

1.3. dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla ze dne 12. 10. 2010 č. 00296392/SONP/BR/K/2011/D2 uzavřený mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava

1.4. pravidla pro stanovení maximální výše nájemného z nebytových prostor v budovách ve vlastnictví obce Světlá Hora, s účinností od 18.7.2011

1.5. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupenou firmou EmB Elektromontáže Bruntál s.r.o., se sídlem Bruntál, Krnovská 1020/16, 792 01 a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, týkající se zemní kabelové přípojky NN pro rodinný dům na poz. parc.č. 1573/2 k.ú. Světlá ve Slezsku

1.6. smlouvu o uložení cenných papírů a obstarávání vypořádání obchodů s nimi, uzavřenou mezi Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, týkající se akcií společnosti Vak Bruntál a.s. vlastněných obcí Světlá Hora

1.7. obsazení výběrové komise pro zadávání stavebních zakázek: Oprava střechy Zdravotního střediska Světlá č.p. 327, Světlá Hora; oprava mostek Suchá Rudná a oprava střechy domu soustředěné péče Světlá č.p. 355, Světlá Hora ve složení Ing. Jaroslav Lengsfeld, Václav Vojtíšek, Josef Zajac, Petr Pataki a  Jiří Skácel.

 

R  51/9/2011 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení z 8. schůze rady obce konané dne 13. 6. 2011

R  52/9/2011 RADA OBCE SOUHLASÍ

 3.1. s oplocením pozemku parc.č. 104 v k.ú. Světlá ve Slezsku na základě žádosti předložené Michaelou Sedláčkovou, Světlá 286, 793 31 Světlá Hora

 

R  53/9/2011 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

4.1. žádost Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod zemědělských pozemků podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to pozemku parc.č. 747 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 22 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem a poz. parc.č. 121/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 122 m2v k.ú. Suchá Rudná

 

R  54/9/2011 RADA OBCE ODKLÁDÁ

 5.1.  projednávání žádostí o pronájem bytu č. 4 Světlá 327, 793 31 Světlá Hora, o výměře 106 m2 na poz. st. 127/1 k.ú. Světlá ve Slezsku do doby provedení plánované rekonstrukce objektu, ve kterém se byt nachází.

5.2. nabídku firmy EXPOL TRADE  s.r.o. Jiráskova 457, Frýdek-Místek, Frýdek, 738 01 na odkoupení pozemku o výměře 3680 m2 ostatní plocha parc. č. 2010/2 v k.ú. Světlá ve Slezsku do doby vyřešení vlastnického práva obecních lesů.

 

R  55/9/2011 RADA OBCE PŘEDÁVÁ

 6.1. osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva obce Světlá Hora Martinu Novákovi, Světlá 327, Světlá Hora

 

R  56/9/2011 RADA OBCE TRVÁ

 7.1.  na dodržování domovního řádu v Domě s pečovatelskou službou Světlá Hora, Světlá č.p. 433

 

R  57/9/2011 RADA OBCE UKLÁDÁ

8.1.  starostovi obce svolat jednání ohledně příprav 21. ročníku Dostihového dne

                                                                                                               T.: leden 2012

Usnesení obsahuje 2 strany.

 

..................................                                                             ..............................

    Václav Vojtíšek                                                                 Mgr. Libuše Štýbnarov

        starosta                                                                                  místostarosta