Usnesení

 10. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 15. 8. 2011

R  58/10/2011 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1.ověřovatele zápisu z 10. schůze Rady obce Světlá konané dne 15. 8. 2011 Ing. Jaroslava Lengsfelda

1.2. program 10. schůze rady obce konané dne 15. 8. 2011

1.3. žádost o pronájem pozemků parc.č. 137/6 trvalý travní porost o výměře 6 331 m2, parc.č. 158/8 trvalý travní porost o výměře 849 m2 a parc.č. 217 ostatní plocha výměře 4 513 m2 v k.ú. Suchá Rudná, od Pozemkového fondu České republik, Husitská 11a, 130 00 Praha 3

1.4. změnu intervalu prodlužování nájemní smlouvy na byt č. 4 Světlá 433, 793 31 Světlá Hora, Anně Dobošové a Jaroslavu Filovi z jednoho na tři měsíce.

 

 R  59/10/2011 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení z 9. schůze rady obce konané dne 18. 7. 2011

2.2. informaci starosty k řešení likvidaci vozidla Opel Vectra A1.6i, SPZ NJL8328, umístěného na obecním pozemku

2.3. informaci starosty k  doručení žádosti Policie ČR o poskytnutí informací a podkladů k trestnímu řízení, o předání příslušných podkladů Policii ČR a projednání s právním zástupcem obce

2.4. informaci starosty o zamítnutí dovolání společnosti Beskydská lesní s.r.o., Mosty u Jablunkova 280, 739 98 Mosty u Jablunkova, ve věci vlastnického práva k lesním pozemkům („obecní lesy") Nejvyšším soudem ČR Brno

2.5. stížnost L. Pelikánové na zaplavování pozemků parc.č. 1816/2, 181/1, 181/2, 2044 a 177/4  k.ú. Světlá ve Slezsku, včetně návrhu stavebních úprav a odkanalizování

2.6. seznámení se s předloženými studiemi  na rekonstrukci objektu Světlá 374, Světlá Hora, navrženými Ing. arch. A. Nešporovou Borkovou, Ph.D.  

R  60/10/2011 RADA OBCE SOUHLASÍ

 3.1. se záměrem stavby vyhlídkové věže na Ovčím vrchu na poz. parc.č.  575/1 v k.ú. Suchá Rudná, na základě žádosti doručené od Obce Karlova Studánka, Karlova Studánka 17, 793 24 Karlova Studánka

 

R  61/10/2011 RADA OBCE DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLIT

 4.1.žádost o převod pozemku parc. č. 1882/3 ostatní plocha - silnice o výměře 947 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku z vlastnictví Moravskoslezského kraje Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava - hospodařením pověřenou Správou silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, do vlastnictví obce Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, a to formou bezúplatného převodu.

 

R  62/10/2011 RADA OBCE UKLÁDÁ

5.1. starostovi požádat servisní organizaci SmVak Ostrava a.s. o stanovisko k domovní přípojce kanalizace k bytovému domu Světlá 362 - 363, Světlá Hora

5.2. starostovi projednat na nejbližším zasedání zastupitelstva obce schválení úvěru na financování vrácení kupní ceny za lesní pozemky („obecní lesy")

5.3. starostovi projednat postup k zamezení zaplavování pozemků parc.č. 181/1, 181/2, 2044 a 177/4  k.ú. Světlá ve Slezsku

5.4. starostovi vyzvat Ing. arch. A. Nešporovou Borkovou, Ph.D. k doplnění studie - varianty rekonstrukce objektu Světlá 374, Světlá Hora, kde by byly sjednoceny služby v obci (ordinace lékařů, kadeřnictví apod.)

 

Usnesení obsahuje 2 strany.

 

..................................                                                             ..............................

   Václav Vojtíšek                                                                 Mgr. Libuše Štýbnarová

        starosta                                                                                 místostarosta