U S N E S E N Í

 z 6. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

konaného dne 23. 06. 2003

 

 

22/6/2003 - Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1.1. - způsob hlasování o každém bodu zvlášť

1.2. - členy návrhové komise: p.  Helena Maňáková a p. Zdeněk Hudec

1.3. - ověřovatele zápisu: p. Ester Gocalová a p. Václav Vojtíšek

1.4. - program 6. zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

1.5. - hospodaření obce za rok 2002 a závěrečný účet obce

1.6. - vyrovnání rozpočtu z března 2003 tj. navýšení příjmové části o částku 287.860,- Kč

1.6. - změny v rozpočtu na rok 2003 - navýšení příjmů a výdajů z 15.516.300,- Kč na 17.273.560,- Kč v jednotlivých položkách

1.7. - snížení počtu členů kontrolního a finančního výboru ze sedmi na pět členů

 

23/6/2003 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

2.1. - zprávu o investičních  akcí obce Světlá Hora pro období roků 2003 - 2006 a nemá zásadních připomínek

 

24/6/2003 - Zastupitelstvo obce ukládá:

 

3.1. - radě, výboru kontrolnímu a finančnímu věnovat mimořádnou pozornost pravidelným kontrolám dokumentace ve vední účetnictví. Předně věnovat pozornost pravidelným inventurám a administrativnímu vedení majetku dle schválených směrnic. Hlavně věnovat pozornost pohledávkám, závazkům, peněžním tokům na běžném účtu a pokladně.

O: rada obce, výbor finanční a kontrolní                                    T: trvale

3.2. - zabezpečit realizaci kontrolního systému schváleným kontrolním řádem dle zákona č. 320/2001 Sb.

O: p. L. Hrubý, místostarosta obce                                           T: trvale

3.3. - Zjistit změnu v kupní smlouvě na budovu „Mlýn" uzavřenou mezi společností Brown Caffee a Obcí Světlá Hora a to v bodě ukládající pokutu za nedodržení podmínek.

O: L. Hrubý, místostarosta obce                                               T: 26.6.2003

3.4. - Zpracovat a předložit zastupitelstvu obce rozpočet jezdeckého dne

O: L. Hrubý, místostarosta obce                                               T: 30.6.2003

 

 

 

.............................................................                                   ......................................................

Rostislav Harazin                                                                      Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                            místostarosta obce