U S N E S E N Í

 z 5. zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

konaného dne 26.05.2003

 

 

19/5/2003 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

1.1. - provedenou kontrolu usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

1.2. - zprávu o platných nařízeních obce Světlá Hora

1.3. - informativní zprávu o stavebních a rozpočtových akcích v obci

 

20/5/2003 - Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

2.1. - pozastavení plnění usnesení č. 135/35/2001 2.19 na prodej pozemku parc. č. 734/2 v

k.ú. Stará Rudná manželům Konopkovým, Podlesí 4, 793 31 Světlá Hora.

2.2. - prodej  zbytku pozemku poz. parc. č. 590/1 v k.ú. Suchá Rudná, na které je obecní studna manželům Kubínovým, Suchá Rudná č. 43, 793 31 Světlá Hora za odhadní cenu s

věcným břemenem pro manžele Plankovi, Rolnická 34, 747 05 Opava

2.3. - prodej části pozemku 52/1 orná půda v k. ú. Suchá Rudná manželům Kubínovým, Suchá Rudná č. 43, 793 31 Světlá Hora, jen jako přístupovou komunikaci.

2.4. - prodej pozemku poz. parc. č. 102 louka o výměře 1243 m2 v k.ú. Stará Voda panu Petru Andrýsovi, Stará Voda 106, 793 31 Světlá Hora.

2.5. - prodej pozemku poz. parc. č. 135/2 louka - o výměře 1164 m2  v k. ú. Suchá Rudná, 

manželům Nyklovým, Světlá 373, 793 31 Světlá Hora

2.6. - prodej pozemků poz. parc. č. 13/1, 13/8, 13/9 trvalý travní porost o celkové výměře

1556 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách, manželům JUDr. Jarmile Handlové a JUDr. Liboru Handlovi, Staré Město 151, 792 01 Bruntál za předpokladu vytýčení pozemků za účasti pracovníka obce.

2.7. - prodej části pozemku poz. parc. č. 679 v k. ú. Podlesí pod Pr.  manželům Frenzelovým,

K celnici 10, 747 73 Vávrovice, za předpokladu vytýčení pozemku a  rozdělení geometrickým plánem dělení parcely za účasti pracovníka obce.

2.8. - prodej pozemku poz. parc. č. 693 ostatní plocha o výměře 409 m2. v k. ú. Podlesí pod

Pr.,manželům Burešovým, Podlesí 30, 793 31 Světlá Hora.

2.9. - prodej části pozemku poz. parc. č. 49/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku panu Zdeňkovi

Břuchaňskému, Železná 10, 793 26 Vrbno pod Pradědem za předpokladu vytýčení pozemků a

rozdělení geometrickým plánem dělení parcely za účasti pracovníka obce.

2.10. - prodej pozemku poz. parc. č. 395/2 zahrada o výměře 268 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku

paní Libuši Krejcárkové, Hlavní 703, 708 00 Ostrava - Poruba.

2.11. - prodej pozemku st. parc. č. 141 o výměře 302 m2 zastavěná plocha v k.ú. Světlá v

e Slezsku a o část pozemku poz. parc. č. 400 - ostatní plocha o výměře 308 m2 v k. ú. Světlá

ve Slezsku panu Josefovi Dubnovi, Světlá 303, 793 31 Světlá Hora, za podmínky vytýčení

pozemků a rozdělení geometrickým plánem za účasti pracovníka obce.

2.12. - prodej pozemku st. parc. č. 101 - zastavěná plocha o výměře 122 m2 v k.ú. Světlá ve

Slezsku, manželům Jurmanovým, Světlá 284, 793 31 Světlá Hora.

2.13. - prodej pozemku poz. parc. č. 995/4 louka o výměře 71 m2. v k.ú. Světlá ve Slezsku,

manželům Szukalským, Světlá č. 374, 793 31 Světlá Hora, za podmínky vytýčení pozemku.

2.14. - prodej pozemku poz. parc. č. 400 ostatní plocha o výměře 308 m2 v k.ú. Světlá ve

-1-

Slezsku, manželům Gureckým, Světlá 301, 793 31 Světlá Hora, za podmínky vytýčení

pozemků a rozdělení geometrickým plánem za účasti pracovníka obce.

2.15. - prodej pozemku poz. parc. č. 74/6 louka o výměře 296 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku, 

manželům Macurovým, Světlá 372, 793 31 Světlá Hora za podmínky vytýčení pozemku za

účasti pracovníka obce.

2.16. - prodej pozemku poz. parc. č. 392/2 ostatní plocha o výměře 320 m2 v k. ú. Světlá ve

Slezsku manželům Ladislavovi a Růženě Podluckým, Světlá 300, 793 31 Světlá Hora za

podmínky vytýčení pozemku za účasti pracovníka obce.

2.17. - prodej části poz. parc. č. 68/1 ostatní plocha v k. ú. Světlá ve Slezsku,manželům

Chromiakovým, Světlá 380, 793 31 Světlá Hora za podmínky vytýčení pozemku a rozdělení

geometrickým plánem.

2.18. - pozastavení prodeje pozemku poz. parc. č. 705/6 ostatní plocha o výměře 229 m2 v k.

ú. Světlá ve Slezsku panu Oldřichovi Godíkovi, Světlá 397, 793 31 Světlá Hora, z důvodu neuhrazených pohledávek Obce.

2.19. - prodej pozemku poz. parc. č. 112/4 - zahrada o výměře 49 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku manželům Kubalákovým, Světlá 351, 793 31 Světlá Hora, za podmínky vytýčení pozemku, za účasti pracovníka obce.

2.20. - prodej domu č.338 ve Světlé Hoře paní Emilii Rapčenkové, Světlá 338, 793 31

Světlá Hora a doplacení kupní ceny se zproštěním 10 ti leté podmínky vyplývající z

kupní smlouvy.

2.21. - položení obrubníků kolem rodinného domu Světlá č. p. 384, manželů Hynkových, po

dostavbě kanalizace ve Světlé.

2.22. - uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č.j. BR/3i/02/Ši se Správou

silnic Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Bruntál, týkající se pozemku parc. č. 1818

v k.ú. Světlá ve Slezsku

2.23. - schválit  p. Mgr. Libuši Štýbnarovou a p. Václava Květkovského, za nové  členy

kontrolního výboru .

2.24. - návrh změn v zakládací listině společnosti Služby Světlá Hora o.p.s.

2.25. - další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva tj. Rostislavu Harazinovi, Ivaně

Ostrčilíkové, Radku Kvasničkovi, Josefu Krajčovičovi, Čestmíru Olehlovi, a Václavu

Vojtíškovi a to:

Rostislav Harazin, starosta obce 8.700,- Kč

Ivana Ostrčilíková, člen rady obce 600,- Kč

Radek Kvasnička, člen rady obce 600,- Kč

Josef Krajčovič, člen rady obce 600,- Kč

MVDr. Čestmír Olehla, předseda finančního výboru 500,- Kč

Václav Vojtíšek, předseda kontrolního výboru 500,- Kč

 

2.26. - věcný náklad v celkové výši 161.627.40 Kč, který uhradí Obec Světlá Hora Školní

jídelně Andělská Hora a z částky 161.627,40 Kč věcný náklad pro 1 žáka činí 9,90 Kč dle

odebraných obědů o celkovém počtu 16 326.

2.27. - prodej části pozemku parc. č. 201/1 v k.ú Světlá ve Slezsku, manželům Klímovým

Světlá 327, Světlá Hora, po převodu z PFČR.

2.28. - vydání OZV č. 1/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platných pro rok 2003, dle §

84 odst. 2 písmena i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

2.29. - způsob hlasování o každém bodu zvlášť

2.30. - členy návrhové komise: p. Radek Kvasnička, p. Josef Krajčovič

2.31. - ověřovatele zápisu: Mgr. Leoš Sekanina, Zdeněk Hudec

-2-

2.32. - program 5. zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora s doplněným bodem programu:

bod č. 4. Stavební a rozpočtové akce - informativní zpráva

2.33. - seznam obecně závazných vyhlášek Obce Světlá Hora, nařízení a řádů Obce Světlá

Hora a nové očíslování OZV Obce.

 

21/5/2003 - Zastupitelstvo obce odkládá:

 

2.25. - předkupní právo na prodej níže uvedených pozemků  k 1. 11.2003:

část pozemku poz. parc. č. 802/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku,

pozemky poz. parc. 320/2, 1010, 1020,1105, 1260/5, 1498/1, 1500/1, 1524/11, vše v k. ú. Světlá ve Slezsku,

pozemky poz. parc. č. 330/1, 330/2, 331, 358/2, 473/4 vše v k. ú. Suchá Rudná,

pozemky poz. parc. č.5/2, 12, 21, 288, 289, 295, 332, 409, 437/2, 443/4, 445, 637 vše v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách,

pozemky poz. parc. č.58, 63, 71, 97/2, 104/1, 104/2, 542/1, 548,vše v k. ú. Podlesí pod Pradědem,

pozemky poz. parc. č. 565/11, 586, 588, 592, 609, 610, 612, 613, 620, 649, 686, 710/4, 710/5, 1342/1 vše v k. ú. Dětřichovice

 

 

 

.............................................................                                   ......................................................

Rostislav Harazin                                                             Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                            místostarosta obce