U S N E S E N Í

ze 4. zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

koneného dne 17.03.2003

 

 

14/4/2003 - Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1.1. - prodej pozemku parc. č. 57 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách o výměře 1187 m2  dle schválených regulích manželům Giblovým, Stará Voda 106 tj. 5,- Kč za 1 m2.

1.2. - prodej pozemku parc. č. 1569/11 v k.ú. Světlá ve Slezsku paní Renátě Svobodové, Stará Voda č.p. 9 za podmínek výstavby ubytovacího a rekreačního zařízení se zahájením výstavby do 2 let od změny územního plánu a úhradou nákladů spojených se změnou územního plánu

1.3. - prodej pozemku par.č. 28/1 o výměře 1605 m2 a 28/4 o výměře 99 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku manželům Kolbovým, Květná 17, Bruntál za podmínky vytýčení a vyměření pozemků po stávající komunikaci vedoucí k trafostanici a zahrádkám. Při zaměřování a dělení pozemků nutná účast zástupce Obce Světlá Hora..

1.4. - odkoupení komunikace parc.č. 2173 v k.ú. Stará Rudná - Podlesí od Obce Rudná pod Pradědem za symbolickou cenu 1,- Kč.

1.5. - vybudování nové dvousloupové trafostanice o výkonu 630 kVA k posílení objemu elektrické energie v obci za spoluúčasti obce cca 40 % s prověřením možnosti výstavby zděné trafostanice.

1.6. - záměr na odkoupení budovy č.p. 333 ve Světlé Hoře („Bramorový hotel") za cenu 300.000,- Kč

1.7. - prodej pozemku parc.č. 34/5 a části pozemku parc.č. 590/1 paní Zdence Ossadníkové, Stratilova 18, Opava, za předpokladu vytýčení geometrického plánu za přítomnosti pracovníka obce, kde musí zůstat průjezdná komunikace 3 m + 2 m ochranné pásmo včetně potoka.

1.8. -  prodej pozemku parc. č. 189 v k.ú. Stará Voda o výměře 209 komunikace a části pozemku parc. č. 195, 508/1, 185/1 v k.ú. Stará Voda o výměře 41,1 m2 m. Bortlovýcm, Stupkova 2, Olomouc

1.9. - prodej pozemku č. 570/2 o výměře 3130 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, J. Janotovi, Světlá Hora .

1.10.- prodej pozemku č. 737 v k.ú. Dětřichovice do výměry 800 m 2 za cenu 3,- Kč/m2, za účasti pracovníka obce, paní Věře Pallové, Dětřichovice 10  

1.11. - prodej pozemků č. 102/1 v k.ú. Podlesí, za podmínek vytýčení pozemku od stávající cesty do obecních lesů, za účasti pracovníka, m. Michálkovým , Těšínská 321, Ostrava 

1.12.- prodej pozemku č. 158/1 v k.ú. Podlesí o výměře 2534 m2,p. Miroslavu Slezákovi

1.13. - prodej části pozemku č. 48/1 a části pozemku č. 45/1v v k.ú. Světlá ve Slezsku - za podmínek vytýčení parcely, m. Marešovým, Světlá 403.

1.14. - prodej pozemku č. 448/1, 448/2, 455/1, 456/1, 459, 460, 532 v k.ú. Světlá ve Slezsku o výměře 14 103 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, p. Věře Tomkové, Světlá 292

1.15. - návrh na změnu a doplnění přílohy č. 3 - OZV č. 11/2002 o systému shromažďování, sběru přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů o doplnění kontejneru na odpad ve spodní části Dětřichovic.

1.16. - návrh na odkoupení budovy bývalých státních statků (bývalá váha), st. parc. č. 40 v k.ú. Světlá ve Slezsku, za cenu max. 250 000,- Kč.

1.17. - prodej pozemku na výstavbu regulační stanice . Část parcely č 1580/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku, firmě SmP a.s.

1.18. - úpravu místní komunikace u RD č.p. 320 na žádost manželů Haplových, Světlá 350.

1.19. - prodej pozemku č. 41 v k.ú. Podlesí  p. M. Stavařovi. 

1.20. - prodej částí pozemků č. 338/1 a 336/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Romanovi Záchovi, Oborná 109.

 

 

 

 

 

 

1.21. - změnu usnesení č. 134/35/2001- 2.16: v usnesení se stará adresa  nahrazuje novou adresou trvalého bydliště:

č. 134/35/2001 - 2.16. - prodej pozemku parc. č. 216/4 a část pozemku parc. č. 216/2 v k.ú. Světlá ve Slezsku panu Františkovi Plesníkovi, Josefa Lady 8, Bruntál, s věcným břemenem na plynovodní potrubí.

1.22.- prodej pozemku poz. parc. č. 144/9 a 144/10  vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem, s podmínkou vytýčení pozemku, manželům Nováčkovým, Staré Hobzí 172, 378 71.

1.23.- prodej pozemku poz. parc. č. 140/1 v k. ú. Podlesí pod Pradědem, s podmínkou vytýčení pozemku žádost, paní Boženě Vráželové, Podlesí 10, Světlá Hora.

1.24.- prodej pozemku poz. parc. č. 212/1 v k. ú. Suchá Rudná, manželům Cadrovým Pionýrská č. 1305, Bruntál

1.25.- prodej pozemků poz. parc. č.  666/6, 641/1 vše v k.ú.  Dětřichovice, manželům Kochanovým, Dětřichovice  4, Světlá Hora.

1.26.- prodej pozemku poz. parc. č. 208/3 v k. ú. Suchá Rudná, s podmínkou vytýčení hranice k sousední parcele 208/2 a geometrický plán dělení parcely 208/3, Václavu Potácelovi, Jiráskova 725/22, Bruntál.

1.27.- vydání souhlasu k bezúplatnému převodu  plynovodní přípojky k plánované stavbě DPS na žádost SPP Bohemia OSTRAVA.

1.28.- žádost OsV Podlesí dle předloženého návrhu( prodloužení osvětlení, opravu zídky a zkulturnění bývalého hřbitova)

1.29.- měsíční odměnu starostovi obce p. Rostislavu  Harazinovi ve výši 17.300,- Kč s účinností od 1.1.2003.

1.30. - měsíční odměnu členům rady - p. Ivaně Ostrčilíkové, p. Radkovi Kvasničkovi, p. Josefu Krajčovičovi, ve výši 1.100,- Kč, s účinností od 1.1.2003.

1.31. - měsíční odměnu předsedům komisí a výborů - p. Václavu Vojtíškovi, p. Čestmíru Olehlovi, ve výši 1.000,- Kč, s účinností ode dne schválení ZO.

1.32. - smlouvu č. 09340111 o poskytnutí podpory na stavbu „Kanalizace a ČOV, Světlá Hora, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj".

1.33. - zřízení příspěvkové organizace „Sportovní a kulturní zařízení Světlá Hora" a její zřizovací listinu.

1.34. - prodej bytu č. 9 v č.p. Světlá 407, Světlá Hora do osobního vlastnictví za současných podmínek prodeje, Mgr. Saganové Věře č. p. 407, Světlá Hora.

1.35. - záštitu Obce pro organizaci Jezdeckého dne.

1.36. - pozastavení vydávání uvedených pozemků z PFČR, dle realizované změny územního plánu obce Světlá Hora:

K. ú. Světlá ve Slezsku

parcela    výměra kultura záměr obce

1324/1               120437 t. t. p. dostavba a oprava biokoridoru

                        dostavba a oprava stezky pro pěší

1816/1               2639 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

1168                   116248 t. t. p. výstavba rodinných domů

                        výstavba nové místní komunikace

995/1       6372 t. t. p. výstavba rodinných domů

                        výstavba nové místní komunikace

1543/7     2187 t. t. p. oprava a rozšíření veřejného sportoviště

1524/16   1064 t. t. p. oprava a rozšíření veřejného sportoviště

1564/1               52045 t. t. p. výstavba rodinných domů

                        výstavba nové místní komunikace

1565                   5103 t. t. p. výstavba rodinných domů

                        výstavba nové místní komunikace

1569/8     42884 t. t. p. výstavba rodinných domů

                        výstavba nové místní komunikace

2027        1573 potok výstavba rodinných domů

                        výstavba nové místní komunikace

1569/12   72311 t. t. p. výstavba rodinných domů

                        výstavba nové místní komunikace

1887/4     1299 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

1575                   20504 t. t. p. výstavba rodinných domů

574/5       8712 t. t. p. výstavba rodinných domů

                        výstavba nové místní komunikace

k. ú. Podlesí pod Pradědem

                      

parcela    výměra kultura záměr obce

545          43235 t. t. p. výstavba rodinných domů

371/1                  503 t. t. p. výstavba rodinných domů

st. 70                  1473 kast. plocha výstavba rodinných domů

352/1       7050 t. t. p. výstavba rodinných domů

331                     594 ost. plocha výstavba rodinných domů

328                     13231 t. t. p. výstavba rodinných domů

327                     16077 t. t. p. výstavba rodinných domů

297/4       2598 t. t. p. výstavba rodinných domů

268/1       10577 ost. plocha výstavba rodinných domů

612                     3201    t. t. p. výstavba rodinných domů

611                     4615 t. t. p. výstavba rodinných domů

                        oprava stávající místní komunikace

646/4                  2032 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

651                     103 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

191/2                  7180 t. t. p. výstavba rodinných domů

218/1                  4156 t. t. p. výstavba rodinných domů

 

k. ú. Stará Rudná

 

parcela    výměra kultura záměr obce

828                     2930 t. t. p. výstavba rodinných domů

 

K. ú. Suchá Rudná

 

parcela    výměra kultura záměr obce

480/1                38150 t. t. p. výstavba rodinných domů

                        výstavba nové místní komunikace

494/1                268852 t. t. p. výstavba nové místní komunikace

137                   35051 t. t. p. výstavba rodinných domů

                        výstavba nové místní komunikace

                        výstavba parkoviště

77                     1316 t. t. p. výstavba parkoviště

590/5                5274 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

                        rekonstrukce autobusové točny

                        výstavba dětského hřiště s parčíkem

98/1                  479 ost. plocha výstavba veřejného sportoviště

158                   19065 t. t. p. výstavba rodinných domů

258                   151 t. t. p. oprava stávající místní komunikace

620                   777 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

259/3                208 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

217                   4513 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

 

 

k. ú. Stará Voda v Jeseníkách

 

parcela    výměra kultura záměr obce

579                   390 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

588                   272 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

633                   1159 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

99                     2930 t. t. p. výstavba rodinných domů

194                   1137 t. t. p. výstavba rodinných domů

597/1                259 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

624/3                850 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

608                   693 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

607/1                674 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

239                   324 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

232/1                4274 t. a. p. oprava stávající místní komunikace

 

k. ú. Dětřichovice

 

parcela    výměra kultura záměr obce

1100/1              8292 a. a. p. výstavba rodinných domů

                        výstavba nové místní komunikace

1092                 3067 ost. plocha výstavba rodinných domů

805                   4388 ost. plocha výstavba rodinných domů

st. 129            34 kast. plocha výstavba rodinných domů

1534                 4908 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

817                   1209 ost. plocha oprava stávající místní komunikace

762                   26831 t. t. p. výstavba rodinných domů

st. 157            37 zast. plocha výstavba rodinných domů

810                   8115 t. t. p. výstavba rodinných domů

                        výstavba nové místní komunikace

735                   1334 t. t. p. výstavba rodinných domů

734/1                33483 t. t. p. výstavba rodinných domů

199/1                80359 t. t. p. výstavba rodinných domů

197                   1867 zahrada výstavba rodinných domů

 

1.37. - doplnit smlouvu o prodeji pozemků p.č. 244/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku manželům Mlčochovým, Světlá Hora 318 s věcným břemenem na podzemní plynovodní potrubí.

1.38. - prodej pozemku parc. č. 235/1 v k.ú. Suchá Rudná, p. A. Kocmanovi, Křižanovice 211, p. Žídkovi a Mgr. Válkové, Podroužkova 1676, Ostrava a p.M. Konečnému, Suchá Rudná, za podmínek rovnoměrného rozdělení za účasti pracovníka obce.

1.39. - způsob hlasování - veřejně o každém bodu zvlášť

1.40. - členy návrhové komise: p. Petr Pataki, p. Zdeněk Hudec

1.41. - ověřovatele zápisu: p. Libuše Štýbnarová, p. MVDr. Čestmír Olehla

 

 

1.42. - prodej hasičského auta CAS 25 - RTHP (cisternová automobilová stříkačka),značky LIAZ, SPZ: BR 60-02, Obci Dolní Moravice, za cenu 250.000,- Kč, formou splátkového kalendáře na dva roky. Prodej se uskuteční až po dodání nových hasičských vozidel pro SDH Světlá Hora.

1.43. - bezúplatný převod kotelny č.p. 405 ve Světlé Hoře z majetku Obce Světlá Hora Službám Světlá Hora o.p.s.

1.44. - návrh Přípravy programu rozvoje obce Světlá Hora

 

 

15/4/2003 - Zastupitelstvo obce zamítá:

2.1. - prodej pozemku parc.č. 107/1 (prodej byl schválen panu Milanu Matuškovi) a parc.č. 102 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách panu Micalu Sidlárovi, Čelakovského 24, Bruntál.

2.2. - žádost p. Františka Koňaříka, Podlesí 3, o prodej pozemku č. 218/10 v k.ú. Podlesí z důvodu změny UP na stavební pozemky. Ponechat nájemní smlouvu.

2.3. - žádost manželů Kochanových ke koupi pozemku poz. parc. č. 69/2  a 740 vše v k. ú. Dětřichovice z důvodu že pozemek je určen pro výstavbu RD a na poz. parc. č. 740 je vodní zdroj.

2.4. - podpis smluv ČESKÉHO TELECOMU.

2.5. - návrh měsíčních odměn ostatním členům ZO.

2.6. - návrh na snížení počtu členů kontrolního výboru o dva členy.

 

 

16/4/2003 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1. - průběžnou zprávu o stavu hospodaření Služeb Světlá Hora o.p.s.

3.2. - provedenou kontrolu usnesení zastupitelstva obce Světlá Hora č. 2, ze dne 9.12.2003

 

 

17/4/2003 - Zastupitelstvo obce revokuje:

4.1. - usnesení č. 188/45/2002-2.13. ze dne 16.9.2002. ( prodej pozemku parc. č. 1569/11 v k.ú. Světlá ve Slezsku paní Renátě Svobodové, Stará Voda 9.

 

 

18/4/2003 - Zastupitelstvo obce ukládá:

5.1. - vyzvat pana Ing. Jiřího Jiskru, Bruntál, o vzdání se nároku na část pozemku  p.č. 1363 v k.ú. Světlá ve Slezku ve prospěch p. Gibla, Stará Voda, který má na uvedeném pozemku studnu.

O: místostarosta

 

5.2. - zpracovat následující organizační opatření pro zpracování Programu rozvoje obce Světlá Hora:

1. Připravit personální zabezpečení Programu a to:

Vytvořit 6 pracovních skupin

- pracovní skupina pro územní rozvoj

- pracovní skupina pro životní prostředí

- pracovní skupina pro lidské zdroje

- pracovní skupina pro dopravu a technická infrastruktura

- pracovní skupina pro hospodářský rozvoj

- pracovní skupina pro řízení a správu obce

 

2. Složení:  vedoucí skupin budou členové zastupitelstva, kteří navrhnou složení skupiny. Doporučuje se 6 členů skupiny. Do skupiny je nutné zapojit pracovníka Obecního úřadu a občany.

 

 3. Řídící skupina bude ve složení : Starosta obce a místostarosta + vedoucí skupin.

 

4. Připravit termínový kalendář tak, aby první návrh byl předložen ke schválení do konce roku 2003.

 

5. Připravit finanční zabezpečení zpracování Programu.

 

O: Rada obce

 

  

 

 

 

....................................................... ...............................................

Rostislav Harazin Lukáš Hrubý

starosta obce     místostarosta