USNESENÍ

z 2. řádného zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

konaného dne 9. 12. 2002 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obce Světlá Hora

 

4/2/2002 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.1.  - organizační řád obce Světlá Hora

1.2.  - zprávu o činnosti Rady obce

1.3.  - vyjádření ing. Jiřího Jiskry, El. Krásnohorské 19, Bruntál ke sdělení ze dne 5.11.2002 k prodeji pozemků v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

1.4.  - vyjádření pana Vojtíška k článku v prosincovém zpravodaji Obce „Vyjádření starostovo"

 

5/2/2002 - Zastupitelstvo obce schvaluje:

2.1. - způsob hlasování - veřejné o každém bodu samostatně

2.2. - pořízení zvukové nahrávky z jednání zastupitelstva obce

2.3. - členy návrhové komise: p. Mgr. Leoš Sekanina, paní Ivana Ostrčilíková                    

2.4. - ověřovatele zápisu: paní Helena Maňáková a pan Josef Krajčovič

2.5. - program jednání zastupitelstva obce s doplněním  dle návrhu p. Vojtíška

2.6. - jednací řád zastupitelstva obce a rady obce se schválenými změnami a doplňky

2.7. - počet členů ve výboru finančním a kontrolním na sedm

2.8. - 3 členný osadní výbor Podlesí

2.9. - 5 členný osadní výbor Dětřichovice

2.10. - 5 členný osadní výbor Suchá Rudná - Stará Voda

2.11. - bezúplatný převod majetku blokové kotelny č. 407 včetně rozvodů tepelné energie do vlastnictví Služeb Světlá Hora o.p.s za těchto podmínek: ve smlouvě bude věcné břemeno, že kotelna nebude bez souhlasu obce pronajata 3 osobě ani prodána; v případě likvidace společnosti připadne veškerý majetek zpět Obci Světlá Hora dle zákona č. 248/1995 Sb. (čj. R101-V5/562/02/21-B)

2.12. - plán práce zastupitelstva obce na rok 2003

2.13.- nákup hasičských vozidel CAS 24 Renault Kerax 370.19 4x4 a dopravního vozidla Renault Master L+H1P1 4x2 od firmy F-line s.r.o., tř. 1.máje 895, Dobřany na základě výběrových řízení ze dne 17.10.2002 a to formou poskytování služeb na dobu 5 let

2.14. - měsíční odměnu starostovi obce ve výši 16.110,- Kč ode dne 5.11.2002

2.15. - měsíční odměnu předsedům výborů ve výši 1.010,- Kč ode dne 9.12.2002

2.16. - měsíční odměnu členům rady ve výši 1.010,- Kč ode dne 5.11.2002

2.17. - ustanovení termínu t.j. 1.1.2003 převedení sociálních služeb na společnost Služby Světlá Hora o.p.s. (rozšíření činnosti) a tím doplnění usnesení č. 161/41/2002-2.8. ze dne 25.2.2002 

 

6/2/2002 - Zastupitelstvo obce volí:

3.1. - MVDr. Čestmíra Olehlu předsedou finančního výboru

3.2. - p. Václava Vojtíška předsedou kontrolního výboru

3.3. - členy finančního výboru: p. ing. Heryánová Hana, ing. Minaříková Vladimíra, Kocvelda Miroslav ml., Hřívová Ludmila, Barčíková Edita, Maňáková Helena

3.4. - členy kontrolního výboru: p. Kalašová Jana, Kučerová Petra, Meluch Jan, Kalaš Jan, Panáč Vratislav, Gardoňová Lenka

3.5. - p. Markovou Michaelu jako předsedu OsV Podlesí 

3.6. - členy OsV Podlesí p. Strakošovou Bedřišku a slečnu Ciprovou Danu

3.7. - p. Panáče Vratislava jako předsedu OsV Dětřichovice

3.8. - členy OsV Dětřichovice p. Gardoně Dominika, Šatánka Jiřího, p. Juruškovou Antonii a sl. Ludvíkovou Jaroslavu

3.9. - p. Kopincovou Alenu jako předsedkyni OsV Suchá Rudná - Stará Voda

3.10.  - členy OsV Suchá Rudná - Stará Voda p. Coufala Petra, Kotačku Františka, p. Parimuchovou Irenu a Michálkovou Marii

 

  

7/2/2002 - Zastupitelstvo obce vydává:

4.1. - OZV č. 20/2002, kterou se mění a doplňuje OZV č. 14/2002 o místním poplatku za komunální odpad na rok 2003, kde sazbu poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro fyzické osoby stanoví rada obce

 

8/2/2002 - Zastupitelstvo obce zamítá:

5.1. - měsíční odměnu ostatním členům ZO ve výši 340,- Kč ode dne 5.11.2002

 

9/2/2002 - Zastupitelstvo obce neschvaluje:

6.1. - zřizovací listinu příspěvkové organizace Sportovní a kulturní zařízení Světlá Hora č.j. R 101-V5/NP/02/15-B

 

10/2/2002 - Zastupitelstvo obce ukládá:

7.1. - upravit organizační řád obecního úřadu dle připomínek z diskuse

O: rada obce                                                                                         T: 16.12.2002

7.2. - zřízení přípravných komisí pro zpracování rozvoje obce v jednotlivých úsecích dle návrhu p. starosty a mgr. Sekaniny

O: rada obce                                                                                         T: 16.12.2002

7.3. - prověřit výhodnost daní a odpisových hodnot k převodu kotelny č.p. 407 na Služby Světlá Hora o.p.s.

O: rada obce                                                                                         T: 31.12.2002

                                                                                   

 

 

...........................................................             ...........................................................                     

Rostislav Harazin                                                                      Lukáš Hrubý  

starosta                                                                                     místostarosta