USNESENÍ

 z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

konaného dne 5. 11. 2002 v 17.00 hod. v salonku kulturního zařízení

 

 

1/1/2002 - Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1. - způsob hlasování - veřejné

1.2. - členy volební komise: předseda: slečna Ludvíková, členové: paní Hájková, pan Vodrážka

1.3. - členy návrhové komise: p. Radek Kvasnička, MVDr. Čestmír Olehla                    

1.4. - ověřovatele zápisu: p. Ivana Ostrčilíková, Mgr. Leoš Sekanina   

1.5. - program jednání zastupitelstva obce

1.6. - funkci místostarosty jako uvolněnou, funkce starosty jako neuvolněnou

 

 

2/1/2002 - Zastupitelstvo obce volí:

2.1. - starostu obce p. Rostislava Harazina

2.2. - místostarostu obce p. Lukáše Hrubého

2.3. - členy rady obce: starosta obce - Rostislav Harazin, místostarosta - Lukáš Hrubý

          členové - Ivana Ostrčilíková, Josef Krajčovič, Radek Kvasnička

 

 

3/1/2002 - Zastupitelstvo obce ukládá:

3.1. - zpracovat jednací řád zastupitelstva obce

O: starosta obce                                                                                         T: 30.11.2002

3.2. - zpracovat jednací řád rady obce

O: starosta obce                                                                                         T: 30.11.2002

3.3. - zpracovat organizační řád obce

O: starosta obce                                                                                         T: 30.11.2002                                                                             

 

 

  

..............................................................                                         ...........................................................                     

 Rostislav Harazin                                                                      Lukáš Hrubý  

starosta                                                                                            místostarosta