USNESENÍ

18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA
konaného dne 29. 6. 2009


Z 96/18/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky
1.2. návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina
1.3. ověřovatele zápisu Zdeňka Hudce a MVDr. Čestmíra Olehlu
1.4. program 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 6. 2009
1.5. dohodu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2009 ve výši 80. 000,- uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a TJ Světlá Hora, Světlá 422, 79331 Světlá Hora
1.6. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2009 ve výši 80. 000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 a společností Help-in o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál
1.7. rozpočtové opatření č. 2/2009 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2009
1.8. prominutí pohledávky ve výši 4.640,- Kč za svoz a likvidaci komunálního odpadu firmě IMOS Brno za rok 2005, z důvodu neexistence
1.9. prominutí pohledávky ve výši 4. 140,- Kč za svoz a likvidaci komunálního odpadu Mateřské škole Světlá Hora, za rok 2005, z důvodu, že mateřská škola již není samostatným subjektem, ale je součástí ZŠ a MŠ Andělská Hora
1.10. prominutí pohledávky ve výši 12. 850,- Kč za svoz a likvidaci komunálního odpadu Penzionu Ferdinand Suchá Rudná, za rok 2005 - 2007, z důvodu ukončení provozování penzionu
1.11. prominutí pohledávky ve výši 2.310,- Kč za svoz a likvidaci komunálního odpadu firmě Výroba ponožek Mazal, za rok 2007, z důvodu neexistence firmy
1.12. záměr na prodej pozemku parc.č. 694 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 1 813 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem
1.13. prodej pozemku parc.č. 240/6 zahrada o výměře 47 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, za cenu 20,-Kč/m2, Zdenku Ciemalovi, Podlesí 29, 793 31 Světlá Hora
1.14. prodej pozemku parc.č. 116/1 ostatní plocha o výměře 144 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách za cenu 20,-Kč/m2, manželům Miroslavu a Janě Burgerovým, Chlumecká 351, Bořitov, 679 21 Černá Hora
1.15. prodej pozemku parc.č. 98/2 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 303 m2 v k.ú. Suchá Rudná za smluvní cenu 500,-Kč/m2 Odborovému svazu pracovníků zemědělství a výživy- Asociace svobodných odborů České republiky, Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2
1.16. prodej části pozemku parc.č. 2079/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 999 m2 z celkové výměry 1 605 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Přemyslu Hájkovi, Světlá 344, 793 31 Světlá Hora, za cenu 30,- Kč/m2
1.17. převod pozemků formou darovací smlouvy parc.č. 807/6 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 184 m2 a část pozemku parc.č. 201/1 ostatní plocha -jiná plocha o výměře 72 m2 z celkové výměry 2 839 m2 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku do vlastnictví Ing. Josefa Klímy, Světlá 431, 793 31 Světlá Hora
1.18. záměr na prodej pozemků parc.č. 1188 ostatní plocha o výměře 144m2, parc.č 1119 ost. plocha o výměře 324 m2, parc.č. 1504 ost.plocha o výměře 432 m2 parc.č. 1116 lesní pozemek o výměře 918 m2 vše v k.ú. Malá Morávka, pozemků parc.č 462 ost. plocha o výměře 259 m2, parc.č 50 ost.plocha o výměře 317 m2, parc.č. 669 ost. plocha o výměře 1093 m2, parc.č 48 ost.plocha o výměře 1114 m2, parc.č. 38 ost. plocha o výměře 97 m2, parc.č. 39 ost. plocha o výměře 43 m2,parc.č. 43/2 ost. plocha o výměře 57 m2 parc.č. 198 TTP o výměře 108m2 vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem a parc.č. 1535 ost. plocha o výměře 884 m2 v k.ú. Dětřichovice
1.19. záměr na prodej pozemku parc.č. 464 ostatní plocha o výměře 780 m2, pozemku parc.č. 457/5 ostatní plocha o výměře 932 m2 a pozemku parc.č. 458 o výměře 173 m2, vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem
1.20. záměr na prodej části pozemku parc.č. 141/3 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 z celkové plochy 2 239 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku
1.21. záměr na prodej pozemků parc.č. 45/1 orná půda o výměře 422 m2, parc.č. 41/1 zahrada o výměře 452 m2 a parc.č. 49/1 orná půda o výměře 1 163 m2, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku
1.22. záměr na prodej pozemku parc.č. 473 orná půda o výměře 222 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku
1.23. postoupení nevyřešené pohledávky Služeb Světlá Hora o.p. s. „v likvidaci" za úpadcem Nemocnice Bruntál a.s., Nádražní 991/27, 792 01 Bruntál, za úplatu ve výši 10% hodnoty pohledávky i příslušenství, tj. 11. 282,- firmě Morava Leasing s.r.o., 8. května 46, 795 01 Rýmařov
1.24. změnu územního plánu obce Světlá Hora týkající se nemovitosti ve vlastnictví společnosti BSZ Holding a.s., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno, v části pozemkové parc. 469 k. ú. Suchá Rudná, Světlá Hora, z důvodu chybného zákresu využití území v územním plánu a opravy současných vztahů - posun zóny územního systému ekologické stability mimo pozemek parc. č. 469, k.ú. Suchá Rudná, Světlá Hora, s podmínkou úhrady nákladů společností BSZ Holding a.s., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno
1.25. prodej pozemku parc. č. 2079/3 o výměře 270 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku Zdenku Haplovi st., Světlá 320, 793 31 Světlá Hora, za cenu 20,- Kč/m2, s podmínkou vybudování sjezdu a přístupu k zahrádkářské kolonii
1.26 prodej bytu č. 10, Světlá 406, 793 31 Světlá Hora, Mgr. Haně Pavliňákové, Světlá 406, 793 31 Světlá Hora, za cenu 123. 249, - Kč
1.27. odkoupení pozemku parc.č. 226, díl b o výměře 44 m2, který bude scelen dle GP č. 419-85/2008 do parcely parc.č. 2079/4, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku, Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora od Zdeňka Hapla st., Světlá 320, 793 31 Světlá Hora, za cenu 20,- Kč/m2

Z 97/18/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2. 1. zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 6. 2009 „bez námitek"
2.2. kontrolu plnění usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 6. 2009
2.3. zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
2.4. schválení rozpočtového opatření č. 3/2009 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 209 Radou obce Světlá Hora dne 21. 5. 2009 usnesením č. R 169/30/2009 (1.4.)
2.5. zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 27. 5. 2009
2.6. zápis ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 28. 5. 2009
2.7. seznámení se s dopisem MUDr. Ossadníkové týkající se přístupové komunikace

Z 98/18/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

3.1. prodej pozemku parc.č. 69/2 travní porost o výměře 3 231 m2 v k.ú. Dětřichovice Petru Kovaříkovi, Lázeňská 12, 794 01 Krnov, do rozdělení pozemku GP na dvě samostatné stavební parcely, které poté budou nabídnuty k prodeji

3.2. prodej pozemku parc.č. 69/2 travní porost o výměře 3 231 m2 v k.ú. Dětřichovice, Liboru Kochanovi, Dětřichovice 27, 793 31 Světlá Hora, do rozdělení pozemku GP na dvě samostatné stavební parcely, které poté budou nabídnuty k prodeji
3.3. prodej části pozemků parc.č. 755 ostatní plocha - neplodná půda o celkové výměře 1 374 m2, parc.č. 747/1 ostatní plocha - neplodná půda o celkové výměře 3 169 m2 a parc. č. 1532 ostatní komunikace o celkové výměře 403 m2, vše v k.ú. Dětřichovice, do příštího zasedání zastupitelstva obce
3.4. prodej pozemku parc.č. 473 orná půda o výměře 222 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Ing. Milanu Theimerovi, Stará Rudná 203, 793 35 Rudná pod Pradědem

Z 99/18/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE

4.1. prodej pozemků parc.č. 642/1 travní porost o výměře 10 063 m2 a pozemku parc.č. 666/6 travní porost o výměře 16 204 m2 vše v k.ú. Dětřichovice, Liboru Kochanovi, Dětřichovice 18, 793 31 Světlá Hora
4.2. prodej pozemku parc.č. 709/2 travní porost o výměře 7 479 m2 v k.ú. Dětřichovice, Liboru Kochanovi, Dětřichovice 18, 793 31 Světlá Hora
4.3. prodej části pozemku parc.č. 1543/2 ostatní plocha o výměře 170 m2 z celkové výměry 4 031 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Václavu Komínkovi, Světlá 378, 793 31 Světlá Hora
4.4. prodej části pozemku parc.č. 1543/2 ostatní plocha o výměře 360 m2 z celkové výměry 4 031 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Blance Rončákové, Světlá 411, 793 31 Světlá Hora
4.5. prodej pozemku parc.č.151 trvalý travní porost o výměře 6 944 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem, Josefu Hrstkovi, Doubravník 39, 592 61 Brno - venkov

Z 100/18/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE ZMOCŇUJE

5.1. starostu Václava Vojtíška zastupováním obce Světlá Hora v MAS Hrubý Jeseník

Z 101/18/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE ODVOLÁVÁ

6.1. Leoše Rozsypala, Světlá 412, Světlá Hora, z funkce člena kontrolního výboru

Z 102/18/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE VOLÍ

7.1. Rostislava Harazina, Světlá 349, Světlá Hora, do funkce člena kontrolního výboru

Z 103/18/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE RUŠÍ

8.1. statut bytu č. 10, Světlá 406, 793 31 Světlá Hora jako „učitelského bytu"

 

Usnesení obsahuje 3 strany

 

...............................                                                               ....................................
Václav Vojtíšek                                                                  Mgr. Libuše Štýbnarová
starosta                                                                                 místostarosta