USNESENÍ

19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA
konaného dne 21. 9. 2009


Z 104/19/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky
1.2. návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina
1.3. ověřovatele zápisu Emila Kortiše a Jozefa Zajace
1.4. program 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 9. 2009
1.5. usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Světlá Hora, v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů schvaluje pořízení změny č. 6 Územního plánu obce Světlá Hora
1.6. usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Světlá Hora, v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuje pro zpracování změny č. 6 Územního plánu obce Světlá Hora starostu Václava Vojtíška, který bude spolupracovat v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (§ 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1) s pořizovatelem změny č. 6 Územního plánu obce Světlá Hora
1.7. usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Světlá Hora v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořízení Územního plánu Světlá Hora
1.8. usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Světlá Hora v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. určuje pro zpracování Územního plánu Světlá Hora starostu Václava Vojtíška, který bude spolupracovat v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (§ 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1) s pořizovatelem Územního plánu Světlá Hora
1.9. prodej pozemku parc.č. 694 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1 813 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem za cenu 20,- Kč/m2, Ing. Ladislavu Konopkovi a Bc. Ivaně Konopkové, Podlesí 4, 793 31 Světlá Hora
1.10. prodej části pozemku parc.č. 141/3 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 z celkové plochy 2 239 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku za cenu 20,-Kč/m2, Milanu Šmatlákovi, Světlá 360, 793 31 Světlá Hora
1.11. záměr na prodej pozemku parc.č. 229 trvalý travní porost o výměře 458 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku
1.12. záměr na prodej pozemku parc.č. 1358 zahrada o výměře 349 m2, pozemku parc.č. 1360/1 travní porost o výměře 27 m2 a pozemku parc.č. 1475/1 ostatní plocha o výměře 536 m2 vše v k.ú. Dětřichovice
1.13. prodejní ceny u pozemků ve vlastnictví obce Světlá Hora, s platností od 1. 1. 2010 takto:

  • prodejní cena u pozemků na výstavbu rodinných domů 40,-Kč/m2
  • prodejní cena u pozemků na výstavbu rekreačních domů minimálně 250,-Kč/m2, případně nejvyšší nabídce
  • jiné pozemky v intravilánu obce mimo pozemky určené k výstavbě 30,-Kč/m2

1.14. záměr na prodej části pozemku parc.č. 205/8 ostatní plocha - neplodná půda o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 70 m2 a části pozemku parc.č. 210/1 ostatní plocha-neplodná půda o výměře cca 150 m2 z celkové výměry 218 m2, vše v k.ú. Dětřichovice
1.15. záměr na prodej pozemku parc.č. 1356 trvalý travní porost o celkové výměře 399 m2 v k.ú.Dětřichovice
1.16. záměr na prodej části pozemku parc.č. 189/1 ostatní plocha-neplodná půda o výměře cca 623 m2 z celkové výměry 5 775 m2 a pozemku parc.č. 1816/8 ostatní plocha-ostatní komunikace o celkové výměře 331 m2, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku
1.17. záměr na prodej pozemku st. parc. č. 20/1 zastavěná plocha o výměře 1 356 m2 a pozemku st. parc.č. 20/2 zastavěná plocha o celkové výměře 426 m2 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku
1.18. rozpočtové opatření č. 4/2009 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2009
1.19. rozpočtové opatření č. 5/2009 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2009

Z 105/19/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 6. 2009 „bez námitek"
2.2. kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 6. 2009
2.3. zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví obce Světlá Hora, na základě příslušných ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.. občanský zákoník ve znění zákona č. 150/2009 Sb., ze 17, 18 Kč/m2/ 1 měsíc na 19,87 Kč/m2/1 měsíc podlahové plochy bytu, tj. zvýšení o 15, 65 % a to od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012
2.4. informaci o poskytnutí dotace ve výši 58. 259,- Kč na upgrade kontaktního místa Czech Pointu a poskytnutí dotace ve výši 108. 000,- na obnovu kaple sv. Josefa v Podlesí
2.5. zimní operační plán obce Světlá Hora 2009 - 2010
2.6. žádost Ing. Ladislava Konopky a Bc. Ivany Konopkové, Podlesí 4, o změnu Územního plánu pozemků st. parcela č. 70, zastavěná plocha - zbořeniště, o výměře 1 473 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem na výstavbu rekreačního objektu, poz. parc.č. 230/1 ostatní plocha -neplodná půda o výměře 992 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem na výstavbu RD a část z pozemku parc.č. 166/8 travní porost o výměře 39 799 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem k umístění zemědělského objektu
2.7. vyúčtování 18. ročníku Dostihového dne ve Světlé Hoře konaného dne 11. 7. 2009
2.8. dopis Vladimíra Šenka, Mírová 10, Opava - vyjádření ke stavbě zemědělské stavby Ing. J. Kaluži v Suché Rudné
2.9. seznámení se s unesením rady obce R 191/33/2009 (8.1.), týkající se neschválení pronájmu pozemku parc.č.177/2 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 575 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku Anně Daňkové, Světlá 362, 793 31 Světlá Hora
2.10. seznámení se s usnesením rady obce R 184/33/2009 (1.6.), týkající se schválení pronájmu pozemku parc.č. 189/1 ostatní plocha- neplodná půda o celkové výměře 5 152 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku Jaroslavu Dánymu, , Andělská Hora 192, PSČ 793 32, za cenu 3,- Kč/m2/ 1 rok
2. 11. ústní připomínky občanů ke stavu ČOV, potoka a studní v Suché Rudné

Z 106/19/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE

3.1. prodej pozemků parc.č. 457/5 ostatní plocha o výměře 932 m2 a parc.č. 464 ostatní plocha o výměře 780 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem Ing. Ladislavu Konopkovi a Bc. Ivaně Konopkové, Podlesí 4, 793 31 Světlá Hora


Z 107/18/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

4.1. prodej části pozemku parc.č. 1100/1 travní porost o výměře cca 200 m2 z celkové výměry 7 691 m2 v k.ú. Dětřichovice, Ludmile Ševčíkové, Dětřichovice 33, 793 31 Světlá Hora, pozemek dosud není převeden z PF ČR do vlastnictví obce Světlá Hora
4.2. prodej části pozemku parc.č. 137 travní porost o výměře 35 051 m2 v k.ú. Suchá Rudná paní Karle Mikšíkové, Na Tabulovém vrchu 3, 779 00 Olomouc, pozemek dosud není převeden z PF ČR do vlastnictví obce Světlá Hora
4.3. projednání vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č. 995/8 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 700 m2 z celkové výměry 9 149 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, do doby zpracování nového Územního plánu obce
4.4. prodej pozemků parc.č. 1188 ostatní plocha o výměře 144m2, parc.č 1119 ost. plocha o výměře 324 m2, parc.č. 1504 ost. plocha o výměře 432 m2 parc.č. 1116 lesní pozemek o výměře 918 m2 vše v k.ú. Malá Moravka, pozemků parc.č 462 ost. plocha o výměře 259 m2, parc.č 50 ost.plocha o výměře 317 m2, parc.č. 669 ost. plocha o výměře 1093 m2, parc.č 48 ost.plocha o výměře 1114 m2, parc.č. 38 ost. plocha o výměře 97 m2, parc.č. 39 ost. plocha o výměře 43 m2, parc.č. 43/2 ost. plocha o výměře 57 m2 parc.č. 198 TTP o výměře 108 m2 vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem a parc.č. 1535 ost. plocha o výměře 884 m2 v k.ú. Dětřichovice, za cenu dle znaleckého posudku, firmě Hydrospol spol. s r.o., Staré Město 58, 793 33 Staré Město, do příštího zasedání zastupitelstva obce
4.5. prodej pozemku parc.č. 464 ostatní plocha o výměře 780 m2, pozemku parc.č. 457/5 ostatní plocha o výměře 932 m2 a pozemku parc.č. 458 o výměře 173 m2 vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem, za cenu dle znaleckého posudku, firmě JANTAR s.r.o., Opletalova 29/8, 792 01 Bruntál, do příštího zasedání zastupitelstva obce
4.6. projednání vydání změny č. 5 Územního plánu obce Světlá Hora, do příštího zasedání zastupitelstva obce
4.7. projednání vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č. 755 ostatní plocha -neplodná půda o výměře cca 600 m2 z celkové výměry 1 374 m2, části pozemku parc.č. 747/1 ostatní plocha - neplodná půda o výměře cca 500 m2 z celkové výměry 3 169 m2, části pozemku parc.č. 1532 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 150 m2 z celkové výměry 403 m2, vše v k.ú. Dětřichovice
4.8. dořešení žádosti Ing. Jaroslava Lengsfelda, Suchá Rudná 76, Světlá Hora - žádost o změnu usnesení zastupitelstva ve věci provozu MŠ ve Světlé Hoře, do příštího zasedání zastupitelstva obce, žádost bude také do této doby projednána komisí sociální zdravotní, školství a kultury a radou obce

Z 108/19/2009ZASTUPITELSTVO OBCE ODVOLÁVÁ

5.1. členku finančního výboru Marcelu Hromádkovou, Světlá 379, Světlá Hora

Z 109/19/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE VOLÍ

6.1. členku finančního výboru Marii Hrtoňovou, Světlá 379, Světlá Hora

Z 110/19/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

7.1. starostovi vyzvat Sdružení přátel Dětřichovic k předložení záměru a stanovení termínu realizace obnovy na poz. parc.č. 755 ostatní plocha - neplodná půda o celkové výměře 1 374 m2, pozemku parc.č. 747/1 ostatní plocha - neplodná půda o celkové výměře 3 169 m2 a pozemku parc.č. 1532 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře celkové výměře 403 m2, vše v k.ú. Dětřichovice                                            T: 31. 3. 2010
7.2. starostovi prověřit před prodejem skutečný stav pozemků parc.č. 45/1 orná půda o výměře 422 m2, parc.č. 41/1 zahrada o výměře 452 m2 a parc.č. 49/1 orná půda o výměře 1 163 m2 , vše v k.ú. Světlá ve Slezsku
T: 25. 9. 2009
7.3. ukládá starostovi prověřit vznesené námitky občanů k prodeji pozemku parc.č. 98/2 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 303 m2 v k.ú. Suchá Rudná za smluvní cenu 500,-Kč/m2 Odborovému svazu pracovníků zemědělství a výživy- Asociace svobodných odborů České republiky, Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2, na základě usnesení zastupitelstva obce Z 96/18/2009 (1                 .15.)                               T: prosincové zasedání ZO

Usnesení obsahuje 4 strany.

 

.................................                                                              ... .................................
Václav Vojtíšek                                                                 Mgr. Libuše Štýbnarová
starosta                                                                                místostarosta