USNESENÍ

20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konaného dne 14. 12. 2009

 

Z  111/20/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2. návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1.3. ověřovatele zápisu Bc. Ester Gocalovou a Josefa Horáka

1.4. program 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 12. 2009

1.5. opravu usnesení zastupitelstva obce Z 104/19/2009 (1.9.): Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č. 694 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1 813 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem,  Ing. Ladislavu Konopkovi a Bc. Ivaně Konopkové, Podlesí 4, 793 31 Světlá Hora, za cenu dle znaleckého posudku

1.6. prodej pozemků parc.č.  1118 ostatní plocha o výměře 144 m2, parc.č 1119 ost. plocha o výměře 324 m2, parc.č. 1504 ost.plocha o výměře 432 m2 parc.č. 1116 lesní pozemek o výměře 918 m2 vše v k.ú. Malá Moravka, pozemků parc.č 462 ost. plocha o výměře 259 m2, parc.č 50 ost.plocha o výměře 317 m2, parc.č. 669 ost. plocha o výměře 1093 m2, parc.č 48 ost.plocha o výměře 1114 m2, parc.č. 38 ost. plocha o výměře 97 m2, parc.č. 39 ost. plocha o výměře 43 m2, parc.č. 43/2 ost. plocha o výměře 57 m2 parc.č. 198 TTP o výměře 108m2 vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem a  parc.č. 1535 ost. plocha o výměře 884 m2  v k.ú. Dětřichovice za cenu dle znaleckého posudku, Hydrospolu spol. s r.o., Staré Město 58, 793 33

1.7. prodej    pozemků parc.č. 464 ostatní plocha o výměře 780 m2 , parc.č. 457/5 ostatní plocha o výměře 932 m2 a  parc.č.458 o výměře 173 m2 vše  v k.ú. Podlesí pod Pradědem  za cenu dle znaleckého posudku firmě JANTAR s.r.o., Opletalova 29/8, 792 01 Bruntál

1.8. prodej   pozemku parc.č. 229 travní porost  o výměře 458 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, za cenu 20,-Kč/m2, Přemyslu Hájkovi, Světlá 344, 793 31 Světlá Hora

1.9. prodej pozemku parc. č. 1358 zahrada  o výměře 349 m2, pozemku parc.č. 1360/1 travní porost o výměře 27 m2 a pozemku parc.č. 1475/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 536 m2, vše v k.ú. Dětřichovice, za cenu 20,-Kč/m2, Petru Bradovi, Na Desátém 31/1686, 702 00 Ostrava-město

1.10. prodej  části pozemku parc. č. 205/8 ostatní plocha - neplodná půda  o celkové výměře 70 m2 a části pozemku parc.č. 210/1 ostatní plocha - neplodná půda o celkové výměře 218 m2, vše v k.ú. Dětřichovice, za cenu 20,-Kč/m2, Svatavě Byrtusové, Jugoslávská 18a, 700 30 Ostrava 3

1.11. prodej pozemku parc.č 1356 travní porost o celkové výměře 399 m2 v k.ú. Dětřichovice za cenu 20,-Kč/m2 manželům Pavlu a Žofii Jarošovým, Na Nábřeží 1, 792 01 Bruntál

1.12. prodej  části  pozemku parc. č. 189/1 ostatní plocha - neplodná půda  o celkové výměře cca 623 m2 z celkové výměry 5 775 m2 a  pozemku parc.č. 1816/8 ostatní plocha - ostatní komunikace o celkové výměře 331 m2, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku, za cenu 20,-Kč/m2, Boženě Novákové, Světlá 276, 793 31 Světlá Hora

1.13. záměr na prodej  pozemků parc. č. 61/3 travní porost  o výměře 1 368 m2, parc.č. 61/1 travní porost o výměře 1 464 m2, parc.č. 68/1 travní porost o výměře 1 407 m2, parc.č. 655 ostatní plocha o výměře 401 m2, parc.č. 62 travní porost o výměře 270 m2, vše v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách. a parc.č. 1415 travní porost o výměře 1637 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Prodej uvedených pozemků je součástí změny č. 6 Územního plánu obce Světlá Hora

1.14. záměr na  prodej  pozemku parc. č. 213/2 ostatní plocha - neplodná půda  o výměře 599 m2 v k.ú. Suchá Rudná

 1.15. záměr na prodej pozemku parc. č. 1476 ostatní plocha   o výměře 286 m2 v k.ú. Dětřichovice

1.16. záměr na  prodej  pozemku parc. č. 227/1 ostatní plocha - neplodná půda  o výměře 1 301 m2 v k.ú. Suchá Rudná

1.17. záměr na  prodej části  pozemku parc. č. 1816/1 ostatní plocha o výměře 600 m2 z celkové výměry 2 639 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.18. záměr  na prodej pozemku st. parc. č. 467 zbořeniště  o výměře 23 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.19. znění usnesení: Zastupitelstvo obce Světlá Hora, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení  § 43 odst. 4 a  § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením  § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona vydává změnu č. 5 územního plánu obce Světlá Hora

1.20. dohodu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2009 ve výši 37. 421,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 a TJ Světlá Hora, Světlá 422, 793 31 Světlá Hora

1.21. majetkové vyrovnání s manželi Vladimírem a Zdenkou Královými, A 3002 Hofstetten Friedhofstr. 14, formou vykoupení části pozemku parc.č . 1524/18 TTP  o výměře 1 071 m2 v  k.ú. Světlá  ve Slezsku, za cenu 20,- Kč/m2

1.22. rozpočet obce Světlá Hora na rok 2010

  • - vpříjmové části ve výši 14 783300,- Kč
  • - ve výdajové části ve výši 13109300,- Kč
  • - přebytek 1 674000,- Kč
  • - financování ve výši - 1674000,- Kč

 

 Z  112/20/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

 2.1. zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 9. 2009 „bez námitek"

2.2. kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 9. 2009

2.3. schválení rozpočtového opatření č. 6/2009 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2009 Radou obce Světlá Hora dne 12. 11. 2009 usnesením č. R 196/35/2009 (1.27.)

2.4. dopis manželů Vladimíra a Zdenky Králových, A 3202 Hofstetten Friedhofstr. 14 ze dne 25. 10. 2009

2.5. směrnici pro provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2009  a Příkaz starosty č. 1 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků ke 31. 12. 2009.

2.6. zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 12. 11. 2009

2.7. zápis ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 3. 12. 2009

2.8. informaci o výpovědi z nájmu nebytových prostor - restaurace a kuželny, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, podanou Jarmilou Kukučkovou, Hálkova 2, 792 01 Bruntál,  ke dni 31. 12. 2009, za podmínky finančního vyrovnání za rekonstrukci restaurace (zaplaceného nájmu do roku 2016) ve výši  130. 000,- Kč a odkoupení drobného inventáře a vestavěného nábytku

2.9. základní  informace k návrhu na vyhlášení Národního parku Jeseníky

 

Z  113/20/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE

 3.1. prodej pozemku parc. č. 41/1 zahrada o výměře 452 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku, manželům Bohuslavě Szukalské a Ladislavu Szukalskému, Světlá 371, 793 31 Světlá Hora z důvodu návrhu na odprodej paní Břuchanské. Jedná se o pozemek určený na výstavbu a ne k zahrádkářské činnosti

 Z  114/20/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE

 4.1. radu obce provedením rozpočtového opatření č. 7/2009 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2009

 Z  115/20/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE VYDÁVÁ

5.1. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

5.2. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místních poplatcích

 

 Usnesení obsahuje 3 strany.

 

 ..................................                                                       .................................

       Václav Vojtíšek                                                         Mgr. Libuše Štýbnarová

            starosta                                                                         místostarosta