USNESENÍ

21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konaného dne 8. 2. 2010

Z  116/21/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2. návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1.3. ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Konopku a Petra Patakiho

1.4. program 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 2. 2010

1.5. znění usnesení: Zastupitelstvo obce Světlá Hora, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), podle § 47 odst. 5 stavebního zákona schvaluje zadání změny č. 6 Územního plánu obce Světlá Hora

1.6. prodej  pozemků parc.č. 45/1 orná půda  o výměře 422 m2, parc.č. 41/1 zahrada o výměře 452 m2 a parc.č. 49/1 orná půda a výměře 1 163 m2 za cenu 30,-Kč/m2, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku, Libuši Břuchanské, Světlá 355, 793 31 Světlá Hora

Stanovena podmínka zahájení výstavby RD do dvou let od uzavření kupní smlouvy formou předkupního práva věcného k pozemkům parc.č. 45/1, parc.č. 41/1 a parc.č. 49/1.

1.7. prodej pozemků parc. č. 61/3 travní porost  o výměře 1 368 m2, parc.č. 61/1 travní porost o výměře 1 464 m2, parc.č. 68/1 travní porost o výměře 1 407 m2, parc.č. 655 ostatní plocha o výměře 401 m2, parc.č. 62 travní porost o výměře 270 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách a parc.č. 1415 travní porost o  výměře 1 637 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, za cenu parc.č. 61/3 za 40,-Kč/m2, ostatní pozemky za 30,-Kč/m2, Bronislavě Novákové, Okružní 6, 793 95 Město Albrechtice. Prodej uvedených pozemků je součástí změny č. 6 Územního plánu obce Světlá Hora

1.8. rozpočtové opatření č. 1/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010

1.9. Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR-PR  č. CZ.3.22/3.3.07/09.01377 - název mikroprojektu „Tvořivé ruce neznají hranice", prioritní osa 22.3 - Podpora spolupráce místních společenství, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Euroregionem Praděd, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem

1.10. dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku uzavřenou dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, ve výši 333 €, tj. 3% odsouhlasené finanční dotace projektu „Tvořivé ruce neznají hranice"

1.11. podání projektu zateplení budovy MŠ ve Světlé Hoře a v případě přidělení  dotace přijme rozpočtové opatření k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010 k dofinancování akce

 Z  117/21/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis ze 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 12. 2010 „bez námitek"

2.2. kontrolu plnění usnesení ze 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 12. 2009

2.3. vyhodnocení projednání návrhu zadání změny č. 6 Územního plánu obce Světlá Hora

2.4. informaci starosty o stavu pohledávek u poplatků za komunální odpad a poplatku ze psů a  pohledávek u prodejů bytů, domů a pozemků, vše ke 31. 12. 2009

Z  118/21/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

3.1. prodej pozemku st. parc. č. 20/1 zastavěná plocha o výměře 1 356 m2 a pozemku st. parc.č. 20/2 zastavěná plocha o celkové výměře 426 m2 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku manželům Romanu a Blance Zachovým, Světlá 430, 793 31 Světlá Hora

 

Usnesení obsahuje 2 strany

 

 ..................................                                              ......................................

      Václav Vojtíšek                                                         Mgr. Libuše Štýbnarová

            starosta                                                                      místostarosta