USNESENÍ

22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konaného dne 24. 5. 2010

 

Z  119/22/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2. návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1.3. ověřovatele zápisu Emila Kortiše a Josefa Horáka

1.4. program 22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 5. 2010

1.5. prodej  pozemku parc. č. 213/2 ostatní plocha - neplodná půda  o výměře 599 m2 v k.ú. Suchá Rudná za cenu 30,-Kč/m2, Ing. Evě Mazouchové, Jungmannova 25, 792 01 Bruntál

1.6. prodej  pozemku parc. č. 1476 ostatní plocha o výměře 286 m2 v k.ú. Dětřichovice za cenu 30,-Kč/m2, Miloslavu Valchařovi, Jugoslávská 18 c, 700 30 Ostrava - Zábřeh

1.7. prodej pozemku parc. č. 227/1 ostatní plocha - neplodná půda  o výměře 1 301 m2 v k.ú. Suchá Rudná za cenu 30,-Kč/m2, Karlu Šotkovi, Příčná 8, 746 01 Opava

1.8. prodej části  pozemku parc. č. 1816/1 ostatní plocha o výměře cca 600 m2 z celkové výměry 2 639 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku za cenu 30,-Kč/m2, Petru Václavíkovi a Věře Horváthové, Světlá 344, 793 31 Světlá Hora, na základě dělení parcely GP, který bude zpracován na náklady žadatelů

1.9. prodej   pozemku st. parc. č. 467 zbořeniště  o výměře 23 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku za cenu 30,-Kč/m2, Martinu Vavákovi, Světlá 378, 793 31 Světlá Hora

1.10. záměr  na prodej    pozemku parc. č. 470/1 ostatní plocha o výměře 505 m2 v k.ú. Suchá Rudná

1.11. záměr  na prodej  pozemku parc. č. 115/1 ostatní plocha o výměře 1 239 m2   v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

1.12. záměr na prodej    pozemku parc. č. 224/1 travní porost o výměře 829 m2 v k.ú. Suchá Rudná

1.13. směnu pozemků parc.č. 1543/7 travní porost o výměře 2 187 m2 a parc.č. 1524/16 travní porost o výměře 1 064 m2 vše v k. ú. Světlá ve Slezsku ve vlastnictví PF ČR za poz. parc. č. 1350 trvalý travní porost o výměře 4 782 m2 v k.ú. Dětřichovice ve  vlastnictví obce Světlá Hora

1.14. rozparcelování pozemku parc.č. 1564/5 o výměře 13 051 m2 a pozemku parc.č. 1565 o výměře cca 3 000 m2, vše v k. ú. Světlá ve Slezsku, na samostatné parcely, včetně příjezdové cesty na výstavbu RD a zanesení do nově tvořícího se územního plánu obce

1.15. záměr na prodej pozemku parc.č. 1788/1  o výměře 11 242 m2 a poz. parc.č. 1460 o výměře 4 265 m2, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.16. prodej pozemků parc.č. 464 ostatní plocha o výměře 780 m2 , parc.č. 457/5 ostatní plocha o výměře 932 m2 a  parc.č.458 o výměře 173 m2 vše  v k.ú. Podlesí pod Pradědem, firmě Srubovka s.r.o., Malá Morávka 24, 793 36 Malá Morávka, za cenu dle znaleckého posudku

1.17. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010 ve výši 80. 000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a Help - o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál

1.18. inventarizaci majetku a závazků obce Světlá Hora za rok 2009

1.19. vyřazení drobného dlouhodobého majetku obce Světlá Hora,  dle přiloženého seznamu

1.20. bezúplatný převod majetku obce Světlá Hora na SDH Světlá Hora, dle přiloženého seznamu

1.21. závěrečný účet obce Světlá Hora za rok 2009

1.22. souhlas s celoročním hospodařením obce Světlá Hora za rok 2009 bez výhrad

1.23. rozpočet sociálního fondu na rok 2010 obce Světlá Hora na rok 2010

 

Z  120/22/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis ze 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 2. 2010 „bez námitek"

2.2. kontrolu plnění usnesení ze 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 2. 2010

2.3. zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce

2.4. dohodu o poskytnutí dotace ve výši 992. 502,- Kč z Programu rozvoje venkova ČR, uzavřenou mezi Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, k realizaci místní rozvojové strategie, reg. č. žádosti 09/008/41200/131/000981 - Místní komunikace Podlesí

2.5. smlouvu o bezúplatném převodu vozidla Škoda Felicia kombi LXI, v hodnotě dle znaleckého posudku 35. 000,- Kč, uzavřenou mezi Krajským soudem v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava 1 a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

2.6. smlouvu o bezúplatném převodu přetlakového ventilátoru PAPIN 600 (inv. číslo 3089, rok pořízení 1998, pořizovací cena 79. 900,- Kč) pro potřeby JSDH Světlá Hora, uzavřenou mezi Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

2.7. zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 21. 4. 2010

2.8. zápisy ze zasedání kontrolního výboru konaných dne 9. 3. 2010 a 15. 4. 2010

2.9. zápis ze zasedání Osadního výboru Dětřichovice konaného dne 6. 4. 2010

2.10. informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. května 2010

 

Z  121/22/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

 3.1. vyhlášení záměru  na prodej části pozemku parc. č. 995/8 ostatní plocha o výměře 1 008 m2 z celkové výměry 9 149 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku, do doby zpracování nového Územního plánu obce

3.2. projednání žádosti o odkoupení  budovy (bývalá konírna) na pozemku parc. č. 39/1 zastavěná plocha o výměře 4 506 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku z důvodu, že výše uvedený objekt je součástí sběrného dvora a z důvodu vyřešení provozu sběrného dvora v závislosti na nově tvořený ÚP

3.3. vyhlášení záměru na prodej  části  pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 215 m2 z celkové výměry 5 356 m2 v k.ú. Suchá Rudná

3.4. vyhlášení záměru na prodej  části  pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 5 356 m2 v k.ú. Suchá Rudná

3.5. vyhlášení záměru na prodej  části  pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 150 m2  z celkové výměry 5 356 m2 v k.ú. Suchá Rudná

3.6. vyhlášení záměru na prodej  části  pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 80 m2  z celkové výměry 5 356 m2 v k.ú. Suchá Rudná

 

Z  122/22/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKUJE

 4.1. usnesení č. Z 111/20/2009 ze dne 14. 12. 2009 (1.7.) o prodeji pozemků v k.ú. Podlesí pod Pradědem firmě Jantar s.r.o. Bruntál, z důvodu rozdělení firmy Jantar s.r.o. na dvě společnosti - Jantar s. r.o. a Srubovka s.r.o.

Z  123/22/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE ODVOLÁVÁ

 5.1. člena Osadního výboru Dětřichovice Jaroslava Zemančíka, Dětřichovice 37, Světlá Hora

Z  124/22/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE VOLÍ

 6.1. člena Osadního výboru Dětřichovice Jana Pyše, Dětřichovice 41, Světlá Hora

 

 Usnesení obsahuje 3 strany

 

 .................................                                                  ...............................

     Václav Vojtíšek                                                    Mgr. Libuše Štýbnarová

       starosta                                                                         místostarosta