USNESENÍ

23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konaného dne 6. 9. 2010

 

Z  125/23/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2. návrhovou komisi ve složení Mgr. Leoš Sekanina a Mgr. Ivana Ostrčilíková

1.3. ověřovatele zápisu 23. zasedání zastupitelstva obce Rostislava Harazina a Jozefa Zajace

1.4. program 23. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 9. 2010

1.5. vyhlášení výběrového řízení na dodavatele elektřiny a plynu pro obec Světlou Horu

1.6. prodej pozemku parc. č. 470/1 ostatní plocha o výměře 505 m2 v k.ú. Suchá Rudná, PRVNÍ SKI - SPORT, a.s., Jesenická 3, 792 01 Bruntál, za cenu 30,- Kč/m2

1.7. prodej pozemku parc. č. 115/1 ostatní plocha o výměře 1 239 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách, Jarmile Jazudekové, Uhlířská 13, 792 01 Bruntál, za cenu 30,- Kč /m2

1.8. prodej pozemku parc. č. 224/1 travní porost o výměře 829 m2 v k.ú. Suchá Rudná, Ing. Evě Mazouchové, Jungmannova 25, 792 01 Bruntál, za cenu 30,- Kč /m2

1.9. záměr na prodej pozemku parc.č. 1564/5 travní porost  o výměře 13 051 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, po schváleném rozparcelování

1.10. záměr na prodej   pozemku parc.č. 102/9 zahrada  o výměře 194 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem

1.11. záměr na prodej části pozemku parc.č. 154/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 33 m2 z celkové výměry 171 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.12. záměr na prodej pozemku parc.č. 590/5 v k.ú. Suchá Rudná:

- část parc.č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 80 m2 z celkové výměry 5 149 m2

- část parc.č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 50 m2 z celkové výměry 5 149 m2

- část parc.č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 215 m2 z celkové výměry 5 149 m2

- část parc.č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 680 m2 z celkové výměry 5 149 m2

- část parc.č.590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 350 m2 z celkové výměry 5 149 m2

- část parc.č.590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 200 m2 z celkové výměry 5 149 m2

- část parc.č.590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 172 m2 z celkové výměry 5 149 m2

1.13. záměr na prodej pozemku parc.č. 1279/7 ostatní plocha o výměře 130  m2 v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku

1.14. záměr na prodej části pozemku parc.č. 761 o výměře cca asi 1000 m2 v k.ú. Dětřichovice

1.15. rozpočtové opatření č. 3/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010

1.16. rozpočtové opatření č. 4/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010

Z  126/23/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis ze 22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 5. 2010 „bez námitek"

2.2. zprávu o činnosti Rady obce Světlá Hora od posledního zasedání zastupitelstva obce

2.3. kontrolu plnění usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 5. 2010

2.4. schválení rozpočtového opatření č. 2/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010 Radou obce Světlá Hora dne 19. 5. 2010, usnesením č. R 232/43/2010 (1.8.)

2.5. vyúčtování 19. ročníku Dostihového dne ve Světlé Hoře, konaného dne 10. 7. 2010

2.6. informace k volbám do obecních zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 15. a 16. října 2010, v případě konání druhého kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 22. a 23. října 2010

Z  127/23/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

3.1. projednání žádosti Emílie Koláčkové, kpt. Nálepky, 897, 735 14 Orlová - Poruba,  o odkoupení části pozemku cca 200 m2  až do převodu  parc.č. 1100/1 travní porost o výměře 7 691 m2 v k.ú. Dětřichovice z PF ČR na obec Světlá Hora

3.2. prodej pozemku parc.č. 1788/1  o výměře 11 242 m2 a poz. parc.č. 1460 o výměře 4 265 m2, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku, do příštího zasedání zastupitelstva obce

Z 128/23/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE ROZHODLO

4.1. o přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů  jednotek sborů dobrovolných hasičů v roce 2010 od Moravskoslezského kraje v celkové výši 33. 800,- Kč, za podmínky, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí této dotace.

Z 129/23/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE

5.1. starostu vyhlášením výběrového řízení na dodavatele elektřiny a plynu pro obec Světlou Horu

 

Usnesení obsahuje 2 strany

 

   .....................................                                                       .....................................

        Václav Vojtíšek                                                              Mgr. Libuše Štýbnarová

             starosta                                                                               místostarosta