USNESENÍ

24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konaného dne 29. 9. 2010

 

Z  130/24/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2. návrhovou komisi ve složení Mgr. Leoš Sekanina a Mgr. Ivana Ostrčilíková

1.3. ověřovatele zápisu ze 23. zasedání zastupitelstva obce Bc. Ester Gocalovou a MVDr. Čestmíra Olehlu

1.4.program 24. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 9. 2010

1.5. prodej části pozemku parc.č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 215 m2 z celkové výměry 5 149 m2 v k.ú. Suchá Rudná, Josefu Hajdíkovi, Andělská Hora 517, 793 32 Andělská Hora, za cenu 30,- Kč/m2

1.6. prodej části pozemku parc.č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 680 m2 z celkové výměry 5 149 m2 v k.ú. Suchá Rudná, Vladimíru Šenkovi, Mírová 10, 746 01 Opava, za cenu 30,- Kč/m2

1.7. prodej části (po rozměření GP) pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace z celkové výměry 5 149 m2 v k.ú. Suchá Rudná, Radku a Sidonii Hlaváčkovým, Suchá Rudná 54, 793 31 Světlá Hora, za cenu 30,- Kč/m2

1.8. prodej části pozemku parc. č.590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 200 m2 z celkové výměry 5 149 m2 v k.ú. Suchá Rudná, Zdeňku Sitařovi, Neužilova 2, 625 00 Brno, za cenu 30,- Kč/m2

1.9. prodej části (po rozměření GP) pozemku parc. č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace z celkové výměry 5 149 m2 v k.ú. Suchá Rudná, Josefu Michálkovi, Suchá Rudná 52, 793 31 Světlá Hora, za cenu 30,- Kč/m2

1.10. prodej pozemku parc. č. 813 vodní plocha (rybník) o výměře 1 195 m2 v k. ú. Dětřichovice za cenu 69. 700,- Kč (dle znaleckého posudku č. 738-32/2010 ze dne 18. 4. 2010), poz. parc.č. 809/1 zahrada o výměře 553 m2 v k.ú. Dětřichovice,  za cenu 30,- Kč/m2, poz. parc. č. 814/1 trvalý travní porost o výměře 5 671 m2 v k.ú. Dětřichovice  za 30,- Kč/m2 a poz. parc.č. 809/5 zahrada o výměře 46 m2 v k.ú. Dětřichovice za cenu 30,- Kč/m2 Jiřímu Šatánkovi, Dětřichovice 6, 793 31 Světlá Hora (celková cena všech uvedených parcel činí 257. 800,- Kč)

1.11. prodej části pozemku parc.č. 761 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1 000 m2 z celkové výměry 5 105 m2 v k.ú. Dětřichovice, MUDr. Radanu a MUDr. Petře Míčkovým, Dětřichovice 16, 793 31 Světlá Hora, za cenu 30,- Kč/m2

Z  131/24/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

 2.1. zápis ze 23. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 9. 2010 „bez námitek"

2.2. kontrolu plnění usnesení ze 23. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 9. 2010

Usnesení obsahuje 1 stranu

 

 ...........................                                                         ..............................

  Václav Vojtíšek                                                     Mgr. Libuše Štýbnarová

       starosta                                                                        místostarosta