Usnesení

2. zasedání Zastupitelstva obce Světlá Hora

dne 13. 11. 2006

 

Z 4/2/2006 zastupitelstvo obce schvaluje

 

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2. návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Bc. Ester Gocalová

1.3. ověřovatele zápisu Zdeňka Hudce a Petra Patakiho

1.4. program 2. zasedání zastupitelstva obce

1.5. prodej pozemku parc. č. 144/2, TTP  o výměře 1173m2 v k.ú.  Světlá ve Slezsku, za cenu 20,- Kč/m2, Panu Josefu Hulínovi , Světlá č. 405   , 793 31 Světlá Hora, na výstavbu RD dle schválené  ÚPD a stanovených podmínek - započetí stavby do dvou let od sepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě a sepsání kupní smlouvy po předložení kolaudačního rozhodnutí

1.6. prodej pozemku parc. č. 1980  ost. plocha o výměře 205m2, v k. ú. Světlá ve Slezsku,  za cenu 10,- Kč/m2 paní  Ludmile Pavelkové, Světlá č. 246, 793  31 Světlá  Hora

1.7. zřízení  věcného břemene na části poz. parc. č. 144/1  o výměře cca 30m2( cca 30m délky a 1m šířky) ve vlastnictví obce Světlá Hora,  v k.ú. Podlesí pod Pradědem Ing. Radimu Žertovi, Na Svahu 1, 79201 Bruntál - dle nákresu pro uložení napouštěcího potrubí k napájení budované vodní nádrže na pozemku parc.144/6 ve vlastnictví  žadatele,  za podmínky řádného udržování využívané části obecního pozemku a na náklady žadatele

1.8. návrh řešení místní úpravy provozu na místní komunikaci parc. č. 590/9 (parkoviště u Paramonu) předložený MěÚ Bruntál ,odbor dopravy a silničního hosp., Nádražní 20, 792 01 Bruntál

1.9. prodloužení termínu započetí stavby manželům  Renátě a  Milanu Daňkovým, Čelakovského  1138/10, 792  01 Bruntál na pozemcích  parc. 109/1, 109/3,115/5 a 115/6 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách určených k výstavbě RD, z důvodu změny projektové dokumentace ke stavbě, na dobu 1 roku od schválení Zastupitelstvem obce Světlá Hora

1.10. vyhlášení  záměrů na prodej pozemků:

V k. ú. Světlá ve Slezsku

- poz. st. parc. č. 495 zastavěná plocha,zbor o výměře 23m2

- poz. parc. č. 144/2 trvalý travní porost o výměře 1137 m2

V k. ú. Stará Voda v Jeseníku

- poz. parc.č.   645/13 ostatní plocha o výměře 1572 m2

- poz. parc.č. 116/4 ost. plocha o výměře 119m2,

- poz. parc.č. 116/7 ostatní plocha o výměře 81 m2

- poz. parc.č. 116/1 ost. plocha o výměře144m2  ( výměra částí dle GP)

- poz. parc.č. 116/5 ost. plocha o výměře 470m2 ( výměra částí dle GP)

V k. ú. Suchá Rudná

- poz. parc. č. 610 ostatní plocha  o výměře 3.327m2( z něj část dle GP)

- poz. parc. č. 148/2 lesní pozemek o výměře 9.858m2( z něj část dle GP)

- poz. parc. č. 590/16 ostatní plocha o výměře 82m2 ( z něj část dle GP)

V k.ú. Podlesí pod Pradědem

- poz. parc. č. 144/1 trvalý travní porost o výměře  1043 m2

V k. ú. Dětřichovice

- poz. parc.č. 1533    ostatní plocha o výměře cca 10m2

1.13. výjimku u přijatého usnesení č. Z 70/16/2006  bod 1.27. ze dne 25. 10. 2004 a schvaluje prodej pozemku parc. č. 574/5 v k. ú. Světlá ve Slezsku, před doložením kolaudačního rozhodnutí Bohuslavu a Petře Szukalským, Světlá č.p. 410, Světlá Hora

1.14. pověření Rady obce provedením rozpočtového opatření k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2006

1.15. přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2006 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Světlá Hora v celkové výši 16. 700,- Kč

1.16. směrnici pro provedení inventarizace za rok 2006, včetně přílohy č. 1

1.17. zimní operační plán obce Světlá Hora 2006 - 2007

1.18. rozpočtové opatření č. 4/2006 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2006

1.19. pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření obce Světlá Hora od 1. 1. 2007 do doby schválení rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2007

1.20. v čl.6. odst. 9 jednacího řádu zastupitelstva obce délku diskusního vystoupení při zasedání zastupitelstva obce na 4 minuty u zastupitelů obce a na 3 minuty u ostatních účastníků  zasedání

1.21. Jednací řád Zastupitelstva obce Světlá Hora

1.22. návrh řešení místní úpravy provozu na silnici III/4526, III/4523 - změna přednosti v jízdě, předložený MěÚ Bruntál,odbor dopravy a silničního hosp., Nádražní 20, 792 01 Bruntál (viz materiál - MěÚ Bruntál)

 

 

Z 5/2/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 9. 2006 a kontrolu plnění usnesení z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2006

Z 6/2/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE

3.1. prodej  pozemků parc. č.115/1 ost. plocha - neplodná o výměře 1.239 m2, v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách, parc. č. 116/6 ost. pl. -nepl. o výměře  404m2, v k.ú. Stará Voda

v Jeseníkách a parc. č.119/1 TTP o výměře 886m2, v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Kateřině a Mgr. Michalu Podivinskému, Smetanova185/4, 779 00 Olomouc, na výstavbu malého ubytovacího zařízení

3.2. přidělení finančních prostředků z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2006 pro Tělovýchovnou jednotu Světlá Hora, oddíl kuželek, ve výši 10. 000,- Kč na činnost, z důvodu nedostatku financí a nepodání žádosti podle schválených pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu

3.3. přidělení finančních prostředků z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2006 pro Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora na pořádání akce"Mikuláš", z důvodu nedostatku financí a nepodání žádosti podle schválených pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce

 

Z 7/2/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

4.1. prodej části pozemku  parc. č. 1533  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 10m2 v k. ú. Dětřichovice, panu Vladimíru Šatánkovi,  Školní č. 339 , 270 33 Jesenice dle zpracovaného GP na stávající stav oplocení, z důvodu vyhlášení záměru prodeje

4.2. prodej části pozemku parc. č. 1092   o výměře cca 1000m2  v k. ú. Dětřichovice paní Monice  Jarošové, Písecká č. 11, 747 01 Opava na výstavbu  RD dle schválené ÚPD. Pozemek je doposud ve vlastnictví PF ČR-státu

4.3. prodej části pozemku parc. č. 590/5 v k. ú. Suchá Rudná manželům Milanu a Miroslavě Sýkorovým, Čejkovice č. 503 , 695  15 Čejkovice

4.4. dodatečné povolení drobné stavby  na pozemku parc. č. 12 v k. ú. Suchá Rudná, panu Vladimíru Šenkovi, Mírová č. 10, 747 01 Opava na základě usnesení zastupitelstva obce  Světlá Hora ze dne 25. 9. 2006  č. usn. Z - 172/31/2006 bod.1.32.

4.5. prodej části pozemku  parc. č. 137  trvalý travní porost  o výměře cca 1000 m2 v k. ú. Suchá Rudná, manželům Zuzaně a Přemyslu Hájkovým, Světlá č. 344, 793 31  Světlá Hora, k výstavbě RD dle ustanovení ÚPD. Pozemek je doposud ve vlastnictví PF ČR-státu

4.6. prodej části poz. parc. č. 189/1, v k.ú. Světlá ve Slezsku, paní Boženě Novákové, Světlá č. 276, 793 31  Světlá Hora. Pozemek je doposud ve vlastnictví PF ČR-státu

4.7. prodej části pozemku parc. č. 590/5 v k. ú. Suchá Rudná, panu  Vladimíru Šenkovi, Mírová č. 10, 747 01 Opava,  na základě usnesení Zastupitelstva obce  Světlá Hora ze dne 25.9.  2006  č. usn. Z- 172/31/2006 bod.1.32.

4.8. prodej části pozemku parc. č. 590/5 v k.ú. Suchá Rudná, panu Bedřichu Nyklovi, Světlá 244, 793 31 Světlá Hora za cenu 10 Kč/ 1m2.

4.9. předložení  návrhu smlouvy na poskytování prací a služeb - údržbu a provoz chodníku Světlá Hora - Andělská Hora za úplatu 1000,- Kč měsíčně  od obce Andělská Hora, obci Andělská Hora

 

Z 8/2/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKUJE

5.1. usnesení č. Z 172/31/2006 bod 1.12. ze dne 25. 9. 2006 o jednorázovém doplacení kupní ceny za nemovitost Světlá Hora, Stará Voda č.p. 106 ve výši 3. 914,- Kč manželům Aloisu a Anně Giblovým, Světlá Hora, Stará Voda č.p. 106 a zrušení čl. XI. kupní smlouvy č. 111-V3,V11-638/97

 

Z 9/2/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE RUŠÍ

6.1. Osadní výbor Suchá Rudná - Stará Voda

 

Z 10/2/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE ODVOLÁVÁ

7.1. předsedu kontrolního výboru Václava Vojtíška

7.2. odvolává členy kontrolního výboru Mgr. Libuši Štýbnarovou, Petru Kučerovou a Janu Andrýsovou

7.3. předsedu finančního výboru MVDr. Čestmíra Olehlu

7.4. členy finančního výboru Ing. Hanu Heryánovou, Miroslava Kocfeldu, Zuzanu Hájkovou

7.5. předsedu Osadního výboru Suchá Rudná - Stará Voda Roberta Hlaváčka

7.6. členy Osadního výboru Suchá Rudná - Stará Voda Irenu Parimuchovou, Jiřího Komárka, Petra Coufala, Bohuslava Motyčku

7.7. předsedu Osadního výboru Podlesí Michaelu Markovou

7.8. členy Osadního výboru Podlesí Alenu Strakošovou, Danu Ciprovou

7.9. předsedu Osadního výboru Dětřichovice PhDr. Jana Pyše Csc.

7.10. členy Osadního výboru Dětřichovice Antonii Juruškovou, Jiřího Šatánka

Z 11/2/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE ZŘIZUJE

8.1. Osadní výbor Suchá Rudná

8.2. Osadní výbor Stará Voda

 

Z 12/2/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

9.1. členům zastupitelstva obce předložit návrhy pravidel při prodejích obecních pozemků

T: 30. 11. 2006

9.2. starostovi svolat místní šetření k parcele 590/5 v k. ú. Suchá Rudná, za účasti všech zainteresovaných, pracovníků obce a zástupců z řad zastupitelů

T: 24. 11. 2006

9.3. členům zastupitelstva obce podat návrhy na předsedy a členy jednotlivých výborů zastupitelstva obce                                                                                         T: 30. 11. 2006

 

 

Usnesení obsahuje 4 strany

 

 

 

....................................                                              .....................................

Václav Vojtíšek                                                   Mgr.Libuše Štýbnarová

starosta                                                                   místostarosta