USNESENÍ

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konaného dne 13. 12. 2010

 

Z  6/2/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2. návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1.3. ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Lengsfelda a Ing. Ladislava Konopku

1.4. program 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 12. 2010

1.5. záměr na prodej pozemku parc.č. 295/3 zahrada  o výměře 205 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku

1.6. záměr na prodej pozemku parc.č. 607/1 ostatní plocha - jiná plocha  o výměře 674 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

1.7. záměr na prodej pozemku parc.č. 647/4 ostatní plocha - neplodná půda  o výměře 57 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

1.8. záměr na prodej pozemku parc. č. 19/2 trvalý travní porost o výměře 514 m2, části pozemku parc. č. 27 trvalý travní porost o výměře 150 m2 z celkové výměry 440 m2 a stav. pozemku parc.č. 66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem

1.9. prodej pozemku parc.č. 1788/1  o výměře 11 242 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, Bronislavě Novákové, Okružní 6, 793 95 Město Albrechtice, za cenu dle znaleckého posudku

1.10 záměr na  prodej pozemku parc.č. 115/3 zahrada o výměře 403 m2, v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

1.11. prodej pozemku st. parc. č. 20/1 zastavěná plocha o výměře 1 356 m2 a pozemku parc. č. 2090 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 203 m2 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku, manželům Romanu a Blance Záchovým, Světlá 430, 793 31 Světlá Hora, za cenu 30,-Kč/m2, k výstavbě RD

1.12. úplatný převod pozemku stav. parc.č. 301/1 zastavěná plocha nádvoří o výměře 6 722 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, který je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR se sídlem Husitská 1024/11a, Praha 3 do vlastnictví obce Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, za cenu maximálně 10,- Kč/m2

1.13. přistoupení obce Světlá Hora k tvorbě Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) v oblasti cestovního ruchu (Karlova Studánka, Malá Morávka, Ludvíkov pod Pradědem, Andělská Hora ve Slezsku, Dolní Moravice a části obce Světlá Hora - místní části Suchá Rudná, Stará Voda v Jeseníkách a Podlesí pod Pradědem), IPRÚ je zpracováván pro potřeby následného čerpání dotačních prostředků z ROP Moravskoslezsko

1.14. usnesení: Zastupitelstvo obce Světlá Hora, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona vydává změnu č. 6 územního plánu obce Světlá Hora

1.15. rozpočtové opatření č. 5/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010

1.16. rozpočtové opatření č. 6/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010

1.17. rozpočtové opatření č. 7/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010

1.18. pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření obce Světlá Hora od 1. 1. 2011, do doby schválení rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2011

1.19. finanční příspěvek z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010 ve výši 136. 000,- pro TJ Světlá Hora, Světlá 422, Světlá Hora, na úhradu nákladů spojených s nájmem nebytových prostor

Z  7/2/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 11. 2010 „s připomínkou" - úprava údajů v usnesení z tohoto zasedání, a to u bodu Z 5/1/2010 (5.3., 5.4., 5.5.) - doplnění údaje, že odměna za výkon funkce bude poskytována „měsíčně"

2.2. kontrolu plnění usnesení z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 11. 2010

2.3. investiční záměry obce Světlá Hora na období 2010 - 2014

Z  8/2/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE

3.1. žádost Ing. Miloslava Havlici, Vaníčkova 41, 746 01 Opava, na prodej pozemku  parc.č. 19/4 travní porost o výměře 74 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem, z důvodu, že na hranici pozemku se nachází studna, která zásobuje pitnou vodou nemovitosti pí Hradecké a p.  Havlici

3.2. žádost Ing. Miloslava Havlici, Vaníčkova 41, 746 01 Opava, na prodej části pozemku parc.č. 24/2 o výměře cca 300 m2 z celkové výměry 10 963 m2 a poz. parc.č. 268/2 o výměře cca 300 m2 z celkové výměry 6 468 m2, vše v k.ú. Podlesí pod Pradědem, z důvodu, že prodej naruší celistvost uvedených pozemků a částečně znemožní přístup na pozemky, na hranici pozemku parc.č. 24/2 se nachází studna s pitnou vodou pro nemovitosti pí. Hradecké a p. Havlici

3.3. záměr na prodej  části  pozemku 1376 travní porost  o výměře cca 300 m2 z celkové výměry 1 180 m2 v k.ú. Dětřichovice

3.4. žádost Simony Rösslerové, Podlesí 26, 793 31 Světlá Hora, o koupi pozemku parc.č. 19/2 trvalý travní porost o výměře 514 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem, z důvodu, že pozemek se nachází přímo za nemovitostí p. Havlici, který také o odkoupení požádal a parc.č. 19/4 trvalý travní porost o výměře 74 m2 z důvodu, že na hranici tohoto pozemku se nachází studna, která zásobuje pitnou vodou nemovitosti pí Hradecké a p. Havlici

3.5. prodej části pozemku parc.č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 80 m2 z celkové výměry 5 149 m2, MUDr. Haně Fojtů - Bártové, Erenburgerova 327, 779 00 Olomouc

3.6. prodej části pozemku parc.č. 590/5 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 50 m2 z celkové výměry 5 149 m2, Dagmar Helisové, Suchá Rudná 58, 793 31 Světlá Hora

Z  9/2/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE

4.1. starostu obce Václava Vojtíška k zastupování obce při tvorbě a řízení IPRÚ a k následnému schválení nadefinovaného IPRÚ

4.2. starostu obce Václava Vojtíška k podpisu memoranda o přijetí IPRÚ mezi Regionální radou NUTS II Moravskoslezsko a obcí Světlá Hora

4.3. starostu obce Václava Vojtíška jednáním o zařazení části obce Světlá do IPRÚ

4.4. radu obce provedením rozpočtového opatření č. 8/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010

4.5. radu obce prováděním rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu obce Světlá Hora v příslušném kalendářním roce do výše 250. 000,- Kč

 

Z  10/2/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE VYDÁVÁ

 5.1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

5.2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí pole jiné právního předpisu

5.3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze psů

5.4. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

5.5. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

5.6. Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

5.7. Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku ze vstupného

5.8. Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se měnila obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 14. 1. 2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad

5.9. Jednací řád Zastupitelstva obce Světlá Hora pro volební období 2010 - 2014

 

 Z  11/2/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE ZŘIZUJE

6.1. pro volební období 2010 - 2014 Osadní výbor Suchá Rudná, výbor bude tříčlenný

6.2. pro volební období 2010 - 2014 Osadní výbor Stará Voda, výbor bude tříčlenný

6.3. pro volební období 2010 - 2014 Osadní výbor Podlesí, výbor bude tříčlenný

6.4. pro volební období 2010 - 2014 Osadní výbor Dětřichovice, výbor bude tříčlenný

Z  12/2/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE VOLÍ

 7.1. člena finančního výboru Alenu Strakošovou, Podlesí 14, Světlá Hora

7.2. člena finančního výboru Petra Coufala, Stará Voda 88, Světlá Hora

7.3. člena finančního výboru Jozefa Zajace, Světlá 349, Světlá Hora

7.4. člena kontrolního výboru MUDr. Radana Míčka, Dětřichovice 16, Světlá Hora

7.5. člena kontrolního výboru Františka Lukovského ml., Světlá 389, Světlá Hora

7.6. člena kontrolního výboru Ing Miroslava Kocfeldu st. , Světlá 385, Světlá Hora

7.7. člena kontrolního výboru Pavlínu Gondekovou, Světlá 399, Světlá Hora

 

Usnesení obsahuje 3 strany.

 .........................................                                                        .........................................

         Václav Vojtíšek                                                                 Mgr. Libuše Štýbnarová

              starosta                                                                               místostarosta