Usnesení

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konané dne 29. 1. 2007

 

Z 17/4/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1.  způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2.  návrhovou komisi ve složení Mgr. Leoš Sekanina  a  Mgr. Ivana Ostrčilíková

1.3.  ověřovatele zápisu Petra Patakiho a MVDr. Čestmíra Olehlu

1.4. program 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 1. 2007

1.5.rozpočet Obce Světlá Hora na rok 2007

-v příjmové části ve výši 16. 880 500,- Kč,

-ve výdajové části ve výši 15. 366 500,- Kč,

-financování ve výši  -1. 514 000,- Kč

1.6. statut sociálního fondu Obce Světlá Hora na rok 2007 - 2010

1.7. rozpočet sociálního fondu Obce Světlá Hora na rok 2007

1.8. plán práce kontrolního výboru na rok 2007

1.9. Jednací řád finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce Světlá Hora, s účinností od 1.2. 2007

1.10. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od PF ČR  do vlastnictví obce Světlá Hora

- parc. č.  158/2 ostatní plocha neplodná o výměře 1 507 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

- parc. č. 77 TTP o výměře 1 316m2 v k.ú. Suchá Rudná

- část  parc. č. 137 TTP o výměře cca 7 100m 2 (stanovené v ÚPD) v k.ú. Suchá Rudná

- parc. č. 607/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 674 m2 k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

1.11. doplnění usnesení ZO č.158/29/2006 - 1.9. ze dne 3.5.2006 o zajištění úvěru zástavou nemovitosti parc.č. 177/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku .

1.12. schvaluje skutečnost, že sbírka určená k pomoci při povodních v roce 2002 neměla charakter veřejné sbírky

1.13. použití finančních prostředků ze zrušeného „povodňového účtu" ve výši 1.426,87 Kč na krytí nákladů na měření hluku v DPS č.p. 433 Světlá Hora

1.14. splátkový kalendář pohledávky firmy F-line s.r.o. Praha ve výši 495. 000,- Kč s vlastníkem pohledávky PaeDr. Rostislavem Zezulou, Praha

1.15. dohodu uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora a Správou silnic Moravskoslezského kraje o neprovádění stavebních zásahů do silnice, u nichž byla provedena souvislá úprava povrchu

1.16. podpoření petice proti diskriminaci obyvatel venkova organizované Spolkem pro obnovu venkova České republiky

 

Z 18/4/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2006 „bez námitek"

2.2. kontrolu plnění usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2007

2.3. ústní zprávu Jozefa Zajace o likvidaci Služeb Světlá Hora o.p.s.

2.4. zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 15. 1. 2007

2.5. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne  10.1. 2007

2.6. informaci Obce Andělská Hora o uzavření provozu mateřské školy ve Světlé Hoře v období prázdnin

2.7. informaci o použití prostředků účtu sociálního fondu obce v roce 2006 ve výši 85 129,- Kč na úhradu el. energie a použití prostředků běžného účtu na výdaje sociálního fondu obce ve výši 66 307,- Kč

2.8. plnění nápravných opatření k zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Světlá Hora v roce 2006

 

Z 19/4/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE VOLÍ

3.1. předsedu Osadního výboru Suchá Rudná: Ing. Jaroslava Lengsfelda, Suchá Rudná 76

3.2. předsedu Osadního výboru Stará Voda: Petra Coufala, Stará Voda 88

3.3. předsedu Osadního výboru Podlesí: Alenu Strakošovou, Podlesí 14

3.4. předsedu Osadního výboru Dětřichovice Štefana Kochana, Dětřichovice 4

3.5. členy Osadního výboru Suchá Rudná: Editu Barčíkovou, Suchá Rudná 602 a Roberta Hlaváčka, Suchá Rudná 54

3.6. členy Osadního výboru Stará Voda: Irenu Parimuchovou, Stará Voda 105 a Josefa Andryse, Stará Voda 101

3.7. členy Osadního výboru Podlesí: Danu Ciprovou, Podlesí 33 a Oldřicha Kodedu, Podlesí 22

3.8. členy Osadního výboru Dětřichovice: Arnošta Sohra, Dětřichovice 40 a Jaroslava Zemančíka, Dětřichovice 37

 

Z 20/4/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE

4.1. prodej bytu v domě č.p. 327 do osobního vlastnictví manželům Zdeňce a Zdeňkovi Haplovým, Světlá 327, Světlá Hora, z důvodu zástavy uvedené nemovitosti do roku 2016

4.2. zástavu pozemku parc. č. 2075 v k. ú. Světlá ve Slezsku ve prospěch Raiffeisen stavební spořitelna a.s. k úvěru p. Marii Gazsakové

4.3.  odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce

 

Z 21/4/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE DOPORUČUJE POVĚŘIT

5.1. na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oddáváním paní Ester Gocalovou, členku zastupitelstva obce

5.2. na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oddáváním pana Rostislava Harazina, člena zastupitelstva obce

 

Z 22/4/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE RUŠÍ

6.1. delegování bývalého starosty pana Rostislava Harazina jako zástupce na valnou hromadu sdružení MAS Hrubý Jeseník

 

Z 23/4/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE DELEGUJE

7.1. jako zástupce na valné  hromady  sdružení MAS Hrubý Jeseník a společností VaK Bruntál a.s. a Česká spořitelna a.s. starostu pana  Václava Vojtíška

 

Z 24/4/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

8.1. starostovi jednat se Raiffeisen stavební spořitelna a.s., o změně zástavní smlouvy na parc.č. 156 v k.ú. Světlá ve Slezsku, registrované Katastrálním úřadem Bruntál pod č.j. V1110/2005-801 ze dne 20.5.2005

T: 28. 2. 2007

 

 

 

 

....................................                                              .......................................

Václav Vojtíšek                                                                    Mgr. Libuše Štýbnarová

starosta                                                                                  místostarosta