Usnesení

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  SVĚTLÁ HORA

konaného dne 22. 2. 2007

Z 25/5/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1.  způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2.  návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1.3.  ověřovatele zápisu Věru Hačundovou a Josefa Horáka

1.4. program 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 2. 2007

1.5. převzetí likvidačního zůstatku po společnosti Služby Světlá Hora o.p.s. v likvidaci a to:

pohledávky                                              718. 573,-

drobný majetek                                        81. 714,-

dlouhodobý hmotný majetek                     2. 594 946,-

závazky                                                    115. 000,- (nutno doložit řádným výkazem z účetnictví)

a majetek dle seznamu z provozovny Dětřichovice č.p. 15, uskladněný v objektu „Rychta"ve Světlé Hoře, který byl zabaven v souvislosti s trestním řízením ve věci krádeže majetku obce

1.6. termín 27. 2. 2007 navržený likvidátorem společnosti Služby Světlá Hora o.p.s. v likvidaci, p. Rostislavem Harazinem, jako nejzazší datum na podání návrhu na výmaz společnosti z rejstříku obecně prospěšných společností vedený u krajského obchodního soudu

 

Z 26/5/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. hospodářský výsledek společnosti Služby Světlá Hora o.p.s. v likvidaci za rok 2006

 

 

Usnesení obsahuje 1 stranu.

 

 

..................................                                                             ..................................

Václav Vojtíšek                                                                               Mgr. Libuše Štýbnarová

starosta                                                                                              místostarosta