Usnesení

7. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konané dne 23. 4. 2007

 

Z 33/7/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1.  způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2.  návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1.3.  ověřovatele zápisu Josef Horák a Petr Pataki

1.4.  program 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23 .4. 2007

1.5.  přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 pro

jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie II. Obce Světlá Hora, v celkové výši 175. 000,-

1.6. vyhlášení záměru na prodej pozemku par. č. 1126/14 ostatní plocha, o výměře 515 m2  v k. ú.  Světlá ve Slezsku, a parc. č. 75/4 TTP, o výměře 552 m2, v k. ú. Světlá ve Slezsku

1.7. prodejní ceny u pozemků ve vlastnictví obce Světlá Hora

  • na výstavbu rodinných domů   30,- Kč/m2 (cena do 1 000 m2 za parcelu určenou k výstavbě, další pozemek nad 1 000 m2 za cenu 10,- Kč/m2)

1.8.prodejní ceny u pozemků ve vlastnictví obce Světlá Hora

  • ostatní pozemky v intravilánu obce, mimo pozemků určených k výstavbě,  10,-Kč/m2

1.9. prodejní ceny u pozemků ve vlastnictví obce Světlá Hora

  • pozemky v extravilánu obce, určené pro zemědělské účely - cena dle znaleckého posudku

1.10. pořadí projednávání při schvalování prodeje pozemků ve vlastnictví obce Světlá Hora takto:

1) obecní úřad , 2) osadní výbory, 3) komise výstavby, ŽP, služeb a bytového hospodářství, 4) rada obce, 5) zastupitelstvo obce

1.11. Směrnici č. 1/2007 pro evidenci majetku, postupy v účetnictví a nakládání s finančními prostředky Obce Světlá Hora, s účinností od 1. 5. 2007

 

Z 34/7/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 3. 2007 „bez námitek"

2.2. kontrolu plnění usnesení z 5. a 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 2. 2007 s 19. 3. 2007

 

Z 35/7/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ

3.1. se zřízením Rady obcí pro udržitelný rozvoj území dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Z 36/7/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE NAVRHUJE

4.1. zástupce obce Světlá Hora pana Václava Vojtíška,  který bude členem Rady obce pro udržitelný rozvoj území v souladu s ust.  § 9 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Z 37/7/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ

5.1. žádost manželů Jarmily a Václava Květkovských, Světlá 337, Světlá Hora, o prominutí platby nedoplatku ve výši 9. 356,- Kč - daň z převodu nemovitosti (smlouva č.j. 111 V 11-84/2001 ze dne 28. 11. 2000)

 

Z 38/7/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

6.1. žádost Obce Karlova Studánka o změnu katastrálních hranic, z důvodu projednání v osadních výborech, komisích rady obce a radě obce

 

Z 39/7/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE

7.1. návrh na podání žádosti o změnu územního plánu z důvodu výstavby větrných elektráren v katastru obce Světlá Hora

 

Z 40/7/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKUJE

8.1. usnesení č. Z 4/2/2006 1.7. 13. 11. ze dne 2006, o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 144/1 o výměře cca 30 m délky a 1m šířky) ve vlastnictví obce Světlá Hora,v k.ú. Podlesí pod Pradědem, Radimu Žertovi , Na Svahu 1, 792 01, Bruntál - dle nákresu, pro uložení napouštěcího potrubí k napájení budované vodní nádrže na pozemku parc. č. 144/6 v k.ú. Podlesí pod Pradědem ve vlastnictví žadatele

 

Z 41/7/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

9.1. starostovi informovat firmu Zelená energie s.r.o. Karlovy Vary o přijatém usnesení zastupitelstva obce týkající se podání žádosti o změnu územního plánu z důvodu výstavby větrných elektráren v katastru obce Světlá Hora                                      T: 24. 4. 2007

9.2.  starostovi zjistit a informovat o čísle usnesení, kterým zastupitelstvo obce schválilo kooperační smlouvu se společností Zelená energie s.r.o. Karlovy Vary       T: 24. 4. 2007

 

Usnesení obsahuje 2 strany

 

 

 

...................................                                                ......................................

Václav Vojtíšek                                                                    Mgr. Libuše Štýbnarová

starosta                                                                                 místostarosta