Usnesení

8. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konané dne 27. 6. 2007

 

Z 42/8/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1.  způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2.  návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1.3.  ověřovatele zápisu Věru Hačundovou a Ing. Hanu Heryánovou

1.4.  program 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27 .6. 2007

1.5. vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 2036/5 ostatní plocha, o výměře 220 m2, v k.ú  Světlá ve Slezsku

1.6. prodejní cenu u pozemků ve vlastnictví obce Světlá Hora na výstavbu rekreačních objektů 150 Kč/m2

1.7. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bruntál a obcí Světlá Hora k výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, k jejímuž uzavření udělil souhlas Krajský úřad Moravskoslezského kraje svým rozhodnutím pod č.j. POR/3540/03/Sm., které nabylo právní moci dne 26. 11. 2003

1.8. odkoupení pozemku parc. č. 652/5 o výměře 21 m2, pozemku parc.č. 652/7  o výměře 254 m2 a pozemku parc. č. 166/13 o výměře 118 m2 ve vlastnictví manželů Ivany a Ing. Ladislava Konopkových, Podlesí 4, Světlá Hora a pozemku parc. č. 183/4 o výměře 81 m2 a pozemku parc.č. 651 o výměře 103 m2 ve vlastnictví Ing. Pavla Hadraby, Podlesí 21, Světlá Hora, z důvodu zřízení obecní komunikace k pozemku parc. č. 64/2  a parc. č. 33 k.ú. Podlesí pod Pradědem, za odhadní cenu

1.9. smlouvu o realizaci připojení odběrného zařízení (kioskové prefabrikované  trafostanice), uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, Světlá Hora  a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4

1.10.  vyhlášení záměru na bezúplatný převod nemovitosti na stavební parc. č. 301 v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku

1.11. prodej části pozemku parc. č. 1503 v k.ú. Dětřichovice, o výměře 120 m2, Svatavě Byrtusové, Jugoslávská 18 A, Ostrava 3 za cenu 150 Kč,-/m2

1.12. inventarizaci majetku a závazků za rok 2006

1.13. vyřazení majetku dle předloženého seznamu, který je součástí usnesení

1.14. prominutí pohledávky ve výši 2.463.767,- Kč za prodej nemovitosti č..p. 331 Světlá, Světlá Hora, firmě Agrokol Jatky Světlá s.r.o. z důvodu neexistence této firmy

1.15. prominutí pohledávky ve výši  332.735,- Kč za vyúčtování služeb z pronájmu KSZ firmě Agromas Světlá s.r. z důvodu neexistence této firmy

1.16. prominutí pohledávek ve výši 499.692- Kč za nájmy a služby bytového fondu do roku 2001 dle přiloženého seznamu

1.17. rozpočtové opatření č.1/2007 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2007

1.18. závěrečný účet obce Světlá Hora za rok 2006, s výhradou

1.19. navržená nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Světlá   Hora za rok 2006.

1.20. nákup 1 ks zahradního malotraktoru (rider) za cenu 100. 000,- Kč a 1 ks křovinořezu za cenu 17. 000,- Kč od firmy Jonsered

1.21. správné znění usnesení č. Z 158/29/2006 (1.9.) doplněné usnesením č. Z 17/4/2007 -(1.11.) a to: Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zajištění úvěru ve výši 15.200 000,- Kč poskytnutého Volksbank CZ a.s. Obci Světlá Hora

1) zástavou pozemku parc. č. st. 728 a parc. č. 177/1 a zástavou rozestavěné budovy na pozemku parc. č.st. 728, vše k.ú. Světlá ve Slezsku

2) 2 blankosměnkami

3) vedením rozpočtových příjmů u Volksbank CZ a.s.

1.22. vyřazení movitého majetku z operativní evidence Obce Světlá Hora,  převzatého od společnosti Agrokol nova a.s. převezeného z provozovny Huzová

 

Z 43/8/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. 4. 2007 „bez námitek"

2.2. kontrolu plnění usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. 4. 2007

2.3. zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 13. 6. 2007.

2.4. zájem manželů Ivany a Ing. Ladislava Konopkových , Podlesí 4, Světlá Hora, o odkoupení pozemků parc. č. 257/1, 262/1  a  611 v k. ú. Podlesí pod Pradědem, tento prodej  bude dořešen  po převedení uvedených pozemků  do vlastnictví obce

2.5. zprávu o pohledávce Josefa Hajdíka, Andělská Hora,týkající se prodeje nemovitosti Suchá Rudná č.p. 64, Světlá Hora, ve výši 75. 000,-

2.6. zprávu o pohledávce Josefa Němce, Světlá 332, Světlá Hora, týkající se pronájmu objektu u hotelu Paramon Suchá Rudná, Světlá Hora, ve výši 21. 000,- Kč

2.7. zprávu o nevyřešeném převodu majetku na společnost Wrbna Racing a.s.

Z 44/8/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE

3.1. starostu Václava Vojtíška podpisem smlouvy o realizaci připojení odběrného zařízení (kioskové prefabrikované  trafostanice), uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, Světlá Hora  a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4

3.2. starostu Václava Vojtíška, nar. 21. 12. 1951, k zastupování na všech zasedáních a valných hromadách společností VaK Bruntál a.s. a České spořitelny a.s., Praha

 

Z 45/8/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE RUŠÍ

4.1. pověření Rostislava Harazina k zastupování na všech zasedáních a valných hromadách společnosti VaK Bruntál a.s. a Česká spořitelna a.s. Praha

 

Z 46/8/2007 ZASTUPITELSTVO BOCE UKLÁDÁ

5.1. starostovi  dohledat č. usnesení týkající se platby nájmu u pohledávky Josefa Němce, Světlá 332, Světlá Hora za pronájem objektu u hotelu Pramen, Suchá Rudná, Světlá Hora

T: příští zasedání ZO

 

Usnesení obsahuje 2 strany.

 

 

.................................                                                  ....................................

Václav Vojtíšek                                                                Mgr. Libuše Štýbnarová

starosta                                                                                 místostarosta