USNESENÍ

9. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konané dne 8. 10. 2007

 

Z 47/9/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1.  způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2.  návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1.3.  ověřovatele zápisu Věru Hačundovou  a  Ing. Hanu Heryánovou

1.4.  program 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8 .10. 2007

1.5. prominutí pohledávky ve výši 75. 000,- Kč Josefu Hajdíkovi, Andělská Hora 517, Andělská Hora, týkající se prodeje nemovitosti Suchá Rudná č.p. 64, Světlá Hora, z důvodu nezjištění a nedohledání dalších skutečností týkajících se této pohledávky

1.6. prominutí pohledávky ve výši 21.000,- Kč Josefu Němcovi, Světlá 332, Světlá Hora, týkající se pronájmu objektu u hotelu Paramon Suchá Rudná, Světlá Hora, z důvodu nezjištění a nedohledání dalších skutečností týkajících se této pohledávky

1.7. vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1816/8 ostatní plocha o výměře 331 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.8. vyhlášení záměru na prodej pozemku  na prodej pozemku parc. č. 647/1 ostatní plocha o výměře 255 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

1.9. prodej pozemku parc.č. 75/4 trvalý travní porost o výměře 552 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, za cenu 10,- Kč/m2, manželům Miluši a Františku Lukovským, Světlá 389, Světlá Hora, Janu a Drahomíře Tesařovým, Světlá 388, Světlá Hora a Jiřímu a Věře Ostrčilovým, Světlá 402, Světlá Hora,  na základě dělení parcely GP, který bude zpracován na náklady žadatelů

1.10. změnu usnesení zastupitelstva obce Z 25/7/2003 bod 1.17. ze dne 15.9.2003 týkající se  prodeje pozemku. parc. č. 19 zahrada, o výměře 392 m2, v k. ú. Suchá Rudná, firmě Velvet Internacional s.r.o., Olomoucká 406/2, 746 01 Opava, za nově schválenou cenu 150 Kč/m2

1.11. odkoupení části pozemku st. parc. č. 119 v k.ú. Světlá ve Slezsku o výměře cca 310 m2 (přístupová cesta) do vlastnictví obce Světlá Hora, za cenu 15,- Kč/m2

1.12. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti na stavební parcele č. 301 v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku, mezi obcí Světlá Hora, Světlá 374, Světlá Hora a obcí Andělská Hora 195, Andělská Hora

1.13. vyhlášení  záměru na prodej pozemku parc. č. 57 zahrada, o výměře 1187 m2, k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

1.14. vyhlášení  záměru na prodej pozemku parc.č. 650/2 vodní plocha - náhon, o výměře

248 m2, k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

1.15. vyhlášení  záměru na prodej pozemku parc. č. 590 ostatní plocha o výměře 229 m2 k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

1.16. vyhlášení  záměru na prodej pozemku parc. č. 54 travní porost o výměře 360 m2, k.ú. Stará Voda v Jeseníkách

1.17 prodej pozemku parc.č. 2036/5 ostatní plocha, o výměře 220 m2, v k.ú. Světlá ve Slezsku Ing. Oldřichu Zelenému, Světlá 398, 793 31 Světlá Hora, za cenu 10,-Kč/m2

1.18. pozemku parc. č. 495, zbořeniště, o výměře 23 m2, v k.ú. Světlá ve Slezsku, Martinu Vavákovi, Světlá 378, Světlá Hora, za cenu 30,- Kč/m2

1.19. rozpočtové opatření č.2/2007 k rozpočtu Obce Světlá Hora na rok 2007

1.20. vstup obce Světlá Hora do Sdružení místních samospráv ČR o.s. se sídlem Bašta sv. Jiří 9, Praha 6

1.21. Smlouvu o poskytnutí dotace Bruntál  ve výši 60. 000,- Kč  z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2007 společnosti Help-in. o.p.s., U Rybníka 4, Bruntál

1.22. přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Světlá Hora, v celkové výši 20. 800,- Kč.

1.23. změnu účelového určení neinvestiční dotace přijaté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 na základě smlouvy č. 00561/2007/KH ze dne 11. 5. 2007 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů  kategorie II obce Světlá Hora, v celkové výši 175.000,- Kč

1.24. bezúplatný převod pozemků, dle předloženého seznamu, který je součástí usnesení, ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, do vlastnictví obce Světlá Hora

1.25. konečnou cenu za nákup bezdrátového rozhlasu od firmy Bártek Rozhlasy, Podlesí 418, 757 01 Valašské Meziříčí  ve výši 993. 019,- Kč

 

Z 48/9/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2007 „bez námitek"

2.2. kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  27. 6. 2007

2.3. vyúčtování 16. Dostihového dne ve Světlé Hoře konaného dne 7. 7. 2007

2.4. předběžný návrh na zvýšení sazby ročního poplatku ze psů:

  • držení jednoho psa v rodinném domě: 300,- Kč/ 1 kalendářní rok
  • držení jednoho psa v obytných domech: 1. 000,- Kč/ 1 kalendářní rok

2.5. předběžný návrh na zvýšení sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro fyzickou osobu:

  • 440,- Kč/ 1 kalendářní rok

2.6. plnění rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2007 ke 31. 8. 2007

2.7. ústní zprávu starosty ohledně nabídky nové kooperační smlouvy  firmy Zelená Energie s.r.o., Sokolovská 124,  Karlovy Vary

2.8. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 2. 10. 2007

2.9.  zápis ze zasedání kontrolního  výboru ze dne 27. 9. 2007

Z 49/9/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE  NESCHVALUJE

3.1. prodej části pozemku parc.č. 590/16b v k.ú. Suchá Rudná o výměře 82 m2, panu Vladimíru Šenkovi, Mírová 10, Opava

3.2. změnu ceny pozemku parc. č. 9/1 o výměře 242 m2, parc. č. 446/3 o výměře 157 m2, parc. č. 1581 o výměře 872 m2, parc. č. 440/18 o výměře 331 m2, vše v k.ú. Dětřichovice, z původní ceny 20,-Kč/m2 na 10,- Kč/m2 panu Jiřímu Doleželovi, Pionýrská 3, Bruntál

3.3. prodej pozemku parc.č. 1126/14 ostatní plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku o výměře 515 m2

3.4. změnu katastrálních hranic mezi obcí Světlá Hora a obcí Karlova Studánka vč. schválení „Dohody" o změně a úbytku ve výši 889 ha 1 408 m2 z k.ú. obce Světlá Hora

3.5. žádost o změnu ÚP na parc.č. 3/2 - výstavba rekreačního objektu v k.ú. Podlesí pod Pradědem o kterou požádali Anna Fialová, Jelenice 16 a Viera Draxlerová, Jelenice 14, do nově tvořeného ÚP

3.6. prodej části pozemku parc.č. 177/1, ostatní plocha, v k.ú. Světlá ve Slezsku manželům Rostislavu a Zdeňce Kameníčovým, Světlá 424, Světlá Hora, z důvodu zástavy uvedeného pozemku u  Volksbank CZ a.s.

3.7. prodej pozemku parc. č. 574/5, ostatní plocha, o výměře 3000 m, v k.ú. Světlá ve Slezsku Martinu Havránkovi, Větrná 7, Rýmařov, z důvodu, ž uvedená parcela byla již schválena usnesením zastupitelstva obce Z 141/26/2005 ze dne  30.11.2005 bod 2.15 manželům Vilímcovým, Světlá 270, Světlá Hora

3.8. prodej  pozemku parc.č. 143/1, ostatní plocha, o výměře 600 m2, v k.ú. Světlá ve Slezsku, Pavlu Skálovi, Světlá č.p. 412, Světlá Hora

 

Z  50/9/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

4.1. žádost o změnu ÚP v k.ú. Podlesí pod Pradědem, o kterou požádali manželé Ivana a Ing. Ladislav Konopkovi, Podlesí 4, Světlá Hora,  do nově tvořeného UP

4.2. prodej části pozemku parc.č.28/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku o výměře cca 230 m2, z důvodu dělení pozemku GP a poté vyhlášení záměru na prodej

4.3. prodej části pozemku parc.č. 645/13, ostatní komunikace, o výměře cca 240 m2, v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách, manželům Jiřímu a Antonii Jiskrovým, E. Krásnohorské 19, Bruntál

4.4. prodej  pozemku parc.č. 116/4, ostatní plocha, o výměře 119 m2, v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách a parc.č.116/7, ostatní plocha, o výměře 81 m2, v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Miroslavu a Janě Burgerovým, Chlumská 351, Bořitov, Černá Hora

 

Z  51/9/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE

5.1.starostu podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti na stavební parcele č. 301 v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku, mezi obcí Světlá Hora, Světlá 374, Světlá Hora a obcí Andělská Hora

5.2.starostu podpisem smlouvy Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 60. 000,- Kč  z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2007 společnosti Help-in. o.p.s., U Rybníka 4, Bruntál

 

Usnesení obsahuje 3 strany a 1 stranu přílohy.

 

 

................................................                                              ........................................

Václav Vojtíšek                                                                 Mgr. Libuše Štýbnarová

starosta                                                                                místostarosta