USNESENÍ

 

10. ZASEDÁNÍ

 

ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konané dne 10. 12. 2007

 

Z 52/10/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1.  způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2.  návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1.3.  ověřovatele zápisu Jozefa Zajace a Rostislava Harazina

1.4.  program 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 12. 2007

1.5. prodej 1 500 kusů akcií České spořitelny a.s. ve vlastnictví obce Světlá Hora, za cenu 400,- Kč za jednu akcii, tj. za celkovou cenu 600. 000,- Kč,  prostřednictvím firmy Finance Zlín a.s.,  nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

1.6. vyhlášení  záměru na prodej pozemku   parc. č. 642/1  TTP o výměře 10 063 m2, v k.ú. Dětřichovice

1.7.  vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 666/6 TTP o výměře 16 204 m2,  v k.ú. Dětřichovice

1.8. účast obce Světlá Hora na dražbě za účelem odkoupení pozemku parc.č. 235, ostatní plocha, o výměře 2 022 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, za cenu do 30,- Kč/m2

1.9. změnu územního plánu obce Světlá Hora týkající se nemovitosti ve vlastnictví společnosti BSZ Holding a.s., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno, v části pozemkové parc. 469

k. ú. Suchá Rudná, Světlá Hora, z  důvodu chybného zákresu využití území v územním plánu a opravy současných vztahů - posun zóny územního systému ekologické stability mimo pozemek parc. č. 469, k.ú. Suchá Rudná, Světlá Hora, s podmínkou úhrady nákladů společností BSZ Holding a.s., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno

1.10. plán práce Zastupitelstva obce Světlá Hora na rok 2008

1.11. rozpočtové opatření č. 3/2007 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2007

1.12. rozpočet obce Světlá Hora na rok 2008

- v příjmové části ve výši 16 840 000,- Kč

- ve výdajové části ve výši 15 326 000,- Kč

- financování ve výši - 1 514 000,- Kč

Z 53/10/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 10. 2007 „bez námitek"

2.2. kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.10. 2007

2.3. žádost o změnu ÚP na parc.č. 771/7 v  k.ú. Světlá ve Slezsku - změna využití parcely určené k výstavbě RD na využití parcely pro podnikatelské účely, o kterou požádali manželé Jaroslav a Ludmila Ciemalovi Světlá 395, 793 31 Světlá Hora, do nově tvořeného ÚP obce Světlá Hora

2.4. ústní zprávu starosty o pokračování družebních vztahů obce Světlá Hora s obcí Rieste v Německu, a doporučuje pokračovat v družebních setkáních obou obcí

Z 54/10/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE VYDÁVÁ

3.1.obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3.2. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/2005 o místních poplatcích

 

Z 55/10/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

4.1. žádost manželů Šimíčkových o dořešení odprodeje části pozemku parc.č. 995/8, ostatní plocha, o výměře 9 149 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, do vyřešení situace kolem celé parcely parc. č. 995/8

4.2. žádost Zdeňka Uhlíře, J. E. Purkyně 16, 792 01 Bruntál, o odkoupení pozemku na výstavbu rodinného domu  v k.ú. Světlá ve Slezsku až do vyřešení celkové koncepce výstavby dle nově zpracovaného ÚP

4.3. žádost manželů Jiřího a Květoslavy Jiskrových, Dvořákova 37, 750 02 Přerov o převod pozemku st. parcela č. 115/15 a st. parcela č. 115/16 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách na vnučku Kateřinu Jiskrovou

 

Usnesení obsahuje 2 strany.

 

................................                                                    ......................................

Václav Vojtíšek                                                        Mgr. Libuše Štýbnarová

starosta                                                                            místostarosta