USNESENÍ

 

11. ZASEDÁNÍ

 

ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konané dne 10. 3. 2008

 

Z 56/11/2008 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1.  způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2.  návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1.3.  ověřovatele zápisu Josefa Horáka a Ing. Ladislava Konopku

1.4.  program 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 3. 2008

1.5. úpravu znění usnesení Z 52/10/2007 (1.5.) z původního znění:

„Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 1 500 kusů akcií České spořitelny a.s. ve vlastnictví obce Světlá Hora, za cenu 400,- Kč za jednu akcii, tj. za celkovou cenu 600. 000,- Kč,  prostřednictvím firmy Finance Zlín a.s.,  nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

na nové znějící usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 1500 ks akcií České spořitelny a.s.,

ISIN: CZ 0008023736 v majetku obce Světlá Hora, panu Ing. Janu Machovi, r. č. 431223/007, za cenu 400,- Kč/1ks

1.6. dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního úvěru ze dne 31. 5. 2006, uzavřenou  mezi obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a  Volksbank CZ a.s., Lazarská  8,

120 00 Praha 2, prodloužení doby splatnosti do 20. 12. 2026

1.7. prodej části pozemku parc. č. 1503, ostatní plocha, o výměře 150m2 v k.ú Dětřichovice,  Svatavě Byrtusové, Jugoslávská 18, 700 30 Ostrava, za cenu 20,- Kč/m2, na základě dělení parcely GP, který bude zpracován na náklady žadatelky

1.8. vyhlášení  záměru na prodej pozemku  parc. č. 52/3 ostatní plocha o výměře 287 m2 v k.ú. Suchá Rudná

1.9. vyhlášení  záměru na prodej pozemku  parc. č. 2079/2 ostatní plocha o výměře 316 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.10. vyhlášení  záměru na prodej pozemku parc.č. 2079/1 ostatní plocha o výměře 1 289 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.11. vyhlášení  záměru na prodej pozemku parc.č. 230 zahrada o výměře 1 108 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku

1.12. prodejní ceny u pozemků ve vlastnictví obce Světlá Hora, s platností od 11. 3. 2008 takto:

  • prodejní ceny u pozemků na výstavbu rodinných domů 30,- Kč/m2
  • ostatní pozemky v intravilánu obce, mimo pozemků určených k výstavbě  20,- Kč/m2

 

1.13. prodej pozemku parc.č. 647/1 ostatní plocha o výměře 255 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách, za cenu 20,-Kč/m2  panu Janu Plockovi, Stará Voda 85, 793 31 Světlá Hora

1.14. prodej pozemků parc.č. 57 zahrada o výměře 1187 m2, parc.č. 650/2 vodní plocha o výměře 248 m2, parc.č. 590 ostatní plocha o výměře 229 m2 a parc.č. 54 TTP o výměře 360 m2, vše v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách, za cenu 20,-Kč/m2 manželům Heleně a Jiřímu Uhrovým, Stará Voda č.p.106, 793 31 Světlá Hora

1.15. prodej pozemků parc.č. 115/6 louka o výměře 533 m2 a parc.č. 109/3 orná půda o výměře 208 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách za cenu 30,- Kč/m2 Milanu a Renatě Daňkovým, Čelakovského 1138/2, 792 01 Bruntál

1.16. prodej části pozemku parc.č. 645/13, ostatní komunikace o výměře cca 240 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Jiřímu a Antonii Jiskrovým, E Krásnohorské 19, 792 01 Bruntál za cenu 20,- Kč/m2, na základě dělení parcely GP, který bude zpracován na náklady žadatelů

1.17. statut sociálního fondu Obce Světlá Hora na období 2008 - 2010

1.18. rozpočet sociálního fondu obce Světlá Hora na rok 2008

1.19. rozpočtové opatření č. 1/2008 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2008

1.20. převedení dlužné částky ve výši 22. 000,- Kč z půjčky ze Sociálního fondu Obce Světlá Hora na umoření závazku Obce Světlá Hora na opravu bytu č.5 Světlá 327, Světlá Hora, panu Zdenku Haplovi, Světlá 327, Světlá Hora

1.21.  stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a z pozemků pro vydání obecně závazných vyhlášek o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v části Světlá 2, 0 a v částech Dětřichovice, Podlesí, Stará Voda a Suchá Rudná 1,0

1.22. změnu užívání místních komunikací na poz. parc. č. 609, 610  a 613/1 k.ú. Suchá Rudná - stezka pro pěší

 

Z 57/11/2008 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 12. 2007 „bez námitek"

2.2. kontrolu plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.12. 2007

2.3. plnění nápravných opatření k zápisu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Světlá Hora v roce 2007

2.4. odstoupení člena Osadního výboru Suchá Rudná Roberta Hlaváčka, Suchá Rudná 54, Světlá Hora ke dni 3. 3. 2008

 

Z 58/11/2008 ZASTUPITELSTVO OBCE VYDÁVÁ

3.1. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, s účinností od 1.1.2009

3.2.obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, s účinností od 1.1.2009

3.3. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pozemků, s účinností od 1.1.2009

 

Z 59/11/2008 ZASTUPITELSTVO OBCE VOLÍ

4.1. člena Osadního výboru Suchá Rudná Jana Komárka, Suchá Rudná 601, Světlá Hora

 

Z 60/11/2008 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

5.1. prodej pozemků parc.č. 203/1 TTP o 1273 m2 a parc.č. 203/5 TTP o výměře 590 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem, Tomáši Kaplerovi, Zámecké nám. 5, 792 01 Bruntál, do doby převedení pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Světlá Hora

5.2. prodej části pozemku parc.č. 590/5 ostatní plocha v k.ú. Suchá Rudná, manželům Emilii a Bedřichu Nyklovým, Světlá 373, 793 31 Světlá Hora do doby zpracování GP a oddělení obou pozemků a dořešení soudního sporu

5.3. prodej části pozemku parc.č. 734/1 TTP, žádost o výměnu části pozemku parc.č. 724/1 ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc.č. 734/1  a dále o odkoupení pozemku parc.č. 1529 a parc.č. 721 vše v k.ú. Dětřichovice, Danu Pelikánovi, Dětřichovice 8, 793 31 Světlá Hor, do doby převedení pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Světlá Hora

 

Z 61/11/2008  ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE

6.1. starostu podpisem smlouvy o úplatném převodu cenných papírů týkající se prodeje 1500 ks akcií České spořitelny a.s., ISIN: CZ 0008023736 v majetku obce Světlá Hora, panu Ing. Janu Machovi, r. č. 431223/007, za cenu 400,- Kč/1ks

6.2. starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního úvěru ze dne 31. 5. 2006, uzavřenou  mezi obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora a  Volksbank CZ a.s., Lazarská  8, 120 00 Praha 2

6.3. radu obce prováděním rozpočtových opatření mezi paragrafy a položkami v rámci schváleného rozpočtu obce Světlá Hora v příslušném kalendářním roce do výše 250. 000,- Kč

6.4. radu obce dopracováním podmínek prodeje pozemků ve vlastnictví obce Světlá Hora

 

Usnesení obsahuje 3 strany.

 

....................................                                              ...................................

Václav Vojtíšek                                                           Mgr. Libuše Štýbnarová

starosta                                                                               místostarosta