USNESENÍ

12. ZASEDÁNͨ

ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konané dne 16. 6. 2008

 

 Z 62/12/2008 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1.  způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2.  návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina  

1.3.  ověřovatele zápisu Věru Hačundovou a Ing. Hanu Heryánovou

1.4.  program 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 6. 2008

1.5. na základě zmocnění uvedeného § 6 odst.6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žádost obce Světlá Hora o pořizování Změny č. 5 Územního plánu obce Světlá Hora podle  § 6 ost. 1 písm. c) stavebního zákona Městským úřadem Bruntál, úřadem územního plánování

1.6. vyhlášení  záměru na prodej pozemku  parc. č. 102/4 zahrada o výměře 327 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem

1.7. prodej pozemku parc.č. 52/3 ostatní plocha o výměře 287 m2 v k.ú. Suchá Rudná Viktoru Kubínovi, Suchá Rudná 43, 793 31 Světlá Hora za cenu 20,-Kč/m2

1.8. prodej pozemku parc.č. 230 zahrada o výměře 1 108 m2 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku, manželům Zuzaně a Přemyslu Hájkovým, Světlá 344, 793 31 Světlá Hora, za cenu 30,-Kč/m2

1.9. žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 807/1 ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 33 839 m2, parc.č. 991/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 5 799 m2, parc.č  1955/2 ostatní plocha -ostatní komunikace o výměře 892 m2, vše v k.ú. Světlá ve Slezsku a parc. č. 77 TTP o výměře 1 316 m2 v  k.ú. Suchá Rudná , parc. č. 124/1 TTP o výměře 4 821 m2, v k.ú. Suchá Rudná, vše ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR se sídlem Husitská 1024/11a, Praha 3, do vlastnictví obce Světlá Hora  dle §5 odst.1 písm.d) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1.10. přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 k zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II v celkové výši 150. 000,- Kč a pověřuje starostu Václava Vojtíška podpisem smlouvy o přijetí této neinvestiční dotace

1.11. smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 60. 000,- Kč z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2008 společnosti Help-in o.p.s., U Rybníka 4, 792 01 Bruntál

1.12. vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemku parc. č. 912/21 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 357 m2 v k. ú. Stará Rudná

1.13. měsíční odměny za výkon funkce pro

místostarostu                           5. 000,- Kč /1měsíc, s platností od 1. 7. 2008

členy rady obce                       1. 200,- Kč /1měsíc, s platností od 1. 7. 2008

předsedy výborů a komisí            800,- Kč /1měsíc, s platností od 1. 7. 2008

předsedy osadních výborů           500,- Kč /1měsíc, s platností od 1. 7. 2008

1.14. rozpočtové opatření č. 3/2008 k rozpočtu Obce Světlá Hora na rok 2008

1.15. inventarizaci majetku a závazků obce Světlá Hora za rok 2007

1.16. vyřazení majetku dle předloženého seznamu, který je součástí usnesení

1.17. závěrečný účet obce Světlá Hora za rok 2007, s výhradou

1.18. navržená nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Světlá Hora za rok 2007

 

Z 63/12/2008 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 3. 2008  „bez námitek"

2.2. kontrolu plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.3. 2008

2.3. zařazení žádosti o změnu ÚP na poz. parc. č. 143/1 k.ú. Stará Voda ve Jeseníkách,  Jiřího Panáčka - MASTRS, U Panského dvora 8a, 746 01 Opava, do seznamu změn ÚP pro jednotné vypracování

2.3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Světlá Hora za rok 2007

2.4. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 28. 5. 2008

2.5. žádost Ing. Jaroslava Lengsfelda, Suchá Rudná 76, Světlá Hora o odstoupení z funkce předsedy a člena Osadního výboru Suchá Rudná

2.6. odvolání žádosti Ing. Jaroslava Lengsfelda, Suchá Rudná 76, Světlá Hora o odstoupení z funkce předsedy a člena Osadního výboru Suchá Rudná

2.7.odstoupení Edity Barčíkové, Suchá Rudná 602, Světlá Hora z funkce členky Osadního výboru Suchá Rudná

2.8. ústní zprávu starosty o přípravách 17. ročníku Dostihového dne ve Světlé Hoře 12. 7. 2008

2.9. návrh plánovaných investičních akcí v obci - chodník „Ostrý roh", dokončení kanalizace v obci, oprava místních komunikací, osvětlení - MŠ Světlá Hora, rekonstrukce budovy Světlá č.p.374, rekonstrukce budov v majetku obce,  za účelem jednání o získání dotací na tyto investiční akce

 

Z 64/12/2008 ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE

3.1. prodej pozemku parc.č. 144/1 TTP o výměře 9 327 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem  Jiřímu Orságovi, Dolní Marklovice 262 a paní Romaně Spáčilové, Vrážné 233

3.2. prodej  pozemku parc. č. 230 zahrada o výměře 1 108 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku Pavlu Gábrišovi, Provaznická 1132/12, 746 01 Opava

3.3. prodej  pozemku parc.č. 1899 ostatní komunikace o výměře 108 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku Josefu Dubnovi, Světlá 303, 793 31 Světlá Hora

3.4. prodej pozemku parc.č. 148/2 lesní pozemek o celkové výměře 9 858 m2 v k.ú. Suchá Rudná  Ing. Janu Kalužovi, Hroznova 10, 625 00 Brno

 

 

Z 65/12/2008 ZASTUPITELSTVO OBCE VYDÁVÁ

4.1. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

4.2. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků

4.3. obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb, s účinností od 1. 1. 2009

4.4. obecně závaznou vyhlášku č. 7/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků, s účinností 1. 1. 2009

 

Z 66/12/2008  ZASTUPITELSTVO OBCE URČUJE

5.1.v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., pro zpracování Změny č. 5 Územního plánu obce Světlá Hora, Václava Vojtíška, který bude spolupracovat v souladu s příslušným ustanovením stavebního zákona ( § 47 ods.1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst.1) s pořizovatelem Změny č. 5 Územního plánu obce Světlá Hora

 Z 67/12/2008 ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKUJE

6.1. usnesení Z 52/10/2007 (1.9.) ze dne 10. 12. 2007 ve znění „Zastupitelstvo obce schvaluje změnu územního plánu obce Světlá Hora týkající se nemovitosti ve vlastnictví společnosti BSZ Holding a.s., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno, v části pozemkové parc. 469 k. ú. Suchá Rudná, Světlá Hora, z  důvodu chybného zákresu využití území v územním plánu a opravy současných vztahů - posun zóny územního systému ekologické stability mimo pozemek parc. č. 469, k.ú. Suchá Rudná, Světlá Hora, s podmínkou úhrady nákladů společností BSZ Holding a.s., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno"

 

Z 68/12/2008 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

7.1. žádost Michala Pivoně, Světlá 273, 793 31 Světlá Hora o prodej pozemku parc.č. 201/3 ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 665 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku, do doby převedení pozemku z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Světlá Hora

 

Z 69/12/2008 ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

 8.1. starostovi zpracovat návrh plánovaných investičních akcí v obci s finančním nástinem jednotlivých akcí                                                                                                               T: září 2008

8.2. starostovi jednat o obsazení uvolněné funkce člena Osadního výboru Suchá Rudná

                                                                                                                      T: září 2008

 

Usnesení obsahuje 3 strany + 3 strany přílohy k bodu Z 62/12/2008 (1.16.)

  

 

..................................                                                 .....................................

          Václav Vojtíšek                                                    Mgr. Libuše Štýbnarová

               starosta                                                                                 místostarosta

 

 

návrh na vyřazení

návrh na vyřazení

 

návrh na vyřazení