31. zasedání zastupitelstva obce

dne 25. 9. 2006

 

Z 172/31/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1.  způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2.  návrhovou komisi ve složení Mgr. Libuše Štýbnarová a Mgr. Leoš Sekanina

1.3.  ověřovatele zápisu Bc. Ester Gocalovou a  Zdeňka Hudce

1.4.  program 31. zasedání zastupitelstva obce

1.5.  nepožadovat po obci Andělská Hora úhradu neinvestičních nákladů za děti docházející do MŠ Světlá Hora a ponechává až do konce roku 2006 v platnosti čl. II. bod 11 „Smlouvy o spolupráci" mezi obcemi Světlá Hora a Andělská Hora

1.6. podmínky prodeje hospodářských budovchlívků":

-         v případě prodlení se splátkami bude prodávajícímu vyhrazeno právo od této kupní smlouvy písemným jednostranným právním úkonem odstoupit

-         v souladu s § 602 občanského zákoníku zřídí kupující pro prodávajícího předkupní právo k jednotlivým hospodářským budovám od podpisu smlouvy až do data zaplacení celé kupní ceny

-         při podpisu smlouvy uhradí každý kupující daň z převodu nemovitosti, správní poplatek ze vklad vlastnického práva a první splátku z kupní ceny

1.7. schvaluje prodej hospodářských budov „chlívků" ve vlastnictví obce Světlá Hora těmto zájemcům:

Josef Hulín, Světlá Hora 405, parc. č. 602, za kupní cenu vč. pozemku 10. 980,- Kč, která bude uhrazena v měsíčních splátkách k 15. dni v měsíci ve výši 1. 000,- Kč, počínaje 15. 10. 2006

Antonín Mahdalík, Světlá Hora 348, parc. č. 604, 605, za kupní cenu vč. pozemku 22. 292,- Kč, která bude uhrazena v měsíčních splátkách k 15. dni v měsíci ve výši 2. 000,- Kč měsíčně, počínaje 15. 10. 2006

Květoslav Chytil, Světlá Hora 365, parc. č. 606, za kupní cenu vč. pozemku 11. 220,- Kč, částka bude uhrazena do 31. 10. 2006

Milan Šmatlák, Světlá Hora 360, parc. č. 609, za kupní cenu vč. pozemku 12. 230,- Kč, která bude uhrazena v měsíčních splátkách k 15. dni v měsíci ve výši 1. 000,- Kč měsíčně, počínaje 15. 10. 2006

Lenka Šabršulová, Světlá Hora 363, parc. č. 603, za kupní cenu vč. pozemku 11. 020,- Kč, která bude uhrazena v měsíčních splátkách k 15. dni v měsíci ve výši 1. 000,- Kč měsíčně, počínaje 15. 10. 2006

Lubomír Altenburger, Světlá Hora 411, parc. č. 608, za kupní cenu vč. pozemku 11. 020,- Kč, která bude uhrazena v měsíčních splátkách k 15. dni v měsíci ve výši 1. 000,- Kč měsíčně, počínaje 15. 10. 2006

Karol Judiak, Světlá Hora 360, parc. č. 600, 601, za kupní cenu vč. pozemku 22. 620,- Kč, která bude uhrazena v měsíčních splátkách k 15. dni v měsíci ve výši 2. 000,- Kč měsíčně, počínaje 15. 10. 2006

Josef Papoušek, Světlá Hora 367, parc. č. 607, za kupní cenu vč. pozemku 11. 190,-  Kč,

která bude uhrazena v měsíčních splátkách k 15. dni v měsíci ve výši 1. 000,- Kč měsíčně, počínaje 15. 10. 2006

1.8. vyhlášení záměru na prodej bytu č.p. 360/8 Světlá Hora a č.p. 360/7 Světlá Hora

1.9. podmínky výběrového řízení na prodej bytu č.p. 360/7 Světlá Hora

1.10. při prodeji bytu č.p. 360/8 řídit se schválenými zásadami prodeje obytných domů z majetku obce Světlá Hora fyzickým a právnickým osobám ze dne 28. 5. 1997

1.11. jednorázové doplacení kupní ceny ve výši 13. 646,- Kč manželům Radkovi a Lence Kvasničkovým, Světlá Hora č.p. 258 a zrušení čl. X. kupní smlouvy č. 111-V3,V11-847/97

1.12. jednorázové doplacení kupní ceny za nemovitost Světlá Hora, Stará Voda č.p. 106 ve výši 3. 914,- Kč manželům Aloisu a Anně Giblovým, Světlá Hora, Stará Voda č.p. 106 a zrušení čl. XI. kupní smlouvy č. 111-V3,V11-638/97

1.13. jednorázové doplacení kupní ceny za nemovitost Světlá Hora, Dětřichovice č.p. 18 ve výši 114. 688,- Kč manželům Vladimíru a Marcele Hromádkovým, Světlá Hora č.p. 379  a zrušení čl. X. kupní smlouvy č. 111-V11,V14- 2653/97

1.14. schvaluje jednorázové doplacení kupní ceny za nemovitost Světlá Hora č. p. 337 ve výši 22.004,- Kč manželům Jarmile a Václavu Květkovským, Světlá Hora č.p. 337 a zrušení čl. IX. kupní smlouvy č. 111 V11- 84/2001

1.15. v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 tohoto zákona, návrh zadání pro zpracování změny č. 4 územního plánu obce Světlá Hora, které je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu, včetně postupu pořízení změny - tj. spojení zpracování a projednání konceptu a návrhu změny č. 4 územního plánu obce Světlá Hora

1.16. přidělení finančních prostředků z rozpočtu Obce Světlá Hora na rok 2006 Sdružení přátel Dětřichovic ve výši 5. 000,- Kč na akci „Den Dětřichovic" a zajištění umístění chemických toalet na tuto akci prostřednictvím Obce Světlá Hora

1.17. doplnění znění usnesení č. Z 163/30/2006 - 1.29. ze dne 26. 6. 2006 - schvaluje „s výhradou"

1.18. prodej části pozemku parc. č. 590/5 ost. plocha o výměře (dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora)  v k.ú. Suchá Rudná, panu Zdeňku  Sítařovi, bytem Neužilova č. 2, 625  00  Brno, s podmínkou zarovnání s okolními pozemky sousedů tak, aby nedošlo ke zúžení přístupové (příjezdové komunikace), za cenu 20,- Kč/m2

1.19. prodej pozemku  st. parc. č. 39/2 zastavěná plocha o výměře  1097 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, manž. Erice a Jaroslavu Němcovým, bytem  Světlá č. 332, 793 31 Světlá Hora, za cenu 10,- Kč/m2

1.20. prodej pozemku parc. č. 1543/3 trvalý travní porost  o výměře 430 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, Dr. Ing. Jiřímu Staňkovi, bytem Grudova 10, 747 05 Opava, za cenu 20,- Kč /m2

1.21. prodej části poz. parc. č. 144/1 o výměře 1043 m2 (dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora) v  k. ú. Podlesí pod Pradědem, panu  Radimu Žertovi, bytem Na Svahu 1, 79201 Bruntál, za cenu 20,- Kč/m2

1.22. prodej pozemku parc. č. 141/1 ost. plocha o výměře  293 m2 a pozemku parc. č. 141/6 ostatní plocha o výměře 127 m2 v k. ú.  Stará Voda v Jeseníkách podle již zpracovaného GP,  panu Jaroslavu Tydlačkovi, bytem Květná č. 30, 792  01 Bruntál, za cenu 20,- Kč/m2

1.23. prodej části pozemku parc. č. 590/5 ost. plocha o výměře (dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora) v k.ú. Suchá Rudná tak, aby došlo k zarovnání plotů s okolními sousedy, a  aby nedošlo k zúžení komunikace, Ing. Janu  Kalužovi, Čejkovická 6, Brno 28, 628 00, za cenu 20,-Kč/m2

1.24. prodej části pozemku parc. č. 590/5 ost. plocha ( dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora) v k.ú. Suchá Rudná tak, aby došlo k zarovnání plotů s okolními sousedy, a aby nedošlo k zúžení komunikace, paní Dagmar Helisové, bytem Suchá Rudná č. 58, 793  31  Světlá Hora, za cenu 10,- Kč/m2

1.25. prodej části pozemku parc. č. 590/5 ost. plocha ( dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora)  v k. ú. Suchá Rudná, kolem studny která slouží jako zdroj pitné vody  MUDr. Haně Fojtů - Bártové, I. Erenburga č. 32, Olomouc 779 00, za cenu 20 Kč/m2

1.26. prodej části pozemku parc. č. 590/5 ost. plocha o výměře ( dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora)  v k. ú. Suchá Rudná, Josefu  Hajdíkovi -  Penzion Ferdinand, bytem Andělská Hora č. 517, 793 32,  za cenu 20,- Kč/m2

1.27. prodej části pozemku parc. č. 590/5 ost. plocha o výměře (dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora)  v k. ú. Suchá Rudná, za podmínky, že nesmí dojít  k zúžení komunikace u zbrojnice, panu Josefu Hajdíkovi, bytem Andělská Hora č. 517, 793  32, za cenu 20,- Kč/m2

1.28. prodej části pozemku parc. č. 590/5 ost. plocha o výměře (dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora)  v k.ú. Suchá Rudná, MUDr. Haně Fojtů - Bártové, I. Erenburga č. 32, Olomouc 779 00, za cenu 20,- Kč/m2

1.29. prodej části pozemku parc. č. 590/5 ost. plocha o výměře (dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora)  v k.ú. Suchá Rudná, manž. Miroslavě a Milanu  Sýkorovým, bytem Čejkovice č.503, 696 15  Čejkovice, za cenu 20,- Kč/m2

1.30. prodej části pozemku parc. č. 590/5 ost. plocha o výměře dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora) v k.ú. Suchá Rudná, za podmínky, že nesmí dojít k zúžení komunikace až po plot manž. Hlaváčkových, Suchá Rudná č.54, Josefu Michálkovi, bytem Suchá Rudná č. 52, 793  31  Světlá Hora, za cenu 10,- Kč/m2

1.31. prodej  části pozemku parc. č. 590/5 ost. plocha o výměře dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora) v k.ú. Suchá Rudná, za podmínky, že musí být zachována šíře komunikace parc. č. 609  umožňující přístup a příjezd na zem. pozemky za domy manž. Hlaváčkových, Suchá Rudná č.54, Světlá Hora a Vladimíra Šenka, Mírová 10, Opava, manž. Sidonii a Radko Hlaváčkovým, bytem Suchá Rudná č. 54, 793  31  Světlá Hora, za cenu 10,- Kč/m2

1.32. prodej části pozemku parc. č. 590/5 ost. plocha o výměře dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora) v k.ú. Suchá Rudná, za podmínky, že nesmí dojít ke zúžení komunikace parc. č. 609 v k.ú. Suchá Rudná umožňující přístup a příjezd na zem. pozemky za domy manž. Hlaváčkových, Suchá  Rudná 54, Světlá Hora a Vladimíra Šenka, Mírová 10, Opava,  za cenu 20,- Kč/m2 a dále prodej  části pozemku (po hranici stávajícího plotu ) parc. č. 590/16 ostatní plocha o výměře dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora za cenu 20,- Kč/m2, Vladimíru Šenkovi, bytem Mírová 10, 746 01 Opava. Podmínkou prodeje uvedených pozemků je odstranění černých staveb na pozemcích parc..č. 12 a na části pozemku 590/5 do 31. 12. 2006

1.33. sdělení Obce Světlá Hora k umístění stavby pana ing. Kaluži „ Stanice pro údržbu krajiny" v Suché Rudné.

Stanovisko osadního výboru při veřejné schůzi obce Světlá Hora dne 26.8.2005: osadní výbor a občané  nesouhlasí  s umístěním stavby pana Kaluži, z obavy o zhoršení životního prostředí v rekreační oblasti z důvodu nevhodného umístění stavby.

Dále nebyla předložena studie, která by byla srozumitelná a prezentující stavbu včetně jejího využití

Stanovisko obce Světlá Hora: Obec Světlá Hora na základě nesouhlasu osadního výboru a občanů Suché Rudné vydá nesouhlasné stanovisko s umístěním stavby

1.34. vyhlášení záměrů na prodej pozemků:

 

V k. ú. Světlá ve Slezsku

- poz. st. parc. č. 495 zastavěná plocha, zbor o výměře 23m2

- poz. parc. č. 144/2 trvalý travní porost o výměře 1137 m2

 

V k. ú. Stará Voda v Jeseníkách

- poz. parc.č.   645/13 ostatní plocha o výměře 1572 m2

- poz. parc.č. 116/4 ost. plocha o výměře 119m2,

- poz. parc.č. 116/7 ostatní plocha o výměře 81 m2

- poz. parc.č. 116/1 ost. plocha o výměře144m2  ( výměra částí dle GP)

- poz. parc.č. 116/5 ost. plocha o výměře 470m2 ( výměra částí dle GP)

 

V k. ú. Suchá Rudná

- poz. parc. č. 610 ostatní plocha  o výměře 3.327m2( z něj část dle GP)

- poz. parc. č. 148/2 lesní pozemek o výměře 9.858m2( z něj část dle GP)

- poz. parc. č. 590/16 ostatní plocha o výměře 82m2 ( z něj část dle GP)

 

V k.ú. Podlesí pod Pradědem

- poz. parc. č. 144/1 trvalý travní porost o výměře  1043 m2

 

V k. ú. Dětřichovice

- poz. parc.č. 1515/14 ostatní plocha o výměře cca126 m2

- poz. parc.č.  1503 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 2.522 m2 (výměra části dle GP)

 

1.35. rozpočtové opatření č. 3/2006 k rozpočtu Obce Světlá Hora na rok 2006

1.36.prodej části pozemku parc. č. 590/5, mezi výsadbou stromů a místní komunikací, paní Dagmar Helisové, bytem Suchá Rudná č. 58, 793  31  Světlá Hora, za cenu 10,- Kč/m2

1.37. úhradu kupní ceny za prodej pozemků dle usnesení č. Z 148/27/2006 bod 1.13. a 1.14. Vladimíru Šatánkovi, Školní č.339, 270 00 Jesenice, formou splátek na 36 měsíců splatných k 31. dni v měsíci, počínaje měsícem říjnem 2006

1.38. zrušení usnesení č. Z 130/25/2005 bod 1.30., týkající se minimálního počtu prokazatelně přihlášených dětí - žáků MŠ ve Světlé Hoře pro zajišťování prázdninového provozu MŠ Světlá Hora, s platností od 26. 9. 2006

 

 

Z  173/31/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 6. 2006

2.2. a) zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Světlá Hora s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení jejich stanovisek, připomínek a podnětů, v rozsahu přílohy č. 2

b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, vydané dle § 20 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení §11 odst. 3 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb., které je obsahem přílohy č. 3

2.3. zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 14. 9. 2006

2.4. zprávu Osadního výboru Podlesí a Osadního výboru Suchá Rudná - Stará Voda za uplynulé volební období

2.5. zápisy z 12. a 13. zasedání Osadního výboru Dětřichovice

2.6. zprávu o plnění nápravných opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Světlá Hora za rok 2005

2.7. zprávu o přípravě voleb do obecního zastupitelstva, které proběhnou 20. - 21. října 2006

2.8. vyúčtování Dostihového dne ve Světlé Hoře

 

Z 174/31/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE

3.1. prodeje pozemků parc.č. 41/1  zahrada o výměře 452 m2, parc. č. 45/1 orná půda o výměře 450 m2 a parc. č. 49/1 orná půda 1775 m2  v k.ú. Světlá ve Slezsku na výstavbu rodinného domu panu Zdeňku Břuchanskému, bytem Železná č. 145, 793  26 Vrbno pod Pradědem, z důvodu zrušení nájemní smlouvy a stanovení termínu vyklizení (do 31.8.  2006 viz. č. usnesení R-333/47/2006 bod 2.3.) na  poz. parc. č. 45/1 (z důvodu hospodaření v rozporu s čl. IV. nájemní smlouvy) a vyklizení i pozemků 41/1 a 49/1 užívaných bez řádné nájemní smlouvy .

3.2. odkoupení poz. parc. č. 144/6 trvalý travní porost o výměře 1043 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem od pana Radima Žerta, Na Svahu 1, 79201 Bruntál

3.3.  prodej části pozemku  parc. č. 590/5 ost. plocha v k.ú. Suchá Rudná mezi poz.parc.č. 98/5, 98/1, 98/3, 1, 2, 327/1 a 622/1 v k.ú. Suchá Rudná panu Zdeňku  Sítařovi, Neužilova č. 2, 625  00  Brno,  z důvodu, že se tento pozemek nachází mezi pozemky jiných vlastníků

3.4. prodej části pozemku parc. č. 156/15 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku za účelem zřízení zahrádky manž. Růženě a Milanu Šmatlákovým bytem Světlá č. 405, 793 31 Světlá Hora, z důvodu, že se tento pozemek nachází ve středu obce Světlá Hora a není to v souladu s ÚPD

 

Z 175/31/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKUJE

4.1. usnesení zastupitelstva obce Světlá Hora č. Z 148/27/2006 - bod. 1.10., prodej poz. parc. č. 2 - ostatní plocha o výměře 58m2 panu Zdeňku Sítařovi bytem Neužilova č. 2, 625  00  Brno, z důvodu, že se jedná o pásek pozemku obklopený  pozemky ve vlastnictví jiných fyzických osob

 

Z 176/31/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ

5.1. řešení možnosti internetového připojení pro obecní knihovnu ve Světlé Hoře firmou Mx - Net Bruntál do doby vyjádření se k požadované dotaci pro připojení knihovny ze státního rozpočtu

5.2. prodej části pozemku  parc. č.  610 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 150 m2 (dle již zpracovaného GP) v k. ú. Suchá Rudná z důvodu zcelení vlastních pozemků, za cenu 20,- Kč/m2, panu  Zdeňku Sítařovi, bytem Neužilova 2, 625 00 Brno

5.3. prodej části (240m2) pozemku parc.č. 645/13 ostatní plocha o výměře 1572 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách, Ing. Antonii a Ing. Jiřímu Jiskrovým, bytem E. Krásnohorské  č. 19, 792  01 Bruntál, (pozemek navazuje na pozemky ve vlastnictví manželů Jiskrových) z důvodu vyhlášení záměru prodeje, cena pozemku 20,- Kč/m2

5.4.  prodej části z pozemku  parc. č. 148/2 lesní pozemek o výměře 9.858m2 v k. ú. Suchá Rudná, občanskému sdružení „Lyžařské a běžecké tratě Suchá Rudná", Suchá Rudná č. 609, 793 31 Světlá Hora, z důvodu vyhlášení záměru prodeje, cena pozemku 20,- Kč/m2

5.5. prodej pozemku poz. parc. č. 144/2 trvalý travní porost o výměře 1137 m2 na výstavbu RD v k.ú. Světlá ve Slezsku, manželům Janě a Pavlu  Navrátilovým bytem Světlá č. 347,  793  31 Světlá Hora, z důvodu vyhlášení záměru prodeje, cena pozemku 20,-Kč/m2,  za stanovených podmínek vypracování smlouvy o budoucí kupní smlouvě, povinnost započít stavbu do 2 let a po zkolaudování stavby dojde k sepsání kupní smlouvy a převodu pozemku na žadatele.

5.6. prodej pozemku st. parc. č. 495 zastavěná plocha, zbor o výměře 23 m2  v k. ú. Světlá ve Slezsku na stavbu garáže pro osobní automobil, panu Martinu Vavákovi, Světlá 378, 793 31 Světlá Hora, z důvodu vyhlášení záměru prodeje, cena pozemku 20,- Kč /m2

5.7. prodej části pozemku, cca 150 m2 (dle GP)   z  parc. č.  1503 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 2522 m2 v k.ú.  Dětřichovice, paní Svatavě Byrtusové bytem Jugoslávská č. 18a, 700 30 Ostrava 3 (zadání GP proběhne  za účasti pracovníka OÚ Světlá Hora), z důvodu vyhlášení záměru prodeje, cena  pozemku 20,- Kč/m2

5.8. prodeje pozemků  parc. č. 116/4 ost. plocha o výměře 119m2, 116/7 ostatní plocha o výměře 81 m2  a částí z pozemků parc. č. 116/1 ost. plocha o výměře144m2  a 116/5 ost. plocha o výměře 470m2 (výměra částí dle GP za účasti pracovníka Obce Světlá Hora) v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách, manželům Janě a Miroslavu  Burgerovým, bytem  Chlumská č. 351, Bořitov, 679  21  Černá Hora, z důvodu vyhlášení záměru prodeje, cena pozemku 20,- Kč/m2

5.9. prodej části z pozemku parc. č. 610 ostatní plocha  o výměře 3.327 m2 (část poz. oddělena dle  GP, který je nutno zpracovat za účasti pracovníka OÚ Světlá Hora)  v k. ú. Suchá Rudná , Ing. Janu Kalužovi, Čejkovická 6, Brno 28, 628 00, z důvodu vyhlášení záměru prodeje, cena pozemku 20,- Kč/m2. Jedná se o část  komunikace, která je obklopena pozemky parc. 340/1 a 334 ve vlastnictví pana Kaluži až po hranici, kde se na tuto komunikaci  napojuje komunikace parc. č. 612 ve vlastnictví obce Světlá Hora, taktéž v k.ú. Suchá Rudná, po které bude i nadále možný přístup na pozemky položené dále od státní silnice

5.10. prodej pozemku  parc.č. 1515/14 ostatní plocha o výměře cca126 m2 v k.ú. Dětřichovice, panu  Ladislavu Piškovi, Dětřichovice č. 15, 793  31  Světlá Hora, z důvodu vyhlášení záměru prodeje, cenu pozemku 10,- Kč/m2

5.11. prodej části pozemku 590/16 ostatní plocha o výměře dle GP za účasti prac. Obce Světlá Hora, z důvodu vyhlášení záměru prodeje, za cenu 20,- Kč/m2

5.12. schválení částky na vícepráce spojené se stavbou Domu s pečovatelskou službou ve Světlé Hoře

 

Z 177/31/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

6.1. starostovi, vstoupit v jednání s projektantem a dodavatelem stavby DPS Světlá Hora za účelem prominutí nebo snížení částky za vícepráce      spojené se stavbou Domu s pečovatelskou službou ve Světlé Hoře                                                                            T: 15. 10. 2006

 

6.2. místostarostovi, dořešit  systém financování škol a podepsat mezi obcemi Světlá Hora a Andělská Hora „splátkový kalendář"                                                                    T: 13. 10. 2006

 

 

Usnesení obsahuje 6 stran.

 

 

.................................                                                  .........................................

Rostislav Harazin                                                                           Radek Kvasnička

starosta                                                                                        místostarosta