USNESENÍ

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konaného dne 05. 09. 2011

 

Z  27/6/2011 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2. návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Petr Pataki

1.3. ověřovatele zápisu ze 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 05. 09. 2011

Rostislava Harazina a Ing. Jaroslava Lengsfelda

1.4. program 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 05. 09. 2011

1.5. žádost obce Světlá Hora Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod zemědělských pozemků podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to pozemku parc.č. 747 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 22 m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem

1.6.žádost obce Světlá Hora Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod zemědělských pozemků podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to poz. st. parc.č. 121/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 122 m2 v k.ú. Suchá Rudná

1.7. žádost obce Světlá Hora o převod pozemku parc. č. 1882/3 ostatní plocha - silnice o výměře 947 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku z vlastnictví Moravskoslezského kraje Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava - hospodařením pověřenou Správou silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, do vlastnictví obce Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, a to formou bezúplatného převodu

1.8. prodej pozemku parc.č. 1100/1 trvalý travní porost o výměře 1 892 m2 v k.ú. Dětřichovice, manž. Jiřímu a Ludmile Fojtíkovým, Čejč 199, 696 14 Čejč, za cenu 250,- Kč/m2

1.9. prodej pozemku parc.č. 1100/5 trvalý travní porost o výměře 1 580 m2 v k.ú. Dětřichovice, manž. Tomáši a Monice Jarošovým, Písecká 11, 747 06 Opava, za cenu 250,- Kč/m2

1.10. prodej pozemku parc.č. 1100/6 trvalý travní porost o výměře 1 584 m2 v k.ú. Dětřichovice, Pavlu Dudkovi, Staré Město 103, 793 33 Staré Město, za cenu 250,- Kč/m2

1.11. prodej pozemku parc.č. 1100/8 trvalý travní porost o výměře 73 m2 v k.ú. Dětřichovice, Emílii Koláčkové, kap. Nálepky 897, 735 14 Orlová - Poruba, cenu 30,- Kč/m2

1.12. úvěrovou smlouvu - investiční úvěr KA1104301 uzavřenou mezi Volksbank CZ a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, o přijetí úvěru ve výši maximálně 13. 000 000,- Kč se splatností do  31. 8. 2026, na úhradu pohledávky obce (vrácení kupní ceny za lesní pozemky - obecní lesy) vůči p. Scottu L. Berggrenovi, bytem na adrese 1447 E. Goodrich Lane, Milwaukee, WI 53217 USA

1.13. ve smyslu ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), zajištění úvěru ve výši maximálně 13. 000 000,- Kč od Volksbank CZ a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle poskytnutého Obci Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, a to:

  • 2 bianko směnkami vlastními, vystavenými na řad banky: Obec Světlá Hora, IČ 00296392 (výstavce)
  • vedením rozpočtových příjmů obce u Volksbank CZ a.s.
  • závazkem, že obec Světlá Hora bez předchozího souhlasu banky nepřijme úvěr nebo půjčku, neuzavře smlouvu o odkupu pohledávky a dále neposkytne ručení za závazky třetích stran, nepřevezme nebo přistoupí k takovému závazku

1.14. čerpání úvěru od Volksbank CZ a.s. proběhne až po odstranění zástavy na lesních pozemcích na LV v katastru nemovitostí

 

Z  28/6/2011 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

 

2.1. zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 6. 2011 „bez námitek"

2.2. kontrolu plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 6. 2011

2.3. zprávu o činnosti rady obce v období od 27. 6. 2011 do 05. 09. 2011

 

 Z 29/6/2011 ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE

3.1. starostu Václava Vojtíška podpisem úvěrové smlouvy - investiční úvěr KA1104301 uzavřené mezi Volksbank CZ a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle a Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora o přijetí úvěru ve výši maximálně 13. 000 000,- Kč se splatností do  31. 8. 2026, na úhradu pohledávky obce (vrácení kupní ceny za lesní pozemky - obecní lesy) vůči p. Scottu L. Berggrenovi, bytem na adrese 1447 E. Goodrich Lane, Milwaukee, WI 53217 USA3

3.2. starostu Václava Vojtíška podpisem 2 bianko směnek vlastních vystavených na řad banky: Obec Světlá Hora, IČ 00 296 392 (výstavce)

 

Usnesení obsahuje 2 strany.

 

 ....................................                                              ..................................

       Václav Vojtíšek                                                    Mgr. Libuše Štýbnarová

           starosta                                                                       místostarosta