Usnesení

30. zasedání zastupitelstva obce

dne 26. 6. 2006

Z 163/30/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2006 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie II. obce Světlá Hora, v celkové výši 175. 000,- Kč

1.2. rozpočtové opatření č. 2/2006 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2006 a to ve výši

197. 678,- Kč jak v příjmové tak ve výdajové části

1.3. změnu účelu finančního příspěvku tanečnímu kroužku Horalky Světlá Hora, schváleného dne 30. 11. 2005 pod č. us.  Z 141/26/2005 - 2. 7., a to z dopravy na taneční akce na nákup kostýmů

1.4. přidělení finančních prostředků z rozpočtu Obce Světlá Hora na rok 2006 tanečnímu kroužku Horalky Světlá Hora ve výši 7. 000,- Kč na úhradu pronájmu sálu SKZ v roce 2006

1.5. přidělení finančních prostředků z rozpočtu Obce Světlá Hora na rok 2006 tanečnímu kroužku Horalky Světlá Hora ve výši 3. 500,- Kč na úhradu pronájmu sálu SKZ za I. pol. školního roku 2005/2006

1.6. vyhlášení záměru na prodej hospodářských budov-„chlívků" ve vlastnictví Obce Světlá Hora na stavebních parcelách č. 600 - 609, zastavěná plocha v k. ú. Světlá ve Slezsku

1.7. podmínky prodeje hospodářských budov („chlívků") ve vlastnictví Obce Světlá Hora na stavebních parcelách č. 600 - 609, zastavěná plocha v k. ú. Světlá ve Slezsku: cenu 10. 000,- Kč za jednu hospodářskou budovu a 10 Kč/m2 u ceny pozemku, včetně nákladů na geometrické zaměření. Stávající nájemci budou mít předkupní právo za předpokladu, že budou mít vyrovnány veškeré závazky vůči Obci Světlá Hora, a to do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desku Obce Světlá Hora.

1.8. nákup nového bezdrátového rozhlasu od firmy Bartek za cenu 950. 000,- Kč, která bude rozložena do pravidelných splátek od 1. 1. 2007 na dobu 48 měsíců

1.9. členství ve sdružení MAS a jako zástupce na valnou hromadu deleguje starostu obce pana Rostislava Harazina

1.10. prodej pozemku poz. parc. č. 87/3 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách paní Jarmile Žílové, Čajkovského 2 Bruntál a Františkovi Kotačkovi, Stará Voda 107, 793 31 Světlá Hora za cenu 10,-  Kč/m2

1.11. prodej pozemku poz. parc. č. 230/3 o výměře 371 m2 v k. ú. Suchá Rudná manželům Stanislavovi a Valerii Zámečníkovým, Dukelská 1795/9, 748 Hlučín za cenu 20 Kč/m2

1.12. A) - prodej níže uvedených pozemků WRBNĚ Racing. a.s. Trnová 38, 252 10 , Mníšek pod Brdy.

- poz. parc. č. 580 zastavěná plocha o výměře 104 m2 za cenu 10 Kč/m2

- poz. parc. č. 581 zastavěná plocha o výměře 31 m2   za cenu 10 Kč/m2

- poz. parc. č. 582 zastavěná plocha o výměře 70 m2   za cenu 10 Kč/m2

Celková výměra pozemků 205 m2, na těchto pozemcích jsou stavby ve vlastnictví WRBNY Racing a.s.

B) - prodej pozemků na základě znaleckého posudku vypracovaného na náklady žadatele.

- poz. parc. č. 1369 ostatní plocha o výměře 1 169 m2

- poz. parc. č. 1417/2 ostatní plocha o výměře 3 095 m2

- poz. parc. č. 1837/4 ostatní plocha o výměře 766 m2

- poz. parc. č. 1460 zamokřená  plocha o výměře 4 265 m2

vše v k.ú. Světlá ve Slezsku. Celková výměra  pozemků je 11 463 m2

1.13. prodej části poz. parc. č. 68/1 o výměře  61   m2 a část poz. parc. č. 590/3 o výměře cca 39 m2 v k. ú. Suchá Rudná Ing. Kukolovi Lubomírovi Husova 276/30, 746 05 Opava za cenu 20 Kč./m2

1.14. prodej části poz. parc. č. 68/1 o výměře 51 m2 a části poz. parc. č. 590/3 o výměře cca 27 m2 v k. ú. Suchá Rudná Ing. Konečnému Karlovi a Ing. Heleně Tůmové, Dr. Martínka 1., 1489, 70030 Ostrava - Hrabůvka za cenu 20 Kč /m2

1.15. prodej části poz. parc. č. 68/1 o výměře  113  m2 a část poz. parc. č. 590/3 o výměře cca  26 m2 v k. ú. Suchá Rudná Ing. Vladimírovi Šafarčíkovi CSc, Za humny č. 4, č.p.1005 747 05 Opava  cenu 20,- Kč/m2

1.16. prodej části poz. parc. č. 68/1 o výměře 12 m2  v k. ú. Suchá Rudná , Antonovi Podolákovi a Evě Podolákové, Suchá Rudná 47, 793 31 Světlá Hora  za cenu 10,- Kč/m2

1.17. prodej pozemku poz. parc. č. 2036/5 ostatní plocha o výměře 220 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku  Fa B.I.O. spol. s r.o. společnosti pro alternativní zemědělství s ručením omezeným za cenu 10,- Kč

1.18. prodej pozemků poz.parc. č. 481, p.p.č. 440, p.p.č. 443, p.p.č.469/2 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku o celkové výměře 28 606 m2  Janě Janotové, Světlá 291, Světlá Hora za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku vypracovaného na náklady žadatelky

1.19. prodej pozemku poz. parc. č. 663/1 o výměře 1081 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem Ing. Pavlovi Hadrabovi, Podlesí 21, Světlá Hora za cenu 10,-  Kč/m2

1.20. prodej pozemku poz. parc. č. 574/12 ostatní plocha  o výměře 1000 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku  na výstavbu RD za cenu 20,- Kč/m2 a pozemek poz. parc. č. 574/13 ostatní plocha o výměře 1614 m2  v k. ú. Světlá ve Slezsku za cenu 10,-  Kč./m2 Markovi Vilímcovi a Monice Vilímcové, Světlá 270, 793 31 Světlá Hora

1.21. prodej pozemku poz. parc. č. 574/10 ostatní plocha  o výměře 1000 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku  na výstavbu RD za cenu 20,- Kč/m2 a pozemek poz. parc. č. 574/13 ostatní plocha o výměře 1614 m2  v k. ú. Světlá ve Slezsku za cenu 10,- Kč./m2 Bohuslavu Szukalskému a Petře Szukalské, Světlá 410, 79331 Světlá Hora

1.22. prodej pozemku poz. parc. č. 574/7,  ostatní plocha  o výměře 991 m2 ,  pozemek poz. parc. č. 574/8 ostatní plocha o výměře 905 m2   a poz. parc. č. 574/9 o výměre 1111 m2 vše v  k. ú. Světlá ve Slezsku za cenu 10 Kč./m2 z důvodu, že tyto pozemky nejsou stavebními místy, manželům Ladislavovi a Růženě Podluckých, Světlá 300, 793 31 Světlá Hora. Celková výměra po vyměření je 3007 m2. ( Z č. 141/26/2005 bod 2.18 )

1.23. zachování prodejní ceny na prodej části pozemku poz. parc. č. 809/9 o výměre 4 617 m2 v k. ú. Dětřichovice za cenu 5 Kč/m2  manželům Hromádkovým, Světlá 379., Světlá Hora z důvodu že pozemek byl schválen před změnou prodeje pozemků 24.1.2005

1.24. prodej pozemku  u poz. parc. č. 440/1 na výměru 316 m2 a u poz. parc. č. 1504/1 na výměru  148 m2 v k. ú. Dětřichovice do podílového spoluvlastnictví  manželů Ing. Petra a Ing. Vlasty Sekničkových, Pavlouskova 444/1, 708 00 Ostrava  a manželů Ing. Vlastimilem Matějkou a Mgr. Hanou Matějkovou, Kollárova 11, 709 00 Ostrava

1.25. prodej poz. ostatní plocha-ostatní komunikace parc. č. 603 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách o výměře 360m2 za cenu 3,- Kč/m2 s geometrickým rozdělením na dvě části,  manželům Janovi a Janě Vítkovým, Stará Voda 86, Světlá Hora   a Jiřímu Šrubařovi Stará Voda, Světlá Hora za podmínky, že u prodeje části poz. Jiřímu Šrubařovi, bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch manželů Vítkových

1.26. Záměry na prodej pozemků:

V k. ú. Světlá ve Slezsku

- část st. parc. č. 39 zastavěná plocha  o výměře cca 1100 m2

- poz. parc. č. 1543/3 trvalý travní porost o výměře 430 m2

- poz. parc. č. 1980 ostatní plocha o výměře 205 m2

V k. ú. Stará Voda v Jeseníku

- poz. parc. č. 141/1 ostatní plocha o výměře 350 m2

- poz. parc. č. 141/6 ostatní plocha o výměře 160 m2

- poz. parc. č. 603 ostatní plocha o výměře 360 m2

V k. ú. Suchá Rudná

- poz. parc. č. 610 ostatní plocha  o výměře 150 m2

V k.ú. Podlesí pod Pradědem

- poz. parc. č. 144/1 trvalý travní porost o výměře  1043 m

1.27. Pronájem pozemku:

V k.ú. Světlá ve Slezsku

- část poz. parc. č. 156/15 ostatní plocha o výměře 200 m2

- poz. parc. č. 166 vodní plocha o výměře 2 201 m2

1.28. podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  Územní plán obce Světlá Hora - změnu č. 3;

1.29. závěrečný účet Obce Světlá Hora za rok 2005

1.30. navržená nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Světlá Hora za rok 2005

1.31. zařadit jako pravidelný bod jednání zastupitelstva obce kontrolu plnění nápravných opatření ke zprávě o výsledku hospodaření Obce Světlá Hora

1.32. měsíční odměnu člence rady obce paní Ester Gocalové ve výši 1. 140,- Kč, a to zpětně od 1. 6. 2005

1.33. provedení vyčištění příkopu ve výši 30. 000,- Kč na poz. parc. č. 995/8 v k. ú. Světlá ve Slezsku, který je ve vlastnictví oce Světlá Hora

 

Z 164/30/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení z 28. řádného a 29. mimořádného zastupitelstva obce

2.2. zprávu týkající se problematiky využití II. NP přístavby k mateřské škole ve Světlé Hoře pro účely knihovny

2.3. zprávu o změně hodin pro veřejnost pošty Světlá Hora 1 České pošty s. p., s tím. že po předložení návrhů ze strany České pošty s. p. bude dohodnuto přesné stanovení těchto hodin

2.4. informaci Mgr. Leoše Sekaniny, ředitele ZŠ a MŚ Andělská Hora o uzavření Mateřské školy v Andělské Hoře od počátku školního roku 2006/2007

2.5. a) zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu Územního plánu obce Světlá Hora - změny  č. 3 s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami
a občany a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek, zpracované
dle ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy předloženého materiálu;

b)stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu změny č. 3 územního plánu obce Světlá Hora vydané dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb., které je obsaženo v příloze předloženého materiálu;

2.6. zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 6. 6. 2006

2.7. ústní zprávu starosty obce o pokračování příprav 15. Dostihového dne ve Světlé Hoře

2.8. informaci o možném stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro nové volební období na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a informaci o možném stanovení více volebních obvodů pro nové volební období na základě zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí

 

Z 165/30/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE

3.1. prodej poz. parc. č. 1438/3  trvalý travní porost o výměře 172 m2

- prodej poz. parc. č. 2045 ostatní komunikace o výměře 524 m2

oba o celkové výměře  696 m2 vše v k. ú. Světlá ve Slezsku,  WRBNĚ Racing. a.s. Trnová 38, 252 10 Mníšek pod Brdy, jedná se o přístup k vodárně ve Světlé Hoře

3.2. žádost na snížení ceny   u prodeje  schválené dne 13.2.2006 pod č. usnesení Z 148/27/2006 bod 1.13  a potvrzuje  cenu 20 Kč/m2 při prodeji pozemků poz. parc. č. 809/1 a poz. parc. č. 814 panu Vladimírovi Šatánkovi, Školní 339, Jesenice

3.3. navrženou změnu hodin pro veřejnost pošty Světlá hora 1 a trvá na dodržení současné otevírací doby

 

Z 166/30/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁD

4.1. prodej pozemku poz. parc. č. 1980 ostatní plocha o výměře

205 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku paní Ludmile Pavelkové, Světlá 246, 793 31 Světlá Hora,

z důvodu vyhlášení záměru na prodej pozemku

4.2. prodej  části pozemku poz. parc. č.  610 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 150 m2 v k. ú. Suchá Rudná panu Zdenku Sítařovi, Neužilova 2, 625 00 Brno, z důvodu vyhlášení záměru na prodej pozemku

4.3. prodej části pozemku st. parc. č. 39 zastavěná plocha o výměře cca 1 100m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku panu Jaroslavu Němcovi, Andělská Hora 513, 793 32 Andělská Hora, z důvodu vyhlášení záměru na prodej části pozemku

4.4. prodej části pozemku poz. parc. č. 144/1 o výměře 1043 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem panu Ing. Radimu Žertovi, Na Svahu 1, Bruntál, z důvodu vyhlášení záměru na prodej pozemku

4.5. prodej pozemku 1543/3 trvalý travní porost o výměře 430 m2 v k.ú Světlá ve Slezsku panu Ing. Jiřímu Staňkovi, Grudova 10, Opava, z důvodu vyhlášení záměru na prodej pozemku

4.6. prodej pozemků poz. parc. č. 141/1 o výměře 350 m2 a prodej části pozemku poz. parc. č. 141/6 o výměře cca 160 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách panu  Jaroslavovi Tydlačkovi, Květná 30, 792 01 Bruntál

 

Z 167/30/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKUJE

5.1. usnesení Z 148/27/2006 bod 1.9. o snížení prodejní ceny pozemků u poz. parc. č. 386/1  a 393/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku paní Janě Janotové, Světlá č. p. 291, Světlá Hora

5.2. usnesení Z 141/26/2005 bod 2.15. o prodeji části pozemku manželům Vilímcovým

5.3. usnesení Z 141/26/2005 bod 2.16. o prodeji části pozemku Bohuslavu Szukalskému

5.4. usnesení Z 141/26/2005 bod 2.18. o prodeji části pozemku manželům Podluckým

5.5. usnesení č. Z 144/22/2005 bod 1. 17 o prodeji  části pozemku panu Karlovi Srovnalovi

 

Z 168/30/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE VYMEZUJE

6.1. podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část Územního plánu obce Světlá Hora - změny č. 3, jak je vyjádřena v regulativech územního rozvoje obce Světlá Hora;

 

Z 169/30/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE KONSTATUJE

7.1. že není třeba ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
a dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb., přijímat rozhodnutí o námitkách fyzických a právnických osob, jejichž práva mohou být návrhem Územního plánu obce Světlá Hora - změnou č. 3  dotčena, neboť žádné námitky ani nesouhlasy nebyly při projednávání návrhu předmětné dokumentace uplatněny;

 

Z 170/30/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE VYDÁVÁ

8.1. podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Světlá Hora - změny č. 3, dle přílohy předloženého materiálu

 

Z 171/30/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

9.1. starostovi obce začlenit 30. 000,- Kč na vyčištění příkopu na poz. parc. č. 995/8 v k. ú. Světlá ve Slezsku, který je ve vlastnictví obce Světlá Hora, do připravovaného rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu Obce Světlá Hora na rok 2006                                   T: 25. 9. 2006

9.2. místostarostovi obce zpracovat úpravu Smlouvy uzavřené mezi Obcí Světlá Hora a Obcí Andělská Hora o hrazení neinvestičních nákladů čl. 3 bodu 11 o úhradě na děti umístěné v mateřských školách                                                                                     T: 31. 8. 2006

9.3. místostarostovi obce prověřit možnosti připojení k internetu zdarma pro stálé členy knihovny                                                                                                      T: 25. 9. 2006

 

Návrhy, ke kterým nebyla přijata žádná usnesení:

- zpráva o řešení vybudování víceúčelového hřiště ve Světlé Hoře

 

Usnesení obsahuje 5 stran

 

.................................                                                     ..............................

Rostislav Harazin                                                         Radek Kvasnička

starosta obce                                                                        místostarosta obce