USNESENÍ

29. mimořádného zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 3. 5. 2006

  

Z 158/29/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

 

1.1.  způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2.  návrhovou komisi ve složení Zdeněk Hudec a  Jan Meluch

1.3.  ověřovatele zápisu Mgr. Ivanu Ostrčilíkovu a Ester Gocalovou

1.4.  program 29. mimořádného zastupitelstva obce

1.5. prodej stávajícího vozového parku Obce Světlá Hora

1.6. nákup nového osobního vozidla formou leasingu, se splatností 36 měsíců, v ceně

do 400. 000,- Kč, včetně leasingového navýšení

1.7. rozpočet sociálního fondu Obce Světlá Hora na rok 2006

1.8. přijetí úvěru od Volksbank CZ a. s. ve výši maximálně 15. 200 000,- Kč na dostavbu Domu s pečovatelskou službou ve Světlé Hoře, se splatností 20 let

1.9. ve smyslu ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zajištění úvěru ve výši 15. 200 000,- Kč poskytnutého Volksbank CZ a. s. Obci Světlá Hora

- zástava nemovitosti Dům s pečovatelskou službou, st. parc. č. 728

- 2 blankosměnkami

- vedení rozpočtových příjmů obce u Volksbank CZ a. s.

1.10. v případě negativního jednání s Českou spořitelnou ve věci prominutí podmínek vyplývajících z uzavřených úvěrových smluv, přefinancování bankovních úvěrů České spořitelny, ve výši jejich zůstatků, peněžním ústavem Volksbank CZ a. s.

 

 

Z 159/29/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE RUŠÍ

 

2.1. usnesení Rady obce ze dne 10. 4. 2006, č. usnesení R 360/52/2006 bod 1. 6. o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěru na dostavbu Domu s pečovatelskou službou ve Světlé Hoře ve výši 15. 200 000.- Kč

2.2. již vyhlášené výběrové řízení na poskytnutí úvěru ve výši 15. 200 000,- Kč na dostavbu Domu s pečovatelskou službou ve Světlé Hoře

 

 

Z 160/29/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ

 

3.1. žádost manželů Jany a Jiřího Doleželových , Pionýrská  3, Bruntál, o snížení ceny z 20 Kč/m2 na 10 Kč/m2 u prodeje části pozemku parc. č. 446/3, 1581, 440/18 a st. parc.č, 9/1, vše v k. ú. Dětřichovice, o celkové výměře 1602 m2

3.2. žádost Mgr. Sekaniny, ředitele ZŠ a MŠ Andělská Hora, na navýšení rozpočtu obce Světlá Hora o částku cca 100. 000,- Kč na pokrytí nákladů na dojíždění žáků do spádové školy v Andělské Hoře

 

Z 161/29/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE

 

4.1. radu obce výběrem typu a značky nového osobního vozidla pro Obec Světlou Horu

 

Z 162/29/2006 ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

 

5.1. starostovi obce informovat zastupitelstvo obce na jeho příštím zasedání o krocích, které učinil pro řešení problematiky obecní knihovny a vybudování víceúčelové sportovní plochy ve Světlé Hoře                                                                                       T: 26. 6. 2006

 

 

 

Usnesení obsahuje 2 strany

 

  

.......................................                                          ....................................

Rostislav Harazin                                                                    Radek Kvasnička

               starosta obce                                                                       místostarosta obce